Ngày Sa-bát bắt đầu khi nào?

Ngày nay, một ngày được coi là bắt đầu và kết thúc vào lúc nửa đêm. Nhưng xưa khi chưa có đồng hồ, việc bắt đầu ngày vào lúc nửa đêm là điều không thể xác định được. Không có dấu hiệu thiên văn nào của nửa đêm và bạn thậm chí không thể sử dụng đồng hồ mặt trời…! Vì vậy, rõ ràng là ngày xưa không bắt đầu lúc nửa đêm, và ngày Sa-bát của Đức Chúa Trời cũng vậy.

Ngày Sa-bát hàng tuần bắt đầu từ mặt trời lăn tối thứ 6 đến mặt trời lặn tối thứ 7

 • Sai lầm : Nếu ngày Sabat bắt đầu lúc 24h đêm thì người xưa giữ kiểu gì?

Luật lệ về ngày Sa-bat

Môi-se giúp chúng ta biết ngày Sa-bat có từ bao giờ.

 • “Ấy sẽ là một lễ sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi; các ngươi phải ép tâm-hồn mình. Ngày mồng chín tháng đó, các ngươi phải giữ lễ sa-bát mình, từ chiều nay đến chiều mai.” – Lê-vi Ký 23:32
 • “Ngày mười bốn tháng giêng, chiều lại, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến chiều ngày hai mươi mốt tháng đó. “Xuất Ê-díp-tô Ký 12:18

Tất cả các đại lễ thờ phượng Đức Chúa Trời được thực hiện vào buổi chiều.

Từ buổi sáng thế 

Xuyên suốt các câu Kinh Thánh thì ban đêm có trước ngày có sau.

 • “Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiềubuổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.”  – Sáng-thế Ký 1:5
 • “Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.”  Sáng-thế Ký 1:8
 • “Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.” – Sáng-thế Ký 1:13
 • “Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.”Sáng-thế Ký 1:19
 • “Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.” Sáng-thế Ký 1:23
 • Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.” Sáng-thế Ký 1:31

 Nhưng Chúa đã phán rất rõ trong Kinh Thánh buổi chiều có trước buổi sáng có sau. Như vậy một ngày sẽ bắt đầu vào buổi tối trước và ban ngày có sau. 

“buổi chiều người sẽ tắm trong nước, rồi khi mặt trời vừa lặn, sẽ vào trại quân lại.” –  Phục Truyền 23:11

“Vậy khi các cổng thành Giê-ru-sa-lem bắt đầu khuất trong bóng đêm trước ngày sa-bát, tôi ra lệnh đóng cổng lại và dặn họ chỉ mở cổng sau ngày sa-bát. Tôi cũng đặt một vài thuộc hạ của tôi giữ cổng không cho ai gánh hay chở đồ vào thành trong ngày sa-bát.” – Nê-hê-mi 13:19

 Tất cả hoạt động đều bị cấm trước khi mặt trời lặn.

Cách Chúa Giê-xu giữ ngày Sa-bát

Ngày Sa-bát đóng một vai trò nổi bật trong cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê Su Ky Tô. Các nhà lãnh đạo tôn giáo không đồng ý với cách Ngài giữ ngày Sa-bát, nhưng không bao giờ khi Ngài giữ nó. Anh ấy nhớ lại ngày Sa-bát giống như họ đã làm.

 • “Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ghế của Môi-se. Vậy, hãy làm theo và tuân giữ những gì họ bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, vì họ chỉ nói mà không làm.” – Ma-thi-ơ 23:3-4. Chúa Giê-su khiển trách người Pha-ri-si về những quy định thêm vào ngày Sa-bát, nhưng không phải về thời điểm họ giữ.
 • “Ích lợi đủ mọi mặt. Trước hết, người Do Thái được ủy thác lời của Đức Chúa Trời”Rô-ma 3:2  Người Do Thái nhận được sự ủy thác lời của Đức Chúa Trời.
.
.
.