Chúa giêsu ra đời năm nào

Năm sinh của Chúa Giê-su không được ghi chép cụ thể trong các sách phúc âm hoặc trong bất kỳ nguồn lịch sử nào , nhưng hầu hết các học giả Kinh thánh thường chấp nhận ngày sinh trong khoảng từ năm 6 trước Công nguyên đến năm 4 trước Công nguyên, năm mà Vua Hê-rốt qua đời.

Bằng chứng lịch sử không đầy đủ để cho phép xác định niên đại chính xác, nhưng chúng ta có thể xác định chính xác được Chúa Giê-su ra đời vào năm nào dựa trên ba yếu tố sau

  •  Các sự kiện lịch sử được đề cập về sự giáng sinh của Chúa Giê-su trong Phúc âm Lu-ca và Ma-thi-ơ 
  • Lời tiên tri 70 tuần lễ về Đấng Mê-si-a
Chúa Giêsu ra đời
Chúa Giêsu ra đời

Tính năm Chúa Giê-su ra đời dựa trên các phúc âm

  • Vua Herod tàn sát trẻ con dưới 2 tuổi

Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác-sĩ đánh lừa, thì tức-giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác-sĩ đã cho vua biết. Mathio 2:16

Vua Hê-rốt chết vào năm 4TCN, vì vậy Chúa Giê-su lẽ ra phải được sinh ra trước khi Hê-rốt qua đời tức là trong khoảng từ năm 6TCN-4TCN.

6TCN-4TCN Chúa Giê-su ra đời
4TCN Vua Hê-rốt qua đời
Vua Hê-rốt tàn sát trẻ con dưới 2 tuổi
Vua Hê-rốt tàn sát trẻ con dưới 2 tuổi
  • Chúa Giê-su bắt đầu giao giảng 

“Khi Đức Chúa Jêsus khởi-sự làm chức-vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li” Lu-ca 3:23

Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng sau khi chịu phép báp têm bởi Giăng Báp-tít, và dựa trên phúc âm của Lu-ca, Giăng chỉ bắt đầu làm phép báp têm cho người dân vào “năm thứ mười lăm dưới triều đại của Tiberius Caesar”

Tiberius Caesar đã lên ngôi hoàng đế La Mã vào năm 14 SCN nhưng thực ra thì ông ta đã cướp ngôi của Caesar Augustus 2 năm trước đó tức là vào nắm 12 SCN

12AD Tiberius Caesar lên ngôi hoàng đế La Mã
27AD Chúa Giê-su bắt đầu chức vụ cùa Ngài.
  • Đền thờ ở Jerusalem và Phúc âm John

“Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền-thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày!” Giăng 2:20

 Đền thờ của vua đang được xây dựng vào năm thứ 46 khi Chúa Giê-su bắt đầu sứ vụ của mình trong Lễ Vượt Qua, tương ứng với khoảng năm 26-27 sau Công nguyên theo ước tính của học giả. 

26AD-27AD Chúa Giê-su bắt đầu chức vụ cùa Ngài.

Chúng ta cùng làm bảng thống kê các mốc thời gian xung quanh khoảng thời gian Chúa Giê-xu ra đời và khi Ngài bị đóng đinh.

6TCN-4TCN Chúa Giê-su ra đời
4TCN Vua Hê-rốt qua đời
12AD Tiberius Caesar lên ngôi hoàng đế La Mã
27AD Chúa Giê-su bắt đầu chức vụ cùa Ngài.
26AD-27AD Chúa Giê-su bắt đầu chức vụ cùa Ngài.

Như vậy dựa trên các Phúc âm và mốc thời gian lịch sử chúng ta có thể xác định rằng Chúa Giê-su ra đời vào năm 4TCN

Lời tiên tri 70 tuần lễ về Đấng Mê-si-a

Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lịnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là vua, thì được bảy tuần lễ và sáu mươi hai tuần lễ; thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào, trong kỳ khó khăn. Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định

Trong lời tiên tri về bảy mươi tuần lễ trong sách Đa-ni-ên đã xác định rất rõ thời gian Đấng chịu xức dầu ( Báp-tem) và của lễ chay dứt đi(Sự chết của Chúa Giê-su)

  Sự kiện diễn ra
457 TCN lịnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem
408 TCN Giê-ru-xa-lem được xây dựng lại được hoàn thành.
27 SCN Chúa Giê-su làm phép Báp tem năm 30 tuổi (69 tuần)
31 SCN Chúa Giê-su bị đóng đinh (giữa tuần 69)

Dựa trên lời tiên tri 70 tuần lễ chúng ta có thể xác định được thời gian Chúa Giê-su ra đời là vào năm 4 TCN

.
.
.