Bảy mươi tuần lễ

Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh.  Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lịnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là vua, thì được bảy tuần lễ và sáu mươi hai tuần lễ; thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào, trong kỳ khó khăn. Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh; cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng; những sự hoang vu đã định.  Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.“… Đa-ni-ên 9:24-27

Sách Đa-ni-ên là sách tiên tri lên chúng ta sẽ phải giải nghĩa Kinh Thánh theo cách giải tiên tri.

  • 1 ngày trong Kinh Thánh = 1 năm theo nghĩa đen. (Ê-xê-chi-ên 4:6; Dân Số Ký 14:34 ) 
  • 70  tuần trong Kinh Thánh = 490 ngày Kinh Thánh = 490 năm theo nghĩa đen

Như vậy, Lời tiên tri 70 tuần lễ tương ứng với 490 năm theo nghĩa đen.

Xác định thời gian bắt đầu trong 70 tuần lễ

Chúng ta cần phải xác định đâu là thời điểm bắt đầu của lời tiên trị 70 tuần lễ.Phải dùng phép suy luận ngược thời gian.

Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lịnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là vua, thì được bảy tuần lễ và sáu mươi hai tuần lễ

  • Lời tiên tri này bắt đầu tính theo lệnh xây dựng lại và khôi phục Giê-ru-sa-lem. Trong Kinh Thánh ghi chép lại 4 lần Giê-ru-xa-lem được tu bổ lại.
 Năm xâyVua ban chiếu
1536 TCNChiếu chỉ của Cyrus
2519 TCNSắc lệnh của Darius
3457 TCNSắc lệnh đầu tiên của Artaxerxes
4444 TCNSắc lệnh thứ hai của Artaxerxes
  • bảy tuần lễ và sáu mươi hai tuần lễ = 7 tuần + 62 tuần = 69 tuần = 483 ngày = 483 năm theo nghĩa đen (Ê-xê-chi-ên 4:6; Dân Số Ký 14:34) 

Sau 69 tuần lễ (483 năm) thì có sự kiện xức dầu cho Đấng rất thánh tức là Chúa Giê-su được ‘tiết lộ’ là Đấng Mê-si-a Ma-thi-ơ 3:17

 Năm xâyVua ban chiếu Sau 483 năm 
1536 TCNChiếu chỉ của Cyrus53 TCN
2519 TCNSắc lệnh của Darius36 TCN
3457 TCNSắc lệnh đầu của Artaxerxes27 SCN
4444 TCNSắc lệnh thứ hai của Artaxerxes37 SCN
Năm 457,Vua Artaxerxes I ban hành sắc lệnh tu bổ lại Giê-ru-xa-lem dưới thời E-xơ-ra (E-xơ-ra 7:1-10 ). Nguồn: Istoke.
Năm 457,Vua Artaxerxes I ban hành sắc lệnh tu bổ lại Giê-ru-xa-lem dưới thời E-xơ-ra (E-xơ-ra 7:1-10 ). Nguồn: Istoke.

Như vậy năm 457 TCN chính là thời điểm bắt đầu của lời tiên tri 70 tuần lễ của Đa-ni-ên.

Diễn biến thời gian bảy mươi tuần lễ

 bảy tuần lễ  ~ 49 ngày ~ 49 năm theo nghĩa đen – Sau 49 năm kể từ năm 457 TCN tức là năm 408 TCN chính là năm Giê-ru-xa-lem được xây dựng lại được hoàn thành. Jerusalem được xây dựng lại 49 năm sau năm 457 TCN, tức là năm 408 TCN.

Năm 408 TCN, Giê-ru-xa-lem được xây dựng lại.
Năm 408 TCN, Giê-ru-xa-lem được xây dựng lại dưới thời Nê-hê-mi. Nguồn: Istock.

Sáu mươi hai tuần lễ đó  434 ngày ~ 434 năm theo nghĩa đen – Tức là sau 434 năm thì Chúa Giê-xu chịu phép Báp-têm.

Năm 27 SCN, Chúa Giê-xu chịu xức dầu và được bày tỏ là Đấng Mê-si-a. Nguồn: Istoke
Năm 27 SCN, Chúa Giê-xu chịu xức dầu và được bày tỏ là Đấng Mê-si-a. Nguồn: Istoke

Sau sáu mươi hai tuần lễ đó,…và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. – 

  • Sau 62 tuần lễ tức là sau tuần 69 kể từ tuần đầu 

đến giữa tuần ấy ~ 3,5 ngày ~ 3.5 năm theo nghĩa đen

  • Năm 31 SCN : Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá của lễ chay bị dứt đi. 

“Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi..

  • Đấng Christ sẽ xác nhận giao ước trong bảy năm, các lễ vật sẽ chấm dứt vào giữa tuần (3 năm rưỡi sau năm 27 sau Công nguyên).
  • Năm 31 SCN: Chúa Kitô bị đóng đinh. Khi chết, Ngài chấm dứt chế độ cúng dường mà dân Y-sơ-ra-ên đã thực hành trong nhiều năm.
Năm 31 SCN, Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây cọc gỗ, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Nguồn: Istoke.
Năm 31 SCN, Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây cọc gỗ, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Nguồn: Istoke.

70 tuần lễ ~ 3,5 năm theo nghĩa đen.

  • Năm 34 sau Công nguyên ( kết thúc 70 tuần)  – với việc ném đá Ê-tiên (Công vụ 7:59-8:4). Lúc bấy giờ phúc âm đã được đem đến cho dân ngoại. Phao-lô, người đồng ý ném đá Ê-tiên, trở thành sứ đồ cho dân ngoại.

Lời tiên tri 70 tuần lễ bắt đầu vào năm 457 TCN và kết thúc vào năm 34 SCN.

Năm 34, Ê-tiên bị dân Do thái ném đá, Phao-lô là người đồng ý ném đá Ê-tiên, trở thành sứ đồ cho dân ngoại. Kết thúc lời tiên tri bảy muoi tuần lễ. Nguồn: Commons.wikimedia.
Năm 34, Ê-tiên bị dân Do thái ném đá, Phao-lô là người đồng ý ném đá Ê-tiên, trở thành sứ đồ cho dân ngoại. Kết thúc lời tiên tri bảy muoi tuần lễ. Nguồn: Commons.wikimedia.
.
.
.