Thánh Linh

Thánh Linh của Đức Chúa Trời được các tôn giáo lý giải theo nhiều các khác nhau nhưng không đặt Kinh Thánh nên hàng đầu. Khiến cho cộng đồng Cơ Đốc Nhân rất khó hiểu.

Thánh Linh là gì?

“Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Jêsus nầy sống lại; tất cả chúng tôi đều làm nhân chứng về điều đó. Vậy sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe.” – Công vụ 2: 32-33

“Rồi tôi nhìn thấy trong tay phải của Đấng ngồi trên ngai một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, được niêm bằng bảy ấn..Tôi thấy Chiên Con như đã bị giết đang đứng giữa ngai, vây quanh bởi bốn sinh vật và các trưởng lão. Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy linh của Đức Chúa Trời sai đi khắp đất. Chiên Con đến, lấy quyển sách nơi tay phải của Đấng ngồi trên ngai.”  Khải Huyền 5: 1,6,7 

Lưu ý rằng Chiên Con, tức là Đấng Christ có ‘bảy mắt, là bảy Linh của Đức Chúa Trời ban xuống khắp trái đất’. Đây là một ám chỉ đến Thánh Linh, và ai là Chúa mà Thánh Linh sai đến? Đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã ‘NHẬN ĐƯỢC Thánh Linh từ Chúa Cha.’

Thánh Linh
Thánh Linh

Thánh Linh của Chúa Cha

“Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội, trước mặt quan án và quan cai-trị, thì chớ lo về nói cách nào để binh-vực mình, hoặc nói lời gì; bởi vì chính giờ đó Đức Thánh-Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói.” Lu-ca 12: 11-12

“Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó.Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.” – Ma-thi-ơ 10: 19-20 

Thánh Linh là Thần Của Chúa Cha.Chúa Cha Giê-hô-va ban Thánh Linh cho các môn đồ của Ngài thông qua Chúa Con Giê-su.

Thánh Linh là ai?

“Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì; vừa xây lại, thấy bảy chân-đèn bằng vàng, và ở giữa những chân-đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết; mắt như ngọn lửa; chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn.Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức.” – Khải Huyền 1: 12-16

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Ê-phê-sô rằng: Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng:..Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.”- Khải Huyền 2: 1,7

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” – Khải Huyền 3:20

Chinh xứ đồ Giăng đã nhìn thấy Chúa Giê-su, và cũng chính Chúa Giêxu đã xác nhận Ngài Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng, Ngài đang nói cùng Hội Thánh.

Thánh Linh phán = Chúa Giêsu phán

Nhiều Cơ đốc nhân đã hiểu sai khi nghĩ rằng vì Kinh thánh nói Thánh Linh ‘phán’, thì đó phải là ‘ngôi thứ ba’ theo nghĩa đen của Chúa Ba Ngôi. Vấn đề là, họ không nhận ra rằng chính CHRIST đang nói chuyện với chúng ta, chứ không phải một ‘Đấng thứ ba’ nào khác … “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải Huyền 3:20)

‘Thánh Linh’ phán trong sách Khải Huyền là chính Chúa GiêSu phán cùng chúng ta! Không phải thứ ba nào đó tách biệt khỏi Cha và Con. Không chỉ có trong Khải Huyền, nhiều câu Kinh Thánh Tân Ước khác ủng hộ lẽ thật này của Thánh Linh thực sự là Thần của Chúa GiêSu. 

Lợi ích của Thánh Linh trong cuộc đời

Thánh Linh của Chúa sẽ giúp bạn lại gần Chúa Cha hơn

Thánh Linh cầu nguyện cho bạn.

“Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta”. – Rô-ma 8:26

Đôi khi chúng ta không biết chúng ta cần điều gì trong cuộc sống này. Nhưng chính Thánh Linh của Chúa Giê-su sẽ giúp chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời Yahweh

Thánh Linh giúp chúng ta giống Đấng Christ

“Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ, và nhờ Thánh-Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công-bình rồi”  – I Cô-rinh-tô 6:11

Mục tiêu của Cơ Đốc Nhân sống một cuộc sống giống với Đấng Christ và điều này diễn ra nhờ quyền năng của Thánh Linh . Trong khi chúng ta tập trung vào sự thánh hóa và giảm thiểu tội lỗi ở điểm trước, thì đây đúng hơn là một sự biến đổi thành hình ảnh của Đấng Christ.

