Chúa Giêsu là ai ?

Chúa Giêsu là con trai độc sinh của Đức Chúa Trời, Người đã xuống thế gian để chịu chết và chỉ cho họ con đường cứu rỗi đúng đắn.

Chúa Giêsu là ai ?

Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Trai của Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

Chúa Yahshua ( hay còn gọi Giê-su, Giê-xu, Yêsu, Jesus) còn được gọi là Chúa Giêsu Kitô, Jesus Christ, hay Gia-tô Cơ-đốc  là Đấng Christ. Tên gọi của Chúa Giêsu trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là Yahshua(Yeshua).

Chúa Giê-su là con trai của Đức Chúa Trời

1.Các sứ đồ gọi Chúa Giê-su là ai ?

 •  Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!Ma-thi-ơ 14:33
 • “Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.” Ma-thi-ơ 16:16
 • Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Ðức Chúa Trời. Lu-ca 1:35
 • Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi. Giăng 1:29
 • Thưa Thầy, Thầy là Con Ðức Chúa Trời, Thầy là Vua của I-sơ-ra-ên.” Giăng 1:49
 • “Tôi tin rằng Ðức Chúa Jesus Christ là Con Ðức Chúa Trời.” Công Vụ Các Sứ đồ 8:37

2.Ma quỷ gọi Chúa Giê-su là gì?

 • “Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi”Ma-thi-ơ 4:6
 • “Hỡi Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi nào có gây sự gì với Ngài chăng?Ma-thi-ơ 8:29
 • “Thầy là Con Ðức Chúa Trời!” Mác 3:11

3.Chúa Giê-xu gọi Đức Chúa Trời là gì?

 • “Ðức Chúa Trời của con ôi! Ðức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”  –Ma-thi-ơ 27:46
 • Tất cả họ đều hỏi, “Vậy ông là Con Ðức Chúa Trời sao?” Ngài trả lời họ, “Chính các ngươi nói rằng Ta là Ðấng ấy.” Lu-ca 22:70

4.Quân La Mã gọi Chúa Giêsu là ai?

 •  “Người này quả thật là Con Ðức Chúa Trời.” Ma-thi-ơ 27:54
 • ‘Ta là Con Ðức Chúa Trời Giăng 10:36

Như vậy các sứ đồ, thiên sứ, thậm chí là ma quỷ,.. đều gọi Chúa Jesus là con trai Đức Chúa Trời.

Chúa Jesus không phải là Đức Chúa Trời

 • Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến. Giăng 17:3
 • Ta tự làm chứng cho ta, và Cha là Đấng đã sai ta đến cũng làm chứng cho ta. Giăng 8:16-18
 • Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16 
 •  Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao 1 Giăng 5:5
 • chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao-thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao-thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus-Christ.1 Giăng 1:3

Chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời Giê-hô-va là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus-Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.

Lưu ý : Chúa Giêsu KHÔNG BAO GIỜ được gọi là ‘Chúa Con’ trong Kinh thánh. Chúa Giê-su được gọi là ‘Con trai của Chúa’. Như vậy có hai Đấng là Đức Chúa Trời và Đấng Christ

Chúa Giê-su là Thần

Chúa Giêsu được sinh ra

 • “Vì Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào rằng:“Ngươi là Con Ta,Ngày nay Ta đã sinh ngươi”?Hoặc có khi nào phán:“Ta sẽ làm Cha người,Người sẽ làm Con Ta?” Hê-bơ-rơ 1:5
 • “Lúc chưa có các vực sâu, chưa có nguồn nước dồi dào.Thì ta đã được sinh ra.” Châm Ngôn 8:24
 • “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Thần.” Giăng 1:1

Đức Chúa Trời Giê-hô-va là Thần vậy thì Chúa Giê-su là con trai Ngài cũng là Thần.

Quyền năng của Chúa Jesus

 •  Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ Phi-líp 2:6

Đấng trung bảo

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người;” 1 Ti-mô-thê 2:5

Vì vậy, chúng ta cũng có thể phượng Chúa Jesus. Bởi vì Đức Chúa Cha đã giao TẤT CẢ mọi sự vào tay Con Ngài (Ma-thi-ơ 11:27, Ma-thi-ơ 28:18).

Trả lời

.
.
.
.