Cựu Ước

Kinh Cựu Ước gồm 39 sách khác nhau do khoảng 40 nhà tiên tri của Chúa được Linh Thánh của Đức Chúa Trời cảm thúc.

Cựu ước gồm những sách nào?

Tiếng Anh Công Giáo Tin Lành (1925)
Pentateuch Ngũ thư Năm sách của Môi-se
Genesis Sáng Thế Sáng-thế Ký
Exodus Xuất Hành Xuất Ê-díp-tô Ký
Leviticus Lêvi Lê-vi Ký
Numbers Dân Số Dân-số Ký
Deuteronomy Ðệ Nhị Luật Phục-truyền Luật-lệ Ký
Historical books Các sách lịch sử Các sách lịch-sử
Joshua Giôsuê Giô-suê
Judges Thủ Lãnh Các Quan Xét
Ruth Rút Ru-tơ
1 Samuel Samuen 1 I Sa-mu-ên
2 Samuel Samuen 2 II Sa-mu-ên
1 Kings Các Vua 1 I Các Vua
2 Kings Các Vua 2 II Các Vua
1 Chronicles Sử Biên 1 I Sử-ký
2 Chronicles Sử Biên 2 II Sử-ký
Ezra Ét Ra E-xơ-ra
Nehemiah Nơkhemia Nê-hê-mi
Tobit Tôbia  
Judith Giuđitha  
Esther Étte Ê-xơ-tê
1 Maccabees Macabê 1  
2 Maccabees Macabê 2  
Wisdom books Các sách giáo huấn Các sách thơ-văn
Job Gióp Gióp
Psalms Thánh Vịnh Thi-thiên
Proverbs Châm Ngôn Châm-ngôn
Ecclesiastes Giảng Viên Truyền-đạo
Song of Songs/Song of Salomon Diễm Ca Nhã-ca
Wisdom Khôn Ngoan  
Sirach Huấn Ca  
Prophets Các sách ngôn sứ Các sách tiên-tri
Isaiah Isaia Ê-sai
Jeremiah Giêmêria Giê-rê-mi
Lamentations Aica Ca-thương
Baruch Barúc  
Ezekiel Edêkien Ê-xê-chi-ên
Daniel Đanien Đa-ni-ên
Hosea Hôsê Ô-sê
Joel Giôen Giô-ên
Amos Amốt A-mốt
Obadiah Ôvadia Áp-đia
Jonah Giôna Giô-na
Micah Mikha Mi-chê
Nahum Nakhum Na-hum
Habakkuk Khabarúc Ha-ba-cúc
Zephaniah Xôphônia Sô-phô-ni
Haggai Khácgai A-ghê
Zechariah Ðacaria Xa-cha-ri
Malachi Malakhi Ma-la-chi
 

Sách Cựu Ước được phân chia thành các nhóm sách: Ngũ Thư, Lịch sử, Ngôn Sứ và Giáo Huấn. được Linh Thánh của Đức Chúa Trời cảm thúc để viết ra.

 • Ngũ Kinh
 • Lịch Sử
 • Giáo Huấn
 • Ngôn Sứ
Cựu Ước Deep Sea Scrools
Cựu Ước Deep Sea Scrools

II. NỘI DUNG CỦA SÁCH CỰU ƯỚC

Ngũ kinh của Môi-se.

 • Sáng-thế Ký,Xuất Ê-díp-tô Ký
 • Lê-vi Ký
 • Dân-số Ký
 • Phục-truyền Luật-lệ Ký

Nội Dung: Ngũ Kinh trả lời rất nhiều câu hỏi của nhân loại hóc búa của nhân loại. Cho thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người . Ngài đã ban cho con người tình yêu tốt đẹp nhất.

Tầm Quan Trọng: Chúa yêu thương con người nên ban cho chúng ta luật pháp 10 điều răn chúng ta cần cẩn trọng làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời.

Sáng Thế Ký
Sáng Thế Ký

CÁC SÁCH LỊCH-SỬ

 • Giô-suê
 • Các Quan Xét
 • Ru-tơ
 • I Sa-mu-ên
 • II Sa-mu-ên
 • I Các Vua
 • II Các Vua
 • I Sử-ký
 • II Sử-ký
 • E-xơ-ra
 • Nê-hê-mi
 • Ê-xơ-tê

Nội Dung: Cách Sách Lịch Sử miêu tả quá trình xây dựng đất nước đầy thăng trầm và sóng gió của người Do Thái . Khi dân Do Thái trung thành với các luật pháp của Thiên Chúa thì Ngài che chở họ khỏi mọi dân tộc láng riềng và làm cho cường thịnh. Ngược lại,khi họ bỏ Thiên Chúa mà đi theo các thần ngoại bang thì sẽ bị làm tôi mọi phu tù….

David đánh bại Goliath
David đánh bại Goliath

CÁC SÁCH THI CA

 • Gióp
 • Thi-thiên
 • Châm-ngôn
 • Truyền-đạo
 • Nhã-ca

Nội dung: Sách Thi Ca đúc kết kinh nghiệm sống quý báu của những người yêu mến Thiên Chúa dạy con người những lẽ sống khôn ngoan hợp ý Đức Chúa Trời và hòa hợp với con người. Mặc dù các sách Thi Ca đã được viếc cách đây khoảng 2800 năm nhưng những giá trị của nó vẫn không hề mai một. Được những người giàu có và tài giỏi nổi tiếng yêu thích.

Tầm Quan Trọng: Chúng ta cần nắm thật kĩ các sách để sống đẹp lòng Thiên Chúa nhờ đó mà chúng ta sẽ được phước lành . Không chỉ có vây, sách Thi Ca sẽ dạy chúng ta cách ứng xử nhờ đó chúng ta sẽ được mọi người yêu mến.

CÁC SÁCH TIÊN-TRI

 • Ê-sai
 • Giê-rê-mi
 • Ca-thương
 • Ê-xê-chi-ên
 • Đa-ni-ên
 • Ô-sê
 • Giô-ên
 • A-mốt
 • Áp-đia
 • Giô-na
 • Mi-chê

Nội Dung: Sách Tiên Tri Cựu Ước có chứa rất nhiều câu tiên tri để dẫn đường cho các con cái Chúa ,giúp các tín đồ tăng trưởng Linh Thánh … 

Tầm quan trọng: Chúng ta phải cầu khẩu Linh Thánh của Chúa để hiểu các lời tiên tri vì biết rằng trong thời kì cuối cùng sẽ có nhiều tiên tri giả đến lừa gạt những người được chọn.

Giô-na trong bụng cá ba ngày
Giô-na trong bụng cá ba ngày

III. Giá trị của  Kinh Cựu Ước

 Xuyên suốt Kinh Cựu Ước kêu gọi con dân của Chúa phải thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật

Facebook Comments Box

Trả lời

.
.
.