Thờ phượng Chúa Giê-su

Nhưng khi đưa Con đầu lòng vào trần gian, Ngài phán: “Tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ phượng Con.” – Hê-bơ-rơ 1:6

Thờ phượng Chúa Giê-su là công việc bắt buộc đối với mỗi Cơ Đốc Nhân. Vì đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời phán cho các thiên sứ, chúng ta còn ở dưới thiên sứ một chút vậy thì sự thờ phượng Chúa Giê-su là bắt buộc.

Thờ phượng Chúa Giê-su

Trong Tân Ước có rất nhiều phân khúc yêu cầu chúng ta cần thờ phượng Chúa Giê-su tôi xin liệt kê các ví dụ để chúng ta cùng xem xét: 

Ma-thi-ơ 28:17 Khi môn-đồ thấy Ngài, thì thờ-lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi-ngờ.
Lu-ca 24:52 Môn-đồ thờ-lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng-rỡ lắm.
Hê-bơ-rơ 1:6 Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con.
* Dịch thờ lạy là không sát nghĩa, chính xác phải dịch là thờ phượng

Các sứ đồ, các thiên sứ đều phải thờ phượng Chúa Giê xu theo như mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Ngoài ra còn rất nhiều người đã thờ phượng Chúa Giê-su trong Kinh Thánh nhưng tôi cũng không đề cập tới.

Thờ phượng Chúa Giê-su là việc bắt buộc kể cả với các sứ đồ và thiên sứ.

Nhân chứng Giê-hô-va không thờ phượng Chúa Giê-su. Nhưng khi tham khảo  Bản Dịch Thế Giới Mới của Nhân Chứng Giê-hô-va thì phân khúc Hê-bơ-rơ 1:6 : Tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời hãy thờ lạy Con!”. Như vậy Đức Chúa Trời thật toàn năng Ngài vẫn luôn bảo vệ con dân Chúa trong mọi hoàn cảnh. 

Hi lạp English Tiếng Việt Câu gốc
προσκυνῆσαι worship thờ-lạy Ma-thi-ơ 2:2
προσκυνήσω worship thờ-lạy Ma-thi-ơ 2:8
προσεκύνησαν worshiped thờ-lạy
Ma-thi-ơ 2:11
προσκυνήσῃς worship thờ-lạy Ma-thi-ơ 4:9
προσκυνήσεις worship thờ-phượng
Ma-thi-ơ 4:10
προσεκύνει worshiped Lạy Chúa Ma-thi-ơ 8:2
προσεκύνει worshiped quì-lạy Ma-thi-ơ 9:18
προσεκύνησαν worshiped quì lạy
Ma-thi-ơ14:33
προσεκύνει worshiped quỳ xuống
Ma-thi-ơ 15:25
προσεκύνει fell down* quỳ xuống
Ma-thi-ơ 18:26
προσκυνοῦσα worshipping quỳ xuống
Ma-thi-ơ 20:20
προσεκύνησαν worshiped thờ-lạy
Ma-thi-ơ 28:17
προσεκύνησεν worshiped sấp mình Mác 5:6
προσεκύνουν worshiped quì xuống Mác 15:19
προσκυνήσῃς worship sấp mình Lu-ca 4:7
προσκυνήσεις worship thờ-phượng Lu-ca 4:8
προσκυνήσαντες worshiped thờ-lạy Lu-ca 24:52
προσκυνεῖν worshiped thờ-lạy Giăng 4:20
προσκυνήσετε worship thờ-lạy Giăng 4:21
προσκυνηταὶ worship thờ-phượng Giăng 4:23
προσκυνήσουσιν worship thờ-phượng Giăng 4:23
προσκυνοῦντας worship thờ-phượng Giăng 4:23
προσκυνοῦντας worship thờ-lạy Giăng 4:24
προσκυνεῖν worship thờ-lạy Giăng 4:24
προσεκύνησεν worshiped sấp mình Giăng 9:38
προσκυνήσωσιν worship thờ-lạy Giăng12:20
προσκυνεῖν worship thờ Công-vụ 7:43
προσκυνήσων worship thờ-phượng Công-vụ 8:27
προσεκύνησεν worshiped lạy
Công-vụ 10:25
προσκυνήσων worship thờ-lạy
Công-vụ 24:11
προσκυνήσει worship thờ-lạy
1 Cô-rinh-tô 14:25
προσεκύνησεν worshiped lạy
Hê-bơ-rơ 11:21
προσκυνησάτωσαν worship thờ-lạy Hê-bơ-rơ 1:6
προσκυνήσουσιν worship sấp mình
Khải huyền 3:9
προσκυνήσουσιν worship thờ lạy
Khải huyền 4:10
προσεκύνησαν worshiped thờ-lạy
Khải huyền 5:14
προσεκύνησαν worshiped thờ-lạy
Khải huyền 7:11
προσκυνήσουσιν worship thờ-lạy
Khải huyền 9:20
προσκυνοῦντας worship thờ-lạy
Khải huyền 11:1
προσεκύνησαν worshiped thờ-lạy
Khải huyền 11:16
προσεκύνησαν worshiped thờ-phượng
Khải huyền 13:4
προσεκύνησαν worshiped thờ-phượng
Khải huyền 13:4
προσκυνήσουσιν worship thờ-lạy
Khải huyền 13:8
προσκυνήσουσιν worship thờ-lạy
Khải huyền 13:12
προσεκύνησαν worshiped thờ-lạy
Khải huyền 19:4
προσεκύνησαν worshiped thờ-lạy
Khải huyền 20:4
1, Chữa màu đỏ là biểu thị dịch chưa chính xác
* Hầu hết các bản đều dịch là Worship

