Sự công bình là gì

Sự công bình là gì?

 • Rô-ma 3:10 – “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không
 • Ha-ba-cúc 2:4.: “Người công bình thì sống bởi đức tin mình”.

Chúng ta chỉ được xưng là công bình ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời nếu chúng ta giữ niềm tin nơi Đức Chúa Giê-su mà thôi.

Sự công bình của Đấng Christ

 • Ma-thi-ơ 22:11-13 – “Nhưng khi vua vào xem khách dự tiệc, thấy một người không mặc trang phục tiệc cưới 12thì nói với người ấy rằng: ‘Nầy bạn, làm cách nào bạn không mặc trang phục tiệc cưới mà lại vào đây được?’ Người ấy lặng thinh. 13Vua truyền cho các đầy tớ: ‘Hãy trói tay chân nó lại và ném ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Nếu chúng ta không mặc chiếc áo công bình của Đấng Christ thì sẽ bị hư mất đời đời và bị ném vào hồ lửa. Nếu chúng ta chỉ ngộ nhận mình là Cơ Đốc Nhân thôi thì vẫn chưa đủ được gọi là môn đồ của Chúa Giê-su.

 • Đa-ni-ên 9:7– “Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Ngài”
 • Giê-rê-mi 23:6 – “Đương đời vương đó, Giu-đa sẽ được cứu; Y-sơ-ra-ên sẽ ở yên-ổn, và người ta sẽ xưng danh Đấng ấy là: Đức Giê-hô-va sự công-bình chúng ta!

Xoá tội trong quá khứ

 • Rô-ma 3:25 – “là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia

Chúng ta không tự động che đậy tội lỗi trong tương lai của chúng ta như một số người tin tưởng. Khi chúng ta ăn năn với Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự tha thứ thông qua đức tin nơi Chúa Giê-su, sự công chính của Ngài che phủ tội lỗi chỉ có trong quá khứ như Phao-lô xác nhận trong . Sau đó, chúng ta được coi là sống một đời sống công bình nhờ Đấng Christ và chúng ta có được, chỉ nhờ Đấng Christ, một ‘quyền’ lên thiên đàng. Chỉ nghĩ về điều đó trong một thời điểm. Bất kể chúng ta đã làm gì trong quá khứ, nếu chúng ta đến với Đức Chúa Trời thú nhận tình trạng tội lỗi và vô vọng của mình, tìm kiếm sự tha thứ của Ngài, chấp nhận sự hy sinh của Con Ngài vì tội lỗi của chúng ta, thì Đức Chúa Cha sẽ xem chúng ta là công chính qua Con Ngài. 

Chúa Giê-su sẽ mặc cho chúng ta chiếc áo trắng công bình khi chúng ta tuyên xưng đức tin
Chúa Giê-su sẽ mặc cho chúng ta chiếc áo trắng công bình khi chúng ta tuyên xưng đức tin

Đấng Christ dẫn dắt chúng ta

 • Rô-ma 5:1 – “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,

Chúa Giê-su đã xoá tội lỗi chúng ta, rồi lại ở cùng chúng ta dẫn dắt chúng ta sống một đời công chính. Sự công chính của Chúa Giê-su đã truyền cho chúng ta bằng đức tin và thánh hoá đời sống chúng ta, khiến chúng ta trở nên công chính. Thánh Linh của Đấng Christ trở thành sự hiện diện bên trong để mang lại sự hoàn thiện về nhân cách và sự vâng phục mọi luật pháp của Đức Chúa Trời. Đây là ‘sự phù hợp’ của chúng ta đối với thiên đàng.

Chúng ta cần bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa Giê-su
Chúng ta cần bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa Giê-su

Trải nghiệm của sự công chính

 • Khải huyền 3:16 -“Vậy, vì con hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả con ra khỏi miệng Ta.

