Luật pháp tại Ga-la-ti

Ga-la-ti 3:24-25- “Như thế, luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính. 25Nhưng khi đức tin đến rồi, chúng ta không còn dưới quyền người hướng dẫn đó nữa. “

Sứ đồ Phao-lô chỉ đơn giản dạy luật đó, bất kể luật nào, đạo đức, nghi lễ, KHÔNG THỂ cứu chúng ta và không ai có thể được cứu chỉ bằng cách tuân giữ luật pháp, bởi vì ‘mọi người đều đã phạm tội.’

Luật đạo đức và luật nghi lễ, nói cách khác, TẤT CẢ luật pháp ở đây đều được coi là ‘thầy giáo’. Và không phải việc chúng ta tuân giữ luật pháp mới cứu được chúng ta. Nhưng lập trường mà nhiều người xưng là Cơ Đốc nhân ngày nay sử dụng Ga-la-ti 3 để loại bỏ mười điều răn là hoàn toàn sai lầm, nguy hiểm và đi ngược lại Kinh Thánh.

Luật pháp và bản tính con người

Rô-ma 7:12 – “Ấy vậy, luật-pháp là thánh, điều-răn cũng là thánh, công-bình và tốt-lành.”

Rô-ma 3:10 -“như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.”

 Vấn đề chính là do bản chất tội lỗi của chúng ta đã được thừa hưởng từ A-đam và Ê-va, chúng ta có khuynh hướng tự nhiên là phạm tội, luôn luôn có xu hướng chống lại luật thánh của Đức Chúa Trời, khiến chúng ta trở nên không thánh thiện.

Rô-ma 8:3 – “Vì điều chi luật-pháp không làm nổi, tại xác-thịt làm cho luật-pháp ra yếu-đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội-lỗi sai chính Con mình lấy xác-thịt giống như xác-thịt tội-lỗi chúng ta, và đã đoán-phạt tội-lỗi trong xác-thịt”

Tuy luật pháp là cao quý, là thánh tuy nhiên luật pháp thì không có quyền năng biến đổi con người chúng ta trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp thành ra yếu đuối. Luật pháp không biến đổi lương tâm của con người chúng ta được, nó chỉ giúp ta hạn chế tội lỗi mà thôi.

 Đức Chúa Trời sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến để ‘kết án tội lỗi’ trong bản chất sa ngã của chúng ta. Nhưng trước khi Chúa Giê-su đến thế gian để chuộc tội cũng nhưng hướng dẫn chúng ta thì chúng ta cần có luật pháp. Luật pháp giống như một hàng rào để bảo vệ chúng ta giúp chúng ta không đi quá xa khỏi Đức Chúa Trời. Adam và Eva trước khi phạm tội thì không cần điều răn, luật pháp bằng chữ nào của Chúa mà vẫn công chính vì họ giao tiếp với Chúa mỗi ngày, có Linh Thánh của Chúa và có bản tính của Chúa. Nhưng khi tội lỗi vào trong thế gian thì con người càng ngày càng tìm cách chống đối lại Đức Chúa Trời trong mọi sự. Chính vì thế luật pháp xuất hiện để giúp họ không đi quá xa khỏi Đức Chúa Trời chờ đợi ngày Chúa Giê-su sẽ đến để giải cứu chúng ta.

Luật pháp là thầy giáo tạm thời

Ga-la-ti 3:24- “Như thế, luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính. “

Luật pháp giúp ta biết được tội lỗi và khiến chúng ta biết được cảm thấy cần đến Chúa Giê-su vì biết rằng luật pháp không thể cứu nổi được. Vậy chúng ta cần Chúa Giê-su để được tha thứ và bình an bằng cách thực hành sự ăn năn đối với Thiên Chúa và đức tin nơi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ.

