Tứ kỵ sĩ Khải Huyền

Tứ kỵ sĩ Khải Huyền là sự mặc khải của Chúa Giê-su về bảy ấn tương đương các thời kì của người Cơ Đốc Giáo từ thời kì các sứ đồ cho đền kì tận thế.

Bảy ấn tượng trưng cho các sự kiện có tính chất tôn giáo và chứa đựng lịch sử của hội thánh từ thời kì của các sử đồ cho đến khi Chúa Kitô đến.

Kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng

Tôi nhìn xem khi Chiên Con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn và tôi nghe một trong bốn sinh vật nói tiếng như sấm rằng: “Hãy đến!” Tôi nhìn xem, kìa là một con ngựa trắng. Người cưỡi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão triều thiên. Người đi ra như một người chinh phục và chiến thắng. – Khải Huyền 6:1-2.

 • con ngựa trắng – tượng trưng cho sự trong sáng đức tin của các sứ đồ trong thời khi ban đầu.
 • có một cây cung – tượng trưng tầm xa tầm rộng của sự truyền bá phúc âm ( bắn xa)
 • được ban cho một mão triều thiên – các sứ đồ được ban cho Linh Thánh để truyền bá phúc âm.
 • người cưỡi ngựa – tượng trưng cho các Sứ Đồ những người lãnh đạo hội thánh của Chúa.
 • người chinh phục và chiến thắng – các sứ đồ đã truyền bá thành công các phúc âm cho toàn thế giới thời kì bấy giờ. Tất nhiên các sứ đồ đã giành được chiến thắng
Kị sĩ cưỡi ngựa trắng tượng trưng cho các sứ đồ
Kị sĩ cưỡi ngựa trắng tượng trưng cho các sứ đồ

Kỵ sĩ cưỡi ngựa màu đỏ

“Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì nói rằng: “Hãy đến!” Một con ngựa khác màu đỏ hiện ra. Người cưỡi ngựa được quyền cất sự hòa bình khỏi mặt đất để người ta giết hại lẫn nhau; người cũng được ban cho một thanh gươm lớn.” – Khải Huyền 6:3-4

 • con ngựa khác màu đỏ – những giáo lý sai lệch bắt đầu trà trộn vào hội thánh, đặc biệt là sự mầu nghiệm về sự gian ác.
 • người cưỡi ngựa đỏ – tượng trưng cho các kẻ giả mạo đã trà trộn vào hội thánh.
Kị sĩ cưỡi ngựa đỏ tượng trưng cho các giáo sư giả đã trà trộn vào hội thánh
Kị sĩ cưỡi ngựa đỏ tượng trưng cho các giáo sư giả đã trà trộn vào hội thánh

Kỵ sĩ cưỡi ngựa màu đen

“Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba bảo: “Hãy đến!” Tôi nhìn xem, kìa là một con ngựa ô. Người cưỡi ngựa tay cầm chiếc cân. Tôi nghe dường như có tiếng ở giữa bốn sinh vật nói rằng: “Một đơ-ni-ê một đấu lúa mì; một đơ-ni-ê ba đấu lúa mạch; nhưng dầu và rượu thì chớ động đến.” Khải Huyền 6:5-6

 • Con ngựa màu đen – thời kì đen tối và bại hoại đạo đức.
 • Người cưỡi ngựa tay cầm chiếc cân –
 • lúa mì và lúa mạch giá một xu – các thành viên trong giáo hội suy thoái về mặt đạo đức họ sẵn sàng bán rẻ Chúa với bất cứ giá nào.
 • dầu và rượu thì chớ động đến –
Kị sĩ cưỡi ngựa màu đen
Kị sĩ cưỡi ngựa màu đen

Kỵ sĩ cưỡi ngựa xanh xám

“Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư nói: “Hãy đến!” Tôi nhìn xem, kìa là một con ngựa xanh xám. Người cưỡi ngựa tên là Sự Chết, và Âm phủ theo sau nó. Họ được quyền trên một phần tư đất để giết bằng gươm giáo, đói kém, dịch bệnh và các thú dữ trên đất.” Khải Huyền 6:7-8

 • con ngựa xanh xám – tượng trương cho sự yêu ớt , thoi thóp thở…
 • Người cưỡi ngựa tên là Sự Chết – thời kì bắt bớt kinh hoàng trên các quốc gia, Giáo Hoàng chính là là người cưỡi ngựa đem sự chết đến cho Cơ Đốc Giáo.
 • Họ được quyền trên một phần tư đất – cụ thể là một phần tư thế giới thời kì bấy giờ.
 • gươm giáo, đói kém, dịch bệnh – là những phương tiện mà Giáo Hội Công Giáo sử dụng để tra tấn các Cơ Đốc Nhân.
 • các thú dữ trên đất – tượng trưng cho những cách tra tấn dã man của Giáo Hội Công Giáo chẳng khác nào các loài cầm thú cả.

Kị sĩ cưỡi ngựa xanh nhạt tượng trưng cho thời kì bóng đêm Trung Cổ

.
.
.