Chúa jesus sinh ra ở đâu?

Chúa Giêsu sinh ra ở đâu?

Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-su sinh ra ở thành phố Bết-lê-hem trong thành của Đa-vit để ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Mê-si-a

Chúa Giê-su sinh ra ở Bethlehem để ứng nghiệm lời tiên tri.
Chúa Giê-su sinh ra ở Bethlehem để ứng nghiệm lời tiên tri.

Lời tiên tri về nơi Chúa Giê-su sinh ra

Trong Cựu Ước, tiên tri Mi-chê đã tiên tri rằng từ Bết-lê-hem sẽ xuất hiện “một đấng cai trị Y-sơ-ra-ên” ( Mi-chê 5:2 ). 

Gối Bê-lê-hem Ép-ra-ta, tuyên bố ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi tuyên bố sẽ cho ta một cai-trị ở Y-sơ-ra-ên; gốc-tích của Ngài từ đời xưa, từ trước vô-cùng. Vì thế Ngài sẽ phò tá chúng nó cho đến lúc người đàn-bà phải sanh-đẻ đã sanh-đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con-cái Y-sơ-ra-ên.

Bết-lê-hem được gọi là “thành của Đa-vít”. Và vì vậy, lời tiên tri này tiếp tục kết nối Đấng Mê-si sắp đến với gia đình và dòng dõi của Đa-vít. 

Lịch sử về Bết-lê-hem trước khi Chúa Giê-su sinh ra

 • Bết-lê-hem là nơi Gia Cốp chôn cất Ra-chên ( Sáng thế ký 35:16 ; 48:7 ).
 • Bết-lê-hem là quê hương nổi tiếng của Ru-tơ và Bô-ô. Ru-tơ đã được ban phước với những lời này: “ Hãy trở nên cường-thạnh nơi Ép-ra-ta và làm cho nổi danh ngươi trong Bết-lê-hem” ( Ru-tơ 4:11 ). 
  •  Đáng chú ý nhất, cuối sách Ru-tơ có liệt dòng dõi của Phê-rết qua Bô-ô đến Y-sai, cha của Đa-vít (4:18–22)
 • Bết-lê-hem được gọi là “thành của Đa-vít” ( Lu-ca 2:4 , 11 )
  • Đa-vít là con trai của Y-sai, người Ê-phơ-rát kia, quê ở Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa(1 Sa-mu-ên 17:12)
  • Chính tại Bết-lê-hem, Đa-vít đã được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu làm vua trên Y-sơ-ra-ên
  •  chăn bầy chiên của cha mình ( 1 Sa-mu-ên 17:15)

Bối cảnh lịch sử khi Chúa Giê-su sinh ra

Trong thời kỳ Chúa Giê-su sống, có nhiều quan điểm về Đấng Mê-si-a . Trong một luồng suy nghĩ của người Do Thái, Đấng Mê-si được mong đợi là một người cai trị vĩnh cửu thuộc dòng dõi Đa-vít .

Việc Ma-thi-ơ và Lu-ca đưa vào thành phố Bết-lê-hem đã góp phần khẳng định rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si từ dòng dõi Đa-vít. Họ đảm bảo rằng độc giả biết mối liên hệ gia phả của Chúa Giê-su với Vua Đa-vít khi đề cập đến thành phố này. Những câu chuyện về sự ra đời ở Bết-lê-hem đã củng cố lời khẳng định rằng Chúa Giê-su là hậu duệ hợp pháp của Vua Đa-vít.

Đến thời Tân Ước, Người Do Thái đang kỳ vọng về Đấng Cứu Thế đã tăng lên dưới thời trị vì của Vua Herod trên Judea, người được phong làm vua của người Do Thái dưới sự bảo trợ của La Mã. Nghe tin về sự ra đời của Đấng Mê-si-a, Hê-rốt âm mưu dập tắt bất kỳ mối đe dọa nào như vậy đối với quyền cai trị của mình ( Ma-thi-ơ 2:1-4 ).

 •  Ma-thi-ơ trích dẫn Mi-chê 5:2 dựa trên bối cảnh này. , “Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta” (2:6). Ma-thi-ơ ám chỉ đến  2 Sa-mu-ên 5:2 , mô tả vương quyền hợp pháp của Đa-vít đối với triều đại định mệnh của Sau-lơ. Khi làm như vậy, ông đặt Chúa Giê-su lên trên Hê-rốt là vua thực sự của người Do Thái.

Hiện trạng tại xứ Bết-lê-hem

Bethlehem ngày nay là một thành phố của Palestine. Hai triệu khách du lịch cung cấp 65% của cải của thị trấn. Các Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới đến Bethlehem để xem và trải nghiệm nơi sinh của Chúa Kitô. Nơi đây vẫn thu hút khách du lịch với nhữ câu chuyện không có thật trong Kinh Thánh để kinh doanh dựa trên những câu chuyện bịa đặt.

Facebook Comments Box
.
.
.