Xuyên suốt Tân Ước, chúng ta thấy Thánh Linh dẫn mọi người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, giúp chúng ta lại gần Chúa Cha hơn. Hãy cầu xin Thánh Linh cho bạn thấy ý muốn của Cha dành cho bạn ngày hôm nay và xin Ngài ban sức mạnh để bạn thực hiện điều đó!

“nên thánh” là sự thanh tẩy tội lỗi và trưởng thành về mặt thiêng liêng để trở nên giống như Đấng Christ hơn. Đây là một quá trình quan trọng đối với một tín đồ – bỏ đi con người tội lỗ cũ và trở thành một người mới tốt hơn. Nhưng đó là một quá trình hàng ngày và cần có thời gian.

Thánh Linh của Chúa nói thay bạn

Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” – Công vụ 1: 8 .

Khi bạn làm chứng về Đấng Cứu Thế cho một ai đó đừng lo lắng về những điều cần phải nói nhưng chính Thánh Linh của Chúa sẽ nói thay cho bạn. Đừng né tránh bất cứ cơ hội nào để làm chứng về lẽ thật của Chúa.

Ân tứ của Thánh Linh

“Vả, có các sự ban-cho khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh-Linh. Có các chức-vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Thánh-Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả, người nầy nhờ Thánh-Linh, được lời nói khôn-ngoan; kẻ kia nhờ một Thánh-Linh ấy, cũng được lời nói có tri-thức. Bởi một Thánh-Linh, cho người nầy được đức-tin; cũng bởi một Thánh-Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật-bịnh; người thì được làm phép-lạ; kẻ thì được nói tiên-tri; người thì được phân-biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông-giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công-việc của đồng một Thánh-Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân-phát sự ban-cho riêng cho mỗi người.” – I Cô-rinh-tô 12:4-11

Ân tứ cho các tín hữu những ân tứ cần thiết trong hội thánh để giúp chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời cách hiệu quả hơn.

Quan điểm sai về Thánh Linh

Thánh Linh là Đấng thứ 3?

Kinh Thánh cho chúng ta biết rất rõ tên của Chúa Cha là Giê-hô-va, Chúa Con là Giêsu. Nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ chỗ nào cho biết tên của Thánh Linh cả!!

“Nhưng người, được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời”  -Công vụ 7:55

Khi Ê-tiên tử vì đạo đã ông chỉ nhìn thấy hai Đấng ở trên trời chứ tuyệt nhiên không hề nhìn thấy Đấng thứ 3.Sự thực thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong người của Ê-tiên giúp ông thấy được khải tượng đó.

4 thoughts on “Thánh Linh

 1. MinhMinh says:

  Mathiơ 28:19
  “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ”.

  Nhân danh nghĩa là gì ? “danh” là tên tức là xưng tên đúng không !!!

  Vậy danh của Đức Cha là Đức Jehova.
  Và danh của Đức Con là Chúa Jesus.
  Thế thì Đức Thánh Linh cũng phải có tên như Đức Cha và Đức Con thì mới nhân danh khi làm phép báp-têm được chứ !!!

  Bạn giải thích câu này đi bạn.

  • Duy Phạm says:

   “Phi-e-rơ trả lời: “Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh.” Công vụ 2:38
   “Nghe vậy, họ nhận báp-têm nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus.”Công vụ 19:5
   Và rất nhiều lần nữa các sứ đồ làm phép báp-tin cho các môn đồ ” CHỈ NHÂN DANH ĐỨC CHÚA GIÊSU”.Như vậy họ đã làm sai phép báp-têm hay sao? Họ chống đối lại lời của Chúa Giêsu hay sao?
   =========================================================
   Các sứ đồ không sai, kinh thánh cũng không sai!! Chỉ có cách dịch và cách hiểu không thể đồng nhất với nhau được! Dẫn đến hiểu sai vấn đề. Mình xin trình bày như sau:
   1. Mình không đồng ý dịch là “Đức Thánh Linh” dịch như vậy là quá sai. Vì ” Holy Spirit” dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì chỉ được phép dịch là “Linh Thánh” mà thôi. Như vậy là rõ ràng dịch sai “Đức Thánh Linh” thì đương nhiên 1 người Việt Nam sẽ hiểu là một Đấng thứ ba. Nhưng thử dịch đúng là “Linh Thánh” thì người Việt Nam sẽ hiểu là đó là “Linh của Thánh” không phải Đấng thứ ba.
   2. Trong Ma-thi-ơ 28:19 thì hoàn toàn không nói rõ ràng mỗi quan hệ giữa Chúa Cha, Chúa Con và Linh Thánh. Còn cụm từ “nhân danh” thì không nhất thiết là phải ám chỉ một người nào đó. Ngôn từ có những “giới hạn” của ngôn từ đặc biệt khi dịch sang quá nhiều thứ tiếng.

