Thiên Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa Giáo Ba Ngôi hoàn toàn không có trong Tân Ước và Cựu Ước hay được các sứ đồ giao giảng.. nhưng hầu hết các giáo hội vẫn khăng khăngđây như giáo lý trọng tâm của người Cơ Đốc.

Thiên Chúa Ba Ngôi không có trong Kinh Thánh

Trong Kinh Thánh hoàn toàn không có câu nào nói với giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi. Nó được ra đời bởi Plato. Athanasius, người đã viết tín điều được nhà thờ chấp nhận vào năm 325 sau Công nguyên tại Hội đồng Nicaea (xem bên dưới), đã bị ảnh hưởng bởi sự dạy dỗ của Platon, cũng như những người khác đã tìm ra sự phát triển của học thuyết.

Giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi hoàn toàn không có trong Kinh Thánh, nó được ra đời từ Babylon.

Ba ngôi là gì 

Thiên Chúa Ba Ngôi là giáo lý của hầu hết các giáo hội thuộc cộng đồng Kitô giáo, Thiên Chúa là duy nhất, hiện hữu trong ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Linh).

Lịch sử của giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi

Giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi không được dạy trong Kinh Thánh. Chúng ta cùng xem quá trình hình thành và phát triển của giáo lý này:

  • AD 180: Theophilus of Antioch là người đầu tiên viết về “giáo lý quan trọng” này. Tuy nhiên, mặc dù ông đã sử dụng thuật ngữ này, nhưng bộ ba mà ông nói đến là “Đức Chúa Trời, Lời Ngài và sự khôn ngoan của Ngài”. Tốt nhất, đây là phần giới thiệu của thuật ngữ này, nhưng nó không gần với những gì sau này được dạy trong Thuyết Chúa Ba Ngôi cổ điển. Thậm chí 150 năm sau Chúa Kitô, không có bằng chứng nào về một học thuyết được xây dựng. Điều này thực sự có thể được coi là một giáo lý thiết yếu? Một phần của “đức tin đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ cả” ( Giu-đe 1:3 )
  • Khoảng năm 200: Tertullian đã đưa ra thành ngữ “ba ngôi vị, một bản chất”. “Người” được dùng theo nghĩa “khuôn mặt” hoặc “mặt nạ”.
  • Năm 325: Tín biểu Nicea của Hoàng đế La Mã Constantine. Sự bất đồng mạnh mẽ đặc trưng cho hội đồng này. Arius lập luận về dị giáo phi Kinh thánh rằng Chúa Giê-su Christ là một tạo vật và không bình đẳng với Chúa Cha. Nhiều người ủng hộ quan điểm này, nhưng Athanasius, một chấp sự từ Alexandria, Ai Cập, đã đưa ra quan điểm thịnh hành hơn. Quan điểm của ông là cơ sở thiết yếu của việc giảng dạy Công giáo và Tin lành ngày nay. Nó thường được gọi là Athanasian Creed.
  • Trong một phần tư cuối cùng của thế kỷ thứ tư, học thuyết đã trải qua những sửa đổi nhỏ, và những sửa đổi đó chủ yếu nhằm chống lại sự dạy dỗ của Arian. Lời giải thích cơ bản này đã được truyền qua nhiều thế kỷ. Có một số khác biệt nhỏ trong giáo huấn của Giáo hội Đông phương, nhưng họ cũng tuân theo học thuyết về một Thiên Chúa ba ngôi.

Ấn bản năm 1967 của cuốn New Catholic Encyclopedia (Bách khoa toàn thư Công giáo Mới) cho biết: “Việc hình thành ‘một Đức Chúa Trời có ba Ngôi’ không được thiết lập vững chắc, chắc chắn là không được hòa nhập hoàn toàn vào đời sống tín đồ đấng Christ và lời tuyên xưng đức tin của nó, trước cuối thế kỷ thứ 4. Nhưng chính công thức này đã lần đầu tiên khẳng định tiêu đề của tín điều Ba Ngôi. Trong số các Giáo phụ của các Tông đồ, thậm chí không có điều gì tiến gần đến não trạng hay quan điểm như vậy” (nhấn mạnh thêm).

Sai lầm của Thiên Chúa Ba Ngôi

Thần tánh của Linh Thánh 

Chúng ta hãy cùng xem Kinh Thánh để tìm hiểu rõ ” Thần tánh ” của Thánh Linh. Nếu xác định Thánh Linh không phải là “một người” thì giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ được coi là tà giáo!

Thánh Linh không phải là một Đấng.

Linh Thánh không xuất hiện

Trong tất cả các phân khúc Kinh Thánh chúng ta chỉ thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su, hoàn toàn không thấy có sự xuất hiện của Linh Thánh( Thánh Linh).

1 Cô-rinh-tô 8:6 …một Đức Chúa Trời…Đức Chúa Jêsus-Christ
Giăng 17:1-3 …nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Jêsus …
1 Ti-mô-thê 2:5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung-bảo … Đức Chúa Jêsus-Christ
Phi-líp 2:11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
Hê-bơ-rơ 9:24 Vả Đấng Christ …trước mặt Đức Chúa Trời.
Khải Huyền 21:22-23 …Đức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con…
Giăng 20:17 …Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha

Ngoài ra,trong tất cả các thư của Phao-lô thì chỉ gửi lời chào tới Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su hoàn toàn không nhắc tới Thánh Linh. Đây là một sự sỉ nhục nếu Thánh Linh là một Đấng đồng đẳng đồng quyền!

Rõ ràng Linh Thánh không phải một Đấng đồng đẳng đồng quyền giống như Cha và Con.

Danh của Thánh Linh là gì?

Những người ủng hộ giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi tuyệt nhiên không thê nêu được tên của Linh Thánh là gì cả! Như vậy rõ ràng không có sự đồng đẳng đồng quyền của Linh Thánh với Chúa Cha và Chúa Con.

Đức Chúa Cha
Đức Yahweh(Giê-hô-va)
Đức Chúa Con
Đức Yehoshua(Giê-su)
Linh Thánh  
Facebook Comments Box

2 thoughts on “Thiên Chúa Ba Ngôi

  1. Con Của Sự Sáng says:

    Chào bạn, nếu bạn nói không có Đức Thánh Linh thì bạn giải thích thế nào về sách Giăng chương 14:26-29 và đây là lời của Đức Chúa Jesus nói cùng các môn đồ “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. 28 Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. 29 Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin.” . Rõ ràng Đức Thánh Linh hay Đấng Yên Ủi sẽ nhân danh Đức Chúa Jesus lại tới trái đất lần thứ 2 để nhắc lại các điều/phép đạo/luật lệ mà Đức Chúa Jesus đã dạy dỗ cách đây 2000 năm. Nên lời giải thích trên của bạn có vẻ trỗi với nội dung khác của Kinh Thánh. Theo mình cả 3 Đấng: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là 1 Đấng và xuất hiện trên Trái Đất ở 3 thời kỳ khác nhau. Mong sớm nhận được hồi âm của bạn

Trả lời

.
.
.