Niềm tin

Nhưng niềm tin của chúng tôi cũng giống như các sứ đồ được Chúa Giê-su truyền dạy. Chúng tôi không thêm không bớt bất cứ điều gì các sứ đồ đã rao giảng và thực hành.  

Chúng tôi chỉ nghe và làm theo hội thánh ban đầu của các sứ đồ với đầy đủ sự trong sáng và thánh khiết nhất,chân thành nhất, giản dị nhất… Không đao to búa lớn, không làm thầy thiên hạ hay mục sư gì hết rất đơn giản là những người được Đức Chúa Trời yêu thương và thực hành đời sống Cơ Đốc Nhân qua lối sống của chính mình là lời chứng đanh thép nhất để chia sẻ Lẽ Thật của Chúa.

Trọng tâm niềm tin

Về mặt cơ bản chúng tôi chỉ tin vào Kinh Thánh và sự dẫn dắt của Linh Thánh để dẫn chúng ta vào lẽ thật,

  • Niềm tin vào Kinh Thánh

Chúng tôi tin vào Kinh Thánh vì Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Nếu không đọc Kinh Thánh đồng nghĩa với việc từ chối sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời.

  • Niềm tin về Linh Thánh

Một người thực sự được gọi là Cơ Đốc Nhân khi họ chấp nhận để Linh Thánh Của Chúa vận hành trên con người mình, cũng một thể ấy chúng ta phải nghe theo sự dẫn dắt của Linh Thánh Chúa trong con người chúng ta.

Giáo lý niềm tin

  • Đức Chúa Trời có một và thật

“Hỡi Israel, hãy nghe đây: Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Đức Chúa duy nhất ”(Phục Truyền 6:4)

Chúng tôi chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất là Đức Giê-hô-va. Chúng tôi không tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi điều không có trong Kinh Thánh.

  • Đấng Christ là Con Trai độc sinh của Đức Chúa Trời.

Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-su là Con Trai độc sinh của Đức Chúa Trời ( Chúa Giê-su cũng là Thần theo nghĩa đen). Chúng tôi không tin Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời.

  • Linh Thánh là quyền năng Đức Chúa Trời.

Chúng tôi tin Linh Thánh là quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng tôi không tin Linh Thánh là một Đấng thứ ba.

Niềm tin về điều răn của Chúa

  • 10 điều răn

“Đây tỏ ra sự nhịn-nhục của các thánh-đồ: Chúng giữ điều-răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus.” Khải huyền 14:12

Chúng tôi là người yêu mến điều răn của Chúa vì các điều răn của Chúa là tốt lành cho chúng ta thì Chúa mới ban cho chúng ta một điều răn tốt lành. Chúng tôi không cần tranh luận với những người coi rằng luật

  • Đồ ăn tinh sạch

Chúa yêu thương chúng ta nên ban cho chúng ta sự khôn ngoan, một sự khôn ngoan mà khoa học phải thừa nhận vậy tại sao chúng ta không vâng phục Chúa để bảo vệ sức khoẻ của chính mình.

  • Một phần mười

“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương-thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán, xem ta có mở các cửa-sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” Ma-la-chi 3:10

Đấy là một quyền lợi của những người đi theo Chúa, tại sao chúng ta lại từ chối các nguồn phước mà Chúa hứa ban cho chúng ta??

Các ngày lễ ngoại đạo

Chúng tôi từ chối bất cứ điều gì nếu không có trong Kinh Thánh, đừng dùng trí khôn của loài người mà tỏ ra sự khôn ngoan mình, rất đơn giản bắt trước và làm theo thế thôi.

  • Ngày Nô-êl

Những Cơ đốc nhân chân chính thì không chọc giận Chúa, đây là ngày thờ thần mặt trời.

  • Thập tự giá

Thật nực cười khi những người tự nhận mình là Cơ Đốc Nhân nhưng lại đeo hình ảnh thập tự giá trước ngực??

.
.
.