Chúa Giêsu là ai ?

Chúa Giêsu là con trai độc sinh của Đức Chúa Trời, Người đã xuống thế gian để chịu chết và chỉ cho họ con đường cứu rỗi đúng đắn.

Chúa Giêsu là ai ?

Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Trai của Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

Chúa Yahshua ( hay còn gọi Giê-su, Giê-xu, Yêsu, Jesus) còn được gọi là Chúa Giêsu Kitô, Jesus Christ, hay Gia-tô Cơ-đốc  là Đấng Christ. Tên gọi của Chúa Giêsu trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là Yahshua(Yeshua).

Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời

Lưu ý : Chúa Giêsu KHÔNG BAO GIỜ được gọi là ‘Chúa Con’ trong Kinh thánh. Chúa Giê-su được gọi là ‘Con trai của Chúa’.

Chúa Giê-su là con trai của Đức Chúa Trời

Các sứ đồ gọi Chúa Giê-su là ai ?

  •  Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!Ma-thi-ơ 14:33
  • “Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.” Ma-thi-ơ 16:16
  • Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Ðức Chúa Trời. Lu-ca 1:35
  • Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi. Giăng 1:29

Ma quỷ gọi Chúa Giê-su là gì?

  • “Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi”Ma-thi-ơ 4:6
  • “Hỡi Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi nào có gây sự gì với Ngài chăng?Ma-thi-ơ 8:29
  • “Thầy là Con Ðức Chúa Trời!” Mác 3:11

Chúa Giê-xu gọi Đức Chúa Trời là gì?

  • “Ðức Chúa Trời của con ôi! Ðức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”  –Ma-thi-ơ 27:46
  • Tất cả họ đều hỏi, “Vậy ông là Con Ðức Chúa Trời sao?” Ngài trả lời họ, “Chính các ngươi nói rằng Ta là Ðấng ấy.” Lu-ca 22:70

Quân La Mã gọi Chúa Giêsu là ai?

  •  “Người này quả thật là Con Ðức Chúa Trời.” Ma-thi-ơ 27:54

Chúa Giê-su là Thần

Lưu ý : Chúa Giêsu KHÔNG BAO GIỜ được gọi là ‘Chúa Con’ trong Kinh thánh. Chúa Giê-su được gọi là ‘Con trai của Chúa’.

Trả lời

.
.
.