Chúng ta phải bước vào một mối quan hệ cá nhân thực sự, bằng đức tin, với Đấng Christ của chúng ta, để Ngài có thể biến cuộc sống của chúng ta từ nghèo khó và khốn khổ trở nên công chính trong Ngài … 

Chúng ta là những người ở thời kì cuối cùng cũng chính là hội thánh Laodicea lại khốn khổ và nghèo nàn như vậy là vì những người xưng nhận Chúa chỉ có “kiến thức bề ngoài” về lẽ thật. Lẽ ra với lượng ánh sáng tuyệt vời mà Chúa đã ban cho thì chúng ta phải hết lòng bước đi theo Chúa.Nhưng họ đã thất bại trong việc đưa kiến ​​thức đó vào đức tin trọn vẹ và tích cực thực sự nơi Chúa Giêsu Kitô . Họ nghĩ rằng họ “giàu có” chỉ nhờ kiến ​​thức đơn thuần của mình. Nhưng trên thực tế, vì đức tin của họ không phải là đức tin tích cực, tái sinh thực sự , nên họ khốn khổ và nghèo nàn, và tình trạng này hoàn toàn ghê tởm đối với Đức Chúa Trời thánh khiết của chúng ta.

Của những người biết ánh sáng lẽ thật

 • Khải Huyền 3:18 …’Ta khuyên ngươi hãy mua Ta thử vàng trong lửa để trở nên giàu có; và áo trắng để ngươi được mặc, và sự xấu hổ về sự lõa lồ của ngươi không lộ ra; và xức thuốc thơm vào mắt ngươi để ngươi có thể nhìn thấy.”

Chúng ta phải bước vào một mối quan hệ cá nhân thực sự, bằng đức tin, với Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, mời Đấng Christ vào có thể biến cuộc sống của chúng ta từ nghèo khó và khốn khổ trở nên công chính trong Ngài … 

Sự trải nghiệm về lẽ thật

Ma-thi-ơ 16:24 – “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập-tự-giá mình mà theo ta.

Kiến thức về lẽ thật là điều dễ dàng có được nhưng kinh nghiệm và trải nghiệm bước đi theo Chúa mới là cốt lõi vấn đề . Chỉ ‘hiểu biết’ về sự công bình của Đấng Christ thì Satan còn giỏi hơn cả chúng ta, bởi vì chỉ có Đấng Christ và lời Ngài sống trong chúng ta mới ban cho chúng ta sự sống đời đời. Bất cứ ai cũng có thể có kiến ​​thức về nó, nhưng có KINH NGHIỆM về nó lại là một điều khác, đó là điều mà các hội thánh đang thiếu. Và đây chính là lý do tại sao chúng ta vẫn đang chờ đợi những sự kiện cuối cùng của thời kỳ cuối cùng diễn ra, cũng như Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta! Chúng ta VẪN chưa TRẢI NGHIỆM sự công bình của Đấng Christ trong đời sống mình hoàn toàn bước đi theo Chúa Giê-su. Thay vào đó, chúng ta tiếp tục bám vào thế gian và bám vào TỘI LỖI.

Chúng ta phải liều mình gánh vác những khó nhọc để bước đi theo Chúa
Chúng ta phải liều mình gánh vác những khó nhọc để bước đi theo Chúa

Chính Chúa Giê-su cũng phải mặc chiếc áo xác thịt để chiến đấu với tội lỗi vậy thì chúng ta cũng phải chiến đấu với tội lỗi.

Của những người sống trong tội lỗi

Cũng có nhiều người trong các hội thánh của chúng ta nghĩ rằng… “Tôi tin Chúa Giê-su, vì vậy tôi được xưng công chính nhờ sự công bình của Đấng Christ, VIỆC ĐÃ LÀM !” … Và

Họ không nhận ra rằng đây chỉ là bước đầu tiên của sự công bình bởi đức tin. Có nhiều người trong các hội thánh chưa tiến xa hơn bước ‘đức tin’ đầu tiên này, và sẽ không được coi là công chính trước mặt Đức Chúa Trời hơn là một người không tin Chúa! Và sự phán xét sẽ vạch trần họ như vậy. Sứ đồ Phao-lô đã xác nhận trong Rô-ma 1:17 rằng ‘sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua đức tin đến đức tin ‘. Chúng ta tiến tới từ đức tin này đến đức tin khác, luôn lớn lên trong sự công bình của Đấng Christ, cho đến sự hoàn thiện.

