Chúa Giêsu là ai ?

Chúa Giêsu là con trai độc sinh của Đức Chúa Trời, Người đã xuống thế gian để chịu chết và chỉ cho họ con đường cứu rỗi đúng đắn.

Chúa Giêsu là ai ?

Chúa Giêsu ( 4TCN  – 31SCN), còn được gọi là Chúa Giêsu Kitô ,Chúa Giêsu thành Nazareth , cùng nhiều tên và danh hiệu khác, là Đấng Cứu Thế. Chúa Giê-su là Con Trai của Đức Chúa Trời Giê-hô-va.

Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Trai của Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

Chúa Yahshua ( hay còn gọi Giê-su, Giê-xu, Yêsu, Jesus) còn được gọi là Chúa Giêsu Kitô, Jesus Christ, hay Gia-tô Cơ-đốc  là Đấng Christ. Tên gọi của Chúa Giêsu trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là Yahshua (Yeshua).

Đấng Cứu Thế

Chúa Jêsus chính là Đấng Cứu Thế của chúng ta.Đức Chúa Cha đã sai con trai Ngài đến thế gian để ban phát sự cứu rỗi cho cả nhân loại. Nhờ đó, chúng ta được thoát khỏi án phạt của tội lỗi và bước vào vào gia đình vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Đấng Trung Bảo 

 “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người” –  1 Ti-mô-thê 2:5

Chúa Giê-xu sẽ khiến cho chúng ta hoà thuận lại với Đức Chúa Trời bằng sự chết của Ngài.

Đấng Christ

Chúa Giê-su chịu xức dầu để làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời.Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy

Các lời tiên tri về Chúa Giê-xu trong cựu ước

Không giống như các tôn giáo khác được viết chỉ bưởi 1 vài người. Kinh Thánh được viết bởi các nhà tiên tri, lịch sử, lãnh đạọ .. từ tất cả các tầng lớp khác nhau dưới sự cảm thúc của Đức Chúa Trời. Ước tính có khoảng 500 lời tiên tri về cuộc đời Chúa Giê-su và hầu hết đã được ứng nghiệm vào cuộc đời Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu sẽ được sinh ra bởi người nữ. Sáng Thế Ký 3:15
Ma-thi-ơ 1:20 Ga-la-ti 4:4
Chúa Giê-xu sẽ sinh ra ở Bê-lem. Mi-ca 5:2
Ma-thi-ơ 2:1
Lu-ca 2:4-6
Chúa Giê-xu sẽ được sinh ra bởi một trinh nữ. Ê-sai 7:14
Ma-thi-ơ 1:22-23 Lu-ca 1:26-31
Đấng Mê-si sẽ đến từ dòng dõi của Áp-ra-ham. Sáng Thế Ký 12:3
Sáng Thế Ký 22:18
Ma-thi-ơ 1:1
Rô-ma 9:5
Đấng Mê-si sẽ là dòng dõi của Y-sác. Sáng Thế Ký 17:19 Sáng Thế Ký 21:12 Lu-ca 3:34
Đấng Mê-si sẽ là dòng dõi của Gia-cốp.   Dân số 24:17 Ma-thi-ơ 1:2
Đấng Mê-si sẽ đến từ chi phái Giu-đa. Sáng Thế Ký 49:10
Lu-ca 3:33 
Hê-bơ-rơ 7:14
Đấng Mê-si sẽ là người thừa kế ngai vàng của Vua Đa-vít. 2 Sa-mu-ên 7:12-13
Ê-sai 9:7
Lu-ca 1:32-33
Rô-ma 1:3
Ngôi của Đấng Mê-si sẽ được xức dầu và tồn tại mãi mãi. Thi Thiên 45:6-7
Đa-ni-ên 2:44
Lu-ca 1:33
Hê-bơ-rơ 1:8-12
Đấng Mê-si sẽ được gọi là Emmanuel. Ê-sai 7:14 Ma-thi-ơ 1:23
Đấng Mê-si sẽ trải qua một mùa ở Ai Cập. Ô-sê 11:1 Ma-thi-ơ 2:14-15
Một vụ thảm sát trẻ em sẽ xảy ra tại nơi sinh của Đấng Mê-si. Giê-rê-mi 31:15 Ma-thi-ơ 2:16-18
Một sứ giả sẽ dọn đường cho Đấng Mê-si Ê-sai 40:3-5 Lu-ca 3:3-6
Đấng Mê-si sẽ bị chính dân tộc mình chối bỏ. Thi Thiên 69:8
Ê-sai 53:3
Giăng 1:11 Giăng 7:5
Đấng Mê-si sẽ là một nhà tiên tri. Phục truyền 18:15 Công vụ 3:20-22
Đấng Mê-si sẽ có trước Ê-li. Ma-la-chi 4:5-6 Ma-thi-ơ 11:13-14
Đấng Mê-si sẽ được tuyên bố là Con Đức Chúa Trời. Thi Thiên 2:7 Ma-thi-ơ 3:16-17
Chúa Giê-su sẽ được gọi là người Na-xa-rét. Ê-sai 11:1 Ma-thi-ơ 2:23
Chúa Giê-su sẽ đem ánh sáng đến Ga-li-lê. Ê-sai 9:1-2 Ma-thi-ơ 4:13-16
Đấng Mê-si sẽ nói bằng dụ ngôn. Thi Thiên 78:2-4 Ê-sai 6:9-10
Ma-thi-ơ 13:10-15, 34-35
Đấng Mê-si sẽ được sai đến để chữa lành những tấm lòng tan vỡ. Ê-sai 61:1-2 Lu-ca 4:18-19
Đấng Mê-si sẽ là thầy tế lễ theo lệnh của Mên-chi-xê-đéc. Thi Thiên 110:4 Hê-bơ-rơ 5:5-6
Đấng Mê-si sẽ được gọi là Vua. Thi Thiên 2:6 Xa-cha-ri 9:9
Ma-thi-ơ 27:37 Mác 11:7-11
Đấng Mê-si sẽ được trẻ nhỏ ca ngợi. Thi Thiên 8:2 Ma-thi-ơ 21:16
Đấng Messia sẽ bị phản bội. Thi Thiên 41:9 Xa-cha-ri 11:12- 13 Lu-ca 22:47-48
Ma-thi-ơ 26:14- 16
Số tiền định giá của Đấng Mê-si sẽ được dùng để mua ruộng của người thợ gốm. Xa-cha-ri 11:12- 13 Ma-thi-ơ 27:9- 10
Đấng Mê-si sẽ bị buộc tội sai. Thi Thiên 35:11 Mác 14:57-58
Đấng Mê-si sẽ im lặng trước những kẻ buộc tội mình. Ê-sai 53:7 Mác 15:4-5
Đấng Mê-si sẽ bị nhổ và đánh. Ê-sai 50:6 Ma-thi-ơ 26:67
Đấng Mê-si sẽ bị ghét bỏ vô cớ. Thi Thiên 35:19 Thi Thiên 69:4 Giăng 15:24-25
Đấng Mê-si sẽ bị đóng đinh cùng với tội phạm. Ê-sai 53:12
Ma-thi-ơ 27:38 Mác 15:27-28
Đấng Mê-si sẽ được cho uống giấm. Thi Thiên 69:21
Ma-thi-ơ 27:34 Giăng 19:28-30
Tay của Đấng Mê-si sẽ bị đâm thủng. Thi Thiên 22:16
Xa-cha-ri 12:10
Giăng 20:25-27
Đấng Mê-si sẽ bị chế nhạo Thi Thiên 22:7-8 Lu-ca 23:35
Những người lính sẽ bốc thăm để có được quần áo của Đấng Mê-si. Thi Thiên 22:18
Lu-ca 23:34
Ma-thi-ơ 27:35- 36
Xương của Đấng Mê-si sẽ không bị gãy. Xuất Ê-díp-tô ký 12:46 Thi thiên 34:20 Giăng 19:33-36
Đấng Messia sẽ bị Thiên Chúa bỏ rơi. Thi Thiên 22:1 Ma-thi-ơ 27:46
Đấng Mê-si sẽ cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Thi Thiên 109:4 Lu-ca 23:34
Những người lính sẽ đâm vào sườn của Đấng Mê-si. Xa-cha-ri 12:10 Giăng 19:34
Đấng Mê-si sẽ được chôn chung với người giàu. Ê-sai 53:9 Ma-thi-ơ 27:57- 60
Giai đoạn Mê-si sẽ sống lại từ cõi chết. Thi Thiên 16:10 Thi Thiên 49:15
Ma-thi-ơ 28:2-7 Công vụ 2:22-32
Đấng Messia sẽ lên trời. Thi Thiên 24:7-10 Mác 16:19
Lu-ca 24:51
Đấng Mê-si sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Thi Thiên 68:18 Thi Thiên 110:1
Mác 16:19
Ma-thi-ơ 22:44
Đấng Mê-si sẽ là của lễ chuộc tội. Ê-sai 53:5-12 Rô-ma 5:6-8

Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời

Lưu ý : Chúa Giêsu KHÔNG BAO GIỜ được gọi là ‘Chúa Con’ trong Kinh thánh. Chúa Giê-su được gọi là ‘Con trai của Chúa’.

Chúa Giê-su là con trai của Đức Chúa Trời

Các sứ đồ gọi Chúa Giê-su là ai ?

 Thầy thật là Con Đức Chúa Trời! – Ma-thi-ơ 14:33

“Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.” Ma-thi-ơ 16:16

Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Ðức Chúa Trời. Lu-ca 1:35

Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi. Giăng 1:29

Ma quỷ gọi Chúa Giê-su là gì?

“Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi” – Ma-thi-ơ 4:6

“Hỡi Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi nào có gây sự gì với Ngài chăng?” -Ma-thi-ơ 8:29

“Thầy là Con Ðức Chúa Trời!” Mác 3:11

Chúa Giê-xu gọi Đức Chúa Trời là gì?

“Ðức Chúa Trời của con ôi! Ðức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”  -Ma-thi-ơ 27:46

Tất cả họ đều hỏi, “Vậy ông là Con Ðức Chúa Trời sao?” Ngài trả lời họ, “Chính các ngươi nói rằng Ta là Ðấng ấy.” Lu-ca 22:70

Quân La Mã gọi Chúa Giêsu là ai?

 “Người này quả thật là Con Ðức Chúa Trời.” Ma-thi-ơ 27:54

Chúa Giê-su là Thần

Lưu ý : Chúa Giêsu KHÔNG BAO GIỜ được gọi là ‘Chúa Con’ trong Kinh thánh. Chúa Giê-su được gọi là ‘Con trai của Chúa’.

Trả lời

.
.
.