Khi tội nhân nhìn vào tấm gương đạo đức vĩ đại , anh ta thấy những khiếm khuyết trong tính cách của mình. Anh ta thấy chính mình như hiện tại, bị vấy bẩn, bị ô uế và bị kết án. Nhưng anh ta biết rằng luật pháp không thể xóa bỏ tội lỗi bằng bất cứ cách nào. hoặc tha thứ cho kẻ vi phạm. Anh ta phải đi xa hơn thế. Luật pháp chỉ là người hiệu trưởng để đưa anh ta đến với Đấng Christ.”

(E.White, Review and Herald, ngày 5 tháng 4 năm 1898, tr.213)

Luật pháp của Chúa thì chứa đựng sự khôn ngoan, thánh thiện tuy nhiên nó thiếu đi quyền năng biến đổi con người. Bản chất con người vẫn là xấu xa và tội lỗi không thể thay thể được. Do đó Phao-lo gọi Luật pháp là thầy giáo để hướng dẫn chúng ta, cho chúng ta nhìn biết được tội lỗi của chúng ta.

Luật pháp cho biết tội lỗi

Rô-ma 3:20 -“vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.”

Rô-ma 7:9-13 – “Trước kia, không có luật pháp thì tôi sống; nhưng khi có điều răn thì tội lỗi lại sống, 10 còn tôi thì chết; lẽ ra điều răn đem sự sống đến cho tôi lại đưa tôi đến sự chết. 11 Vì tội lỗi nắm lấy cơ hội, dùng điều răn lừa dối tôi và nhân đó giết chết tôi. 12 Cho nên, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình, và tốt đẹp. 13 Vậy, có phải điều tốt đẹp đem sự chết đến cho tôi không? Chẳng hề như vậy! Nhưng đó là tội lỗi đã dùng điều tốt đẹp làm cho tôi chết, để bản chất thật của tội lỗi được phơi bày, và qua điều răn, tội lỗi trở nên vô cùng tệ hại.”

Luật pháp cho chúng ta biết tội lỗi của chúng ta, chúng ta vẫn mãi là con người xấu xa. Tội lỗi thì mang đến sự chết. Và khi bản chất của tội lỗi thấy được sự sáng thì nó sẽ càng có xu hướng chống đối. Giống như nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi. Những kẻ gian ác luôn luôn sợ ánh sáng của luật pháp. Vậy thì té ra luật pháp chẳng giúp chúng ta thay đổi được bản chất bên trong con người chúng ta, do đó chúng ta cần có Chúa Giê-su để biến đổi con người chúng ta.

Linh Thánh chính là luật pháp

Rôma 7:24 – “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!”

Luật pháp là thánh thiện nhưng không thể cứu sống chúng ta được. Chúng ta cần Chúa Giê-su để biến đổi chúng ta, thay đổi tấm lòng của chúng ta. Luật pháp như thầy giáo hướng dẫn dẫn dắt chúng ta đến Chúa Giê-su để nhận được sự cứu chuộc sự biến đổi.

Chúng ta cần bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa Giê-su
Chúng ta cần bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa Giê-su

Luật pháp vẫn giữ nguyên

Luật pháp đã là thánh rồi thì không thể nào mất đi được. Đây là lời của Chính Đức Chúa Trời phán trong Cựu Ước. Mà lời nói của Vua trên Trời thì không thể nào thay đổi được. Luật pháp vẫn còn nguyên hiệu lực.

Khi chúng ta nhìn vào luật pháp thì chúng ta thấy mình phạm tội nên chúng ta phải tìm đến Chúa Giê-su để được tha tội. Sau đó Chúa Giê-su sẽ ban Linh Thánh cho chúng ta để chúng ta chiến thắng được tội lỗi bản chất xấu xa ở bên trong. Thay vì chúng ta phải gồng mình để giữ các điều răn, luật pháp thì nay Chúa đã ban Linh Thánh để chúng ta giữ gìn luật pháp một cách dễ dàng, giữ gìn một cách thật tâm chứ không có sự giả dối ép buộc. Linh Thánh sẽ giúp chúng ta hành động tự nguyện, không gò bó không ràng buộc.