  • Duy Phạm says:

   “Phi-e-rơ trả lời: “Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh.” Công vụ 2:38
   “Nghe vậy, họ nhận báp-têm nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus.”Công vụ 19:5
   Và rất nhiều lần nữa các sứ đồ làm phép báp-tin cho các môn đồ ” CHỈ NHÂN DANH ĐỨC CHÚA GIÊSU”.Như vậy họ đã làm sai phép báp-têm hay sao? Họ chống đối lại lời của Chúa Giêsu hay sao?
   =========================================================
   Các sứ đồ không sai, kinh thánh cũng không sai!! Chỉ có cách dịch và cách hiểu không thể đồng nhất với nhau được! Dẫn đến hiểu sai vấn đề. Mình xin trình bày như sau:
   1. Mình không đồng ý dịch là “Đức Thánh Linh” dịch như vậy là quá sai. Vì ” Holy Spirit” dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì chỉ được phép dịch là “Linh Thánh” mà thôi. Như vậy là rõ ràng dịch sai “Đức Thánh Linh” thì đương nhiên 1 người Việt Nam sẽ hiểu là một Đấng thứ ba. Nhưng thử dịch đúng là “Linh Thánh” thì người Việt Nam sẽ hiểu là đó là “Linh của Thánh” không phải Đấng thứ ba.
   2. Trong Ma-thi-ơ 28:19 thì hoàn toàn không nói rõ ràng mỗi quan hệ giữa Chúa Cha, Chúa Con và Linh Thánh. Còn cụm từ “nhân danh” thì không nhất thiết là phải ám chỉ một người nào đó. Ngôn từ có những “giới hạn” của ngôn từ đặc biệt khi dịch sang quá nhiều thứ tiếng.

 2. Duy Phạm says:

  “Phi-e-rơ trả lời: “Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh.” Công vụ 2:38
  “Nghe vậy, họ nhận báp-têm nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus.”Công vụ 19:5
  Và rất nhiều lần nữa các sứ đồ làm phép báp-tin cho các môn đồ ” CHỈ NHÂN DANH ĐỨC CHÚA GIÊSU”.Như vậy họ đã làm sai phép báp-têm hay sao? Họ chống đối lại lời của Chúa Giêsu hay sao?
  =========================================================
  Các sứ đồ không sai, kinh thánh cũng không sai!! Chỉ có cách dịch và cách hiểu không thể đồng nhất với nhau được! Dẫn đến hiểu sai vấn đề. Mình xin trình bày như sau:
  1. Mình không đồng ý dịch là “Đức Thánh Linh” dịch như vậy là quá sai. Vì ” Holy Spirit” dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì chỉ được phép dịch là “Linh Thánh” mà thôi. Như vậy là rõ ràng dịch sai “Đức Thánh Linh” thì đương nhiên 1 người Việt Nam sẽ hiểu là một Đấng thứ ba. Nhưng thử dịch đúng là “Linh Thánh” thì người Việt Nam sẽ hiểu là đó là “Linh của Thánh” không phải Đấng thứ ba.
  2. Trong Ma-thi-ơ 28:19 thì hoàn toàn không nói rõ ràng mỗi quan hệ giữa Chúa Cha, Chúa Con và Linh Thánh. Còn cụm từ “nhân danh” thì không nhất thiết là phải ám chỉ một người nào đó. Ngôn từ có những “giới hạn” của ngôn từ đặc biệt khi dịch sang quá nhiều thứ tiếng.

Trả lời

.
.
.