Biến đổi trong đức tin

 • Gia cơ 2:17 – “Về đức-tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức-tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. “

Nếu chúng ta chỉ tin, chỉ biết mà không làm thì điều này còn là một sự xấu hổ to lớn. Khác nào một cái thùng phi rỗng kêu to.

 • Rô-ma 1:17– “ vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin

Đấng nào giúp chúng ta công bình

 • Giăng 14:16-17 – “Ta lại sẽ nài-xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế-gian không thể nhận-lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.

Chúa Giêsu xác nhận rằng chính Ngài  là Đấng Yên Ủi, qua Linh Thánh của Ngài, là Đấng Yên Ủi,. Chúa Giê-su vẫn ở trong lòng của các bạn và giúp các bạn chiến đấu với tội lỗi và trở nên công chính.

 • Giăng 15:4-5 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

Hãy suy nghĩ về điểm quan trọng này: – Ai là vị thần linh mang lấy bản chất con người sa ngã? (Hê-bơ-rơ 2:14-18) Ai là đấng thiêng liêng đã từng bị cám dỗ về mọi mặt giống như chúng ta? (Hê-bơ-rơ 4:15). Ai là đấng thiêng liêng biết những gì chúng ta trải qua và có thể thực sự giúp chúng ta vượt qua? (Hê-bơ-rơ 2:18). Đó là Chúa Giêsu Kitô, Con công chính của Thiên Chúa!

“Ảnh hưởng của Linh Thánh là sự sống của Chúa Kitô trong tâm hồn. Hiện nay chúng ta không nhìn thấy Chúa Kitô và nói chuyện với Ngài, nhưng Linh Thánh của Chúa ở gần chúng ta ở nơi này cũng như nơi khác. Ngài hoạt động trong và qua mỗi người. tiếp nhận Đấng Christ. Những ai biết sự ngự trị của Thánh Linh sẽ biểu lộ những bông trái của Thánh Linh: “bác ái, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín.”

(Tiếng vang Kinh thánh, ngày 17 tháng 6 năm 1901)

Làm ơn hiểu rõ sự kiện cực kỳ quan trọng này. Nếu chúng ta không có Chúa Giêsu Kitô trong mình thì Ngài sẽ không thể truyền sự sống và sự công chính của Ngài vào trong chúng ta, và chúng ta sẽ bị hư mất. Học thuyết Ba Ngôi đưa Chúa Giêsu ra khỏi chúng ta và đặt vào chúng ta một “thần khác”. Một ‘thần’ khác không thể giúp chúng ta vượt qua tội lỗi. Nhưng cũng phải hiểu, có ‘một vị thần khác’ đang muốn điều khiển chúng ta… Satan!

Ồ, nhưng đây không phải là điều nhà thờ của tôi dạy! Sau đó, hãy ngừng dựa vào nhà thờ của bạn để được cứu và bắt đầu dựa vào Đấng duy nhất có thể cứu chúng ta – Chúa Giêsu Kitô.

Nhìn về ngày tận thế bằng con mắt tiên tri, Chúa Giêsu đã phán: “Dầu vậy, khi Con Người đến, liệu Ngài có thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18:8). Chúa Giê-su có thể nhìn thấy tình trạng tồi tệ mà hội thánh tự xưng sẽ gặp phải. Ngài có thể thấy rằng phần lớn hội thánh mà Ngài tuyên xưng sẽ xa rời lẽ thật về SỰ CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN. Và Ngài có thể thấy rằng cuối cùng đa số sẽ đi theo Ba-by-lôn và coi ‘thần giả’ (người thứ ba trong Chúa Ba Ngôi) của nó như ‘người an ủi’ của họ.