Rô-ma 9:31 -“còn như dân Y-sơ-ra-ên tìm luật pháp của sự công bình, thì không đạt đến luật pháp ấy.”

Dân Do Thái luôn nghĩ rằng luật pháp có thể cứu sống họ đó là quan điểm sai lầm, luật pháp bày tỏ cho chúng ta biết tội lỗi và tội lỗi thì dẫn đến sự chết. Họ luôn coi luật pháp là cứu tinh của cuộc đời họ tuy nhiên thì nó chẳng cứu được ai cả vì họ vẫn liên tiếp mắc tội lỗi.

Linh thánh sẽ thay thế luật pháp

Rô-ma 8:4 – “hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.”

Linh Thánh giúp chúng ta giữ gìn luật pháp của Chúa một cách trọn vẹn để đạt được sự công chính. Nhưng ai nhận được Linh Thánh sẽ tự nguyện vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời.

Rô-ma 6:16 – “Anh em không biết rằng nếu anh em đem thân làm nô lệ để vâng phục người nào thì anh em là nô lệ cho người mình vâng phục sao? Hoặc nô lệ của tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc nô lệ của sự vâng phục dẫn đến sự công chính.”

Rô-ma 3:31 – “Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.”

Nếu chúng ta gồng mình giữ luật pháp mà luật pháp thì cho chúng ta biết là chúng ta phậm thì sẽ là tôi mọi của sự tội lỗi và tội lỗi thì sẽ dẫn đến sự chết. Nhưng ngày nay khi Chúa Giê-su đã đến rồi thì chúng ta được làm nô lệ cho sự công chính, chúng ta được Chúa xoá tội lỗi trong quá khứ, nào những thế thoai đâu chúng ta lại còn được ban món quà Linh Thánh để chúng ta trở nên trọn vẹn trong tấm lòng bằng việc giữ gìn các luật pháp đạo đực một cách tự nguyện hoàn hảo.

Nhưng luật pháp đạo đức vẫn còn đó nó không thể mất đi được, chỉ có tội lỗi của chúng ta mới được đóng đinh thôi, còn luật pháp thì vẫn còn nguyên đó không bị mất đi. Vì nếu không cần có luật pháp thì Chúa Giê-su đã không cần bị đóng đinh. Chúng ta cần Linh Thánh của Chúa trong người để sống một cuộc sống hoàn hảo.

Khi Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta thông qua Linh Thánh, Ngài cắt bỏ những khuynh hướng tội lỗi của chúng ta, và bản chất tội lỗi của A-đam đầu tiên chết đi, trong khi bản chất thuộc linh của ‘A-đam cuối cùng’ nắm giữ chúng ta và khiến chúng ta bước đi theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Chúa. Và vì vậy chúng ta ‘thiết lập luật pháp’ thông qua đức tin

Rô-ma 7:14 – “Vả, chúng ta biết luật-pháp là thiêng-liêng; nhưng tôi là tánh xác-thịt đã bị bán cho tội-lỗi”

Ga-la-ti 2:19 – “Vì bởi luật pháp, tôi đã chết đối với luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. 20Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.”

Nhiều người tự xưng là Cơ Đốc Nhân đã đóng đinh luật pháp của Đức Chúa Trời để bào chữa và dung túng để tiếp tục cho cuộc sống tội lỗi của họ, đó là tư tưởng rất sai lầm. Chúng ta chỉ không dưới sự hướng dẫn của thầy giáo luật pháp mà thôi, cũng không chịu sự rủa xả của luật pháp, không có nghĩa là luật pháp đã bị bãi bỏ. Những con người bản chất tội lỗi đang nguỵ biện cho sự gian ác họ và rồi dẫn đến con đường rộng là con đường dẫn đến hoả ngục.

.
.
.