Hội thánh Phi-la-đen-phi

“Ngươi cũng hãy viết cho thiên-sứ của Hội-thánh Phi-la-đen-phi rằng:
Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân-thật, là Đấng có chìa-khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được: Ta biết công-việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng-lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn-nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử-thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế-gian, đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau-kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều-thiên của ngươi.

Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết lên trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh!”

Phi-la-đen-phi
Phi-la-đen-phi

Thời kỳ Phi-la-đen-phi của nhà thờ phù hợp với thời kỳ thức tỉnh vĩ đại và phong trào “Mùa Vọng” vào thế kỷ 18 và sự mặc khải của sự phán xét bắt đầu từ thế kỷ 19, vào năm 1844.

Khen ngợi Phi-la-đen-phi

ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được

  • Đây là sự ứng nghiệm của lời tiên tri 2300 ngày trong Đa-ni-ên chương 8, khi Chúa Giê-su di chuyển từ nơi thánh trong đền thánh trên trời và mở cửa vào nơi chí thánh để bắt đầu phán xét. 
  • Ngài đã để sẵn trước mặt chúng ta một cánh cửa, là vì chúng ta phải theo Ngài vào nơi cực thánh (về mặt tâm linh), nơi ngự trị ngai vàng của Thiên Chúa và luật pháp vĩ đại của Thiên Chúa, mười điều răn .. Khải huyền 11:19 …”Đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời mở ra, bên trong thấy có Hòm Giao Ước của Ngài, rồi có những tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm, động đất và mưa đá lớn.

ít năng-lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. 

  • Nhóm tín đồ Mùa Vọng này cuối cùng chỉ là một nhóm nhỏ so với số người tự xưng là Cơ đốc Nhân, những người không chấp nhận ánh sáng mới của lời tiên tri trong Kinh thánh về 2300 ngày và luật pháp của Đức Chúa Trời. Có thể sức mạnh ít ỏi cũng được quy cho tình trạng của họ sau sự thất vọng lớn? 

  • Tuy nhiên họ vẫn nắm giữ lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời và không phủ nhận danh Chúa Giê-su, giống như rất nhiều người đã làm, những người không chấp nhận ánh sáng mới do Đức Chúa Trời ban cho.

  •  Thời kỳ Philadelphia của lịch sử nhà thờ (Phong trào Cơ đốc phục lâm), đã chú ý nhiều hơn đến Lời Đức Chúa Trời, đặc biệt là những lời tiên tri của Đa-ni-ên và Khải huyền, cũng như sự tin kính cá nhân, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong thời kỳ cuối cùng mà chúng ta đang sống.

ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan

  • Kẻ tự 
chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải
  • Những kẻ tự xưng mình là người Giu-đa là những kẻ tự xưng mình là Cơ Đốc Nhân nhưng nhưng từ chối “LẼ THẬT” của Lời Đức Chúa Trời vì sự dối trá.

ngươi đã giữ lời nhịn-nhục ta

  • “Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.”. Khải Huyền 14:12
  • Hội thánh này đang kiên nhẫn phục vụ Đức Chúa Trời, tuân giữ các điều răn của Ngài, chờ đợi và quan sát với tấm lòng háo hức về sự tái lâm của Chúa và Cứu Chúa của họ, Chúa Giê-xu Christ.

 ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử-thách

  • họ sẽ được giữ khỏi giờ cám dỗ và thử thách sắp đến trên thế giới. “Giờ cám dỗ” sẽ “thử” cư dân trên thế giới này ám chỉ đến sắc lệnh được đưa ra trong Khải Huyền 13 để giết những ai không mang dấu ấn thú. Đây là bài kiểm tra cuối cùng cho mọi người trên thế giới. 

Khiển trách Phi-la-đen-phi

Đây là hội thánh chỉ có khen mà không có chê đáng để cho chúng ta học hỏi.

Facebook Comments Box
.
.
.