Đức Chúa Trời là ai?

“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai”. – Phục-truyền 6:4

Đức Chúa Trời là ai?

“về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus-Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.” – 1 Cô-rinh-tô 8: 6

“chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.” – Ê-phê-sô 4: 6

Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-su

Thờ phượng Đức Chúa Trời

“Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính-sợ Đức Chúa Trời, và tôn-vinh Ngài, vì giờ phán-xét của Ngài đã đến; hãy thờ-phượng Đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước.” – Khải Huyền 14: 7

Thông điệp kêu gọi con dân của Chúa hãy quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật.

Hội Đức Thánh Chúa Trời

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nơi các tín đồ cơ đốc giáo cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật,

Trả lời

.
.
.