Sự dạy dỗ về Chúa Ba Ngôi đã cướp mất công việc của Đấng Christ mà chỉ Ngài mới có thể làm trong chúng ta . Sự vâng phục được thực hiện cho chúng ta, với chúng ta và trong chúng ta bởi chính Đấng đã chia sẻ bản chất sa ngã của chúng ta khi còn ở trên đất. Nếu Đấng Christ không đến trong bản chất tội lỗi của chúng ta với tất cả những yếu đuối di truyền của nó, thì với tư cách là Đấng Cứu Rỗi nội cư, Ngài không thể giúp chúng ta chống lại cám dỗ. Điều này cũng đúng nếu chúng ta thay thế Đấng Christ bằng “một vị thần khác” trong chúng ta làm Đấng an ủi chúng ta. Và như thế, “hy vọng vinh quang” của chúng ta tan biến! Không có gì ngạc nhiên khi ngày nay không có quyền lực trong các hội thánh! Họ đã quay lưng lại với SỰ SỐNG DUY NHẤT có thể cứu họ và tìm đến ‘một vị thần khác’ để giúp đỡ họ!

Cô-lô-se 1:26-27 … ‘Ngay cả sự mầu nhiệm đã giấu kín từ đời này qua thế hệ khác, nhưng bây giờ được bày tỏ cho các thánh đồ của Ngài: Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho họ biết sự giàu có của vinh hiển nầy giữa loài người là thể nào. dân ngoại; đó là Chúa Kitô ở trong bạn , niềm hy vọng vinh quang .’

Đây là “bí ẩn” đã được giấu kín từ lâu và nay được tiết lộ cho chúng ta. Đó là Chúa Kitô ở Mỹ , không phải một ‘sinh vật thứ ba’ nào khác. Chúng ta trở thành những người dự phần vào bản chất thiêng liêng của Đấng Christ, và nếu chúng ta cho phép Ngài, Đấng Christ sẽ sống CUỘC SỐNG CỦA NGÀI trong chúng ta . Chỉ khi đó chúng ta mới có thể được coi là công chính!

 • Chúa Giê-xu Christ LÀ con đường dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Cha (Giăng 14:6)
 • Chúa Giê-su Christ LÀ Lẽ Thật (Giăng 14:6)
 • Chúa Giê-su Christ LÀ Sự Sống của chúng ta (Giăng 14:6; 11:25; Cô-lô-se 3:4)
 • Chúa Giê-su Christ LÀ Quyền Năng của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 1:24)
 • Chúa Giê-xu Christ LÀ Sự Khôn Ngoan của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 1:24)
 • Chúa Giê-xu Christ LÀ Bình An của chúng ta (Ê-phê-sô 2:14)
 • Chúa Giê-xu Christ LÀ Sự Sống Đời Đời của chúng ta (1 Giăng 5:12)
 • Chúa Giê-xu Christ LÀ Bánh hằng sống của chúng ta ( Giăng 6:48-51)
 • Chúa Giê-su Christ LÀ đức tin của chúng ta (Khải Huyền 14:12)
 • Chúa Giê-su Christ LÀ Ánh Sáng của chúng ta (Giăng 8:12)
 • Chúa Giê-su Christ LÀ Lời lẽ thật của chúng ta (Giăng 1:14)
 • Chúa Giê-su Christ LÀ Sự Thánh Hóa của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 1:30)
 • Chúa Giê-xu Christ LÀ Đấng Cứu Chuộc của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 1:30)
 • Chúa Giê-xu Christ LÀ Đấng Công Chính của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 1:30)
 • Chúa Giê-su Christ LÀ Đấng Yên Ủi của chúng ta (Giăng 14:18)

“Chúng ta nhận được lời hứa về Thánh Linh qua đức tin; nhưng điều gì mang lại điều đó? Thánh Linh của Đức Chúa Trời ; và khi chúng ta có được điều đó thì Đấng Christ ngự trong lòng . Khi ấy chính Đức Thánh Linh mang đến sự hiện diện cá nhân của Chúa Giê-xu Christ, và trong mang sự hiện diện cá nhân của Ngài đến với chúng ta, Ngài mang chính Ngài đến . Sau đó, đó là tâm trí của Đấng Christ , qua đó chúng ta có thể hiểu, tìm hiểu và khám phá những điều sâu sắc của Đức Chúa Trời mà Ngài chạm tới và đưa ra cho chúng ta sự hiểu biết và đặt chúng trước mặt chúng ta. chúng ta trong sự minh bạch của họ . “ (ATJones, Bản tin Đại hội đồng 1893, trang 246)

.
.
.