Chúa Giêsu bị đóng đinh

Chúa Giêsu bị đóng đinh là một chương trình cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho loài người giúp chúng ta sạch tội, được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

1.Lời tiên tri Chúa Giê-su bị đóng đinh

  • Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ Ga-la-ti 3:13

Chúa Giê-su đã được tiên tri là sẽ bị treo trên 1 cái cây và sẽ bị rủa xả.(Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:22–23)

Việc đóng đinh trên cây cọc gỗ sẽ dẫn đến đổ huyết, giống như trong Cựu Ước các thầy tế lễ phải dùng huyết để làm lễ chuộc tội cho linh-hồn mình; nhờ sanh-mạng mà huyết mới chuộc tội được. Vì không đổ huyết thì không có sự tha thứ. (Hê-bơ-rơ 9:22 ; Lê-vi Ký 17:11)

>>Xem thêm: Nguồn gốc ngoại đạo của thập tự giá

  • Họ sẽ nhìn thấy người mình đã đâm. Giăng 19: 37

Vì đó là ngày Chuẩn Bị của Lễ Vượt Qua, Những người Do Thái yêu cầu quân La Mã đánh gãy ống chân của những người ấy, để họ khỏi phạm phải ngày Sa-bát của Lễ Vượt Qua.Những điều nầy xảy ra để được ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Chẳng một xương nào của Ngài sẽ bị gãy.”

Khi Chúa Giê-su bị đóng đinh có thể tránh được việc gãy xương để đảm bảo đúng nguyên tắc về luật lệ Lễ Vượt Qua trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 12:46

2.Tại Sao Chúa Giêsu Bị Đóng Đinh

2.1 Sự vu cáo của lãnh đạo Do Thái

Gần như toàn bộ Phúc âm Ma-thi-ơ 23 đã vạch trần thói đạo đức giả của các thầy thông giáo. Vì những tội lỗi họ bị vạch trần khiến cho họ trở nên căm ghét và thù hận Chúa Giê-su.

 Các lãnh đạo Do Thái đã nói Chúa Giê-su đang nói phạm thượng khi Ngài xưng mình là Con Đức Chúa Trời, làm ra mình bằng với Đức Chúa Trời. (Lu-ca 22:66–71)

Trong bối cảnh dân Do Thái đang chịu sự cai trị của Đế Quốc La Mã và dân chúng tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế, vì vậy cả lãnh đạo người Do Thái lo sợ quân La Mã sẽ tiêu điệt, họ sợ rằng họ sẽ bị mất đi chức vụ lãnh đạo của mình(Giăng 11:48)

2.2 Kế hoạch của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta; vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Giăng 19:11

Rõ ràng việc Chúa Giê-su bị đóng đinh là một phần trong chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời để cất tội lỗi thế gian, Người là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Tất cả các điều này thì đã được định trước (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:27–28).

Đây là lúc quyền lực của bóng tối được phép hành động Đức Chúa Trời cho phép việc đó được diễn ra để chương trình chuộc tội được tiến hành. Chúa Giê-su chịu chết để chuộc tội cho nhiều người dùng sự hy sinh để thắng sự gian ác (Lu-ca 22:53).

Chúa Giê-xu bị đóng đinh do sự ghen ghét của các lãnh đạo Do Thái nhưng trên hết đó là chương trình cứ chuộc để đền tội cho chúng ta để được tha thứ và được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời .

3.Điều gì xảy ra khi Chúa Giê-su bị đóng đinh?

Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối-tăm cho đến giờ thứ chín. 45Mặt trời trở nên tối, và màn trong đền-thờ xé chính giữa ra làm hai. Lu-ca 23:44

3.1Khắp xứ đều tối tăm

Đây chính là lúc quyền lực của bóng tối được cho phép thắng nên trời đắt tối đen.

3.2Màn trong đền thờ bị xé đôi

Trong Cựu Ước, Bức màn dùng để ngăn cách Nơi Chí Thánh và Nơi Thánh, chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới có thể vào Nơi Chí Thánh mỗi năm một lần( Xuất Ê-díp-tô Ký 30:10; Hê-bơ-rơ 9:7).Con người đã bị tội lỗi ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:1-2).

Bức màn bị xé ra tượng trưng cho việc chúng ta có thể vào Nơi Chí Thánh thông qua Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời .Bây giờ chúng ta có thể bước vào Nơi Chí Thánh nhờ Ngài thông qua cái xác của Ngài. Hê-bơ-rơ 10:19-20

Bức màn tượng trưng cho Đấng Christ là con đường duy nhất để đến cùng Chúa Cha (Giăng 14:6)

Thông qua Chúa Giê-xu tội lỗi của chúng ta được cất đi.

3.3Đất thì rúng-động, đá lớn bể ra

“mồ-mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ-mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.” Ma-thi-ơ 27:52-53

Sự kiện này chỉ được ghi chép trong Phúc Âm Ma-thi-ơ mà thôi. Chúng ta có rất ít thông tin về sự việc Có thể đây là những người đi theo Chúa Giê-su.

Sau sự kiện động đất này thì Thầy đội và những lính thấy thì sợ-hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 27:54)

4.Ý nghĩa thần học

4.1 Sự Đền tội thay

Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi. Giăng 1:29

Trong Cựu Ước, dê hoặc cừu thường được dùng để hiến tế cho Chúa để tạ ơn, để đền tội, để thừa nhận quyền năng vĩ đại của Ngài, v.v. Nhưng tội lỗi của chúng ta rất lớn, nên máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được (Hê-bơ-rơ 10:4).

.
.
.