Như vậy Kinh Thánh từ tiếng Hi-lạp dịch sang tiếng Anh là hoàn toàn chính xác. Chỉ có dịch sang tiếng Việt thì bị dịch sai mà thôi.

Đức Chúa Trời thật toàn năng khi bảo vệ tất cả các bản dịch Kinh Thánh. Nếu chúng ta có Linh Thánh thì Chúa sẽ dẫn đường chúng ta trong mọi lúc.

Định kiến sai lầm về sự thờ phượng

Định kiến là thứ rất khó thay đổi, nhất là thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con người. Tuy nhiên điều chúng ta cần là nghe theo mệnh lệnh tối cao của Đức Chúa Trời chứ không phải đi theo những định kiến sai, góc nhìn phiến diện để rồi nhận lấy sự hư mất. 

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3

“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.”  –  Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3

Thần khác (tức là thần giả) là thần mà do thế gian dựng lên. Chúa Cha chỉ đơn giản là dùng câu gián tiêp để gọi các vị thần do thế gian gọi thôi.

Chúa Giê-su không phải thần khác và thần thật, Ngài là Con Trai của Đức Chúa Trời và Ngài là Thần thật có chung duy nhất  một Linh Thánh với Chúa Cha. Chúng ta chỉ có 2 thần thật là Chúa Cha và Chúa Con theo đúng nghĩa đen.Chính sứ đồ Giăng cũng gọi Chúa Giê-xu là Thần ( Giăng 1:1).

Lưu ý: Thần khác(còn gọi là thần giả) ở đây là thần của thế gian dựng lên,đó những thiên sư phạm tội (cục đất sét). Đức Chúa Trời đang sự dụng câu gián tiếp gọi thay thế con người mà thôi.

Thờ phượng đúng cách

Chúng ta không thể thờ phượng Đức Chúa Trời mà không thông qua Chúa Giê-su được đó là việc bắt buộc.

Thông qua Chúa Giê-su

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” – Giăng 14:6

Chúa Cha làm MỌI SỰ để thông qua Con của Ngài. Điều này có nghĩa là TẤT CẢ MỌI THỨ đều qua Chúa Giê-xu thì Chúa Cha mới chấp nhận bao gồm cả sự thờ phượng

Mọi sự nhờ Đấng Christ

“về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus-Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.”-  I Cô-rinh-tô 8:6

Chúa Giê-su thờ phượng Đức Chúa Trời

Chúa Con sẽ thờ phượng Chúa Cha.Nhưng Chúa Cha thì không thờ phượng Chúa Con

Chúng ta phải thờ phường Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-xu đó là cách thờ phượng đúng đắn duy nhất.

Trả lời

.
.
.