Hội-thánh Thi-a-ti-rơ

“Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên-sứ của Hội-thánh Thi-a-ti-rơ rằng:
Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng: Ta biết công-việc ngươi, lòng thương-yêu ngươi, đức-tin ngươi, sự hầu việc trung-tín ngươi, lòng nhịn-nhục ngươi, và công-việc sau-rốt ngươi còn nhiều hơn công-việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên-tri, dạy-dỗ và phỉnh-phờ tôi-tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà-dâm, và ăn thịt cúng thần-tượng. Ta đã cho nó thì-giờ để ăn-năn, mà nó chẳng muốn ăn-năn điều tà-dâm nó! Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà-dâm với nó, mà không ăn-năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai-nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con-cái nó; và mọi Hội-thánh sẽ rõ ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công-việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng, với các ngươi là kẻ khác ở tại Thi-a-ti-rơ, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu-hiểm của quỉ Sa-tan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến.

Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước: Kẻ đó sẽ cai-trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai-trị đó nơi Cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh!”

Thi-a-ti-rơ
Thi-a-ti-rơ

Thời kỳ Thi-a-ti-rơ gắn liền “thời kỳ đen tối” (đêm trường trung cổ) khi Nhà thờ Công giáo La Mã trị vì từ khoảng năm 538 sau Công nguyên đến năm 1798 khi sự cai trị của Giáo hoàng kết thúc.

Khen ngợi Thi-a-ti-rơ

 • lòng thương-yêu ngươi, đức-tin ngươi, sự hầu việc trung-tín ngươi, lòng nhịn-nhục ngươi – Dù trong thời kì bị áp bức tôn giáo dã man nhưng họ vẫn trung tín đi theo Chúa.
 • công-việc sau-rốt ngươi còn nhiều hơn công-việc ban đầu nữa – Những nhười được ban LẼ THẬT càng ngày càng sống tốt lên, những việc sau còn tốt hơn cả những công việc ban đầu.
 • kẻ chưa từng nhận lấy đạo đó, sâu-hiểm của quỉ Sa-tan –  Là những người không tin nhận các giáo lý của Công Giáo mặc dù đây là những người có chức vị trong Công Giáo. Đây là tiền thân của  Tin lành cải chánh.

Khiển trách Thi-a-ti-rơ

 • Dung cho Giê-sa-bên – Trong Cựu Ước, Giê-sa-bên, vợ của Vua A-háp, người đã dẫn dắt Y-sơ-ra-ên thờ thần Ba-anh và thờ thần Mặt Trời (1 Các Vua 16:31 ) và Giê-sa-bên cũng đã giết các tiên tri của Đức Chúa Trời (1 Các Vua 18:13)
  • thờ thần Mặt Trời –Trong lời tiên tri Kinh thánh thì (một người phụ nữ = một hội thánh). Như vậy thì có một hội thánh đã dẫn con dân của Chúa đi thờ phượng thần mặt trời. Không ai khác chính là Giáo Hội Công Giáo La Mã.
  • Giết các tiên tri –  Từ năm 538 – năm 1500 : Giáo hội Công Giá La Mã đã giết chết hơn 50 triệu tín đồ Cơ Đốc Giáo. 
  • tự xưng mình là tiên-tri – Công Giáo tự xưng mình là Cơ Đốc Nhân nhưng lại thờ thần mặt trời điều này thật là câu ẩn dụ hay.
  • rủ chúng nó phạm tà-dâm, và ăn thịt cúng thần-tượng Công giáo đã rất thành công trong việc lừa gạt Cơ Đốc Nhân theo thần mặt trời.
 • cho nó thì-giờ để ăn-năn – Suốt 1260 năm Công Giáo tàn sát Cơ Đốc Nhân nhưng họ vẫn làm ác.
 • Ta sẽ đánh chết con cái nó –  Những người đã được Chúa bày tỏ lẽ thật nhưng vẫn quyết tâm đi theo Công Giáo thì sẽ bị đánh chết.
.
.
.