Ngày Sa-bát là gì ?

Ngày nay, hầu hết các Giáo Hội Cơ Đốc coi ngày chủ nhật là ngày Sabat nhưng theo kinh thánh thì ngày Sabat phải là ngày cuối tuần tức là ngày thứ bảy. cũng có nhiều người cho rằng chủ nhật là ngày cuối tuần nhưng đó chỉ là do sau này Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế – ISO thiết lập lại. Nếu nhìn chung nhiều nền văn hóa trên thế giới thì tất cả đều có chung ngày cuối tuần là ngày thứ bảy. hiện nay nhiều nước trên thế giới vẫn xem ngày thứ bảy là ngày cuối tuần tức là ngày Sabat. (trong đó không có Việt Nam – Việt Nam xem chủ nhật là ngày cuối tuần).

Ngày Sabat là ngày gì

Shabbat có nghĩa là “nghỉ ngơi” hoặc “dừng” là ngày nghỉ và vào ngày thứ bảy theo lịch người Do Thái. Chữ Sabat được phiên âm từ tiếng Do Thái nó có nghĩa là ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiện nay hầu hết tất cả tín đồ công giáo và tin lành cải cách đều nghỉ vào ngày thứ nhất (tức ngày chủ nhật). Vì trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời ban cho Môi-se trong kinh thánh thì những người theo đạo Chúa đều phải nghỉ trong ngày thứ bảy.

Ngày Sabat
Ngày Sabat

Ngày Sabbath có từ bao giờ ?

Ngày Sabbath được tạo nên ngay từ buối Sáng Thế Ký. Ngày Sabbath được thánh hóa  và ban phước cho muôn dân .Chúa Jesus cũng nói rằng” Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.”

Sáng-thế Ký 2: 3 …” Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.”

Tham khảo thêm : [ Giăng 1:1,3 ]  và  [Cô-lô-se 1:16]  và  [Mác 2:28 ] 

Ý nghĩa của ngày Sabat

Nghỉ ngơi: Ngày Sa-bát đã được ban cho chúng ta như một món quà từ Thiên Chúa. Đó là là khoảng thời gian cho chúng ta nghỉ ngơi khỏi thế giới này và kết nối thuộc linh với Ngài. 

” Ngày Sa-bát được tạo ra cho con người , chứ không phải con người cho ngày Sa-bát.” Mác 2:27 

Chúc phước: Chúa Giê-hô-va sẽ ban phước cho những người vâng phục các điều răn của Ngài.

“vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh”

Chúc phước: Chúa Giê-hô-va sẽ ban phước cho những người vâng phục các điều răn của Ngài.

Tương giao:  Sau một tuần làm việc mệt mỏi thì chúng ta lại được toàn tâm toàn ý thờ phượng Đức Giê-hô-va

Sabat là nghỉ ngơi
Sabat là nghỉ ngơi

10 điều răn của Chúa trong Kinh Thánh

Nên làm gì trong ngày Sabát?

Ngày Sabat Thánh được Kinh Thánh ghi chép rất rõ ràng trong sách Xuất Ê-díp-tô yêu cầu chúng ta cần nghỉ ngơi các công việc lao nhọc hằng ngày của mình và thờ phượng Ngài.

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công-việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc-vật của ngươi, hoặc khách ngoại-bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công-việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.”

Không mua bán: Chúng ta cần giữ ngày Thánh của Đức Chúa Trời một cách cẩn trọng và nghiêm trang,không chỉ giữ ngày Sabbath theo một cách máy móc nhưng hãy toàn tâm toàn ý mà thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta hết lòng, hết ý, hết linh hồn.

Không lao đông: Tuyệt đối không được làm việc cực nhọc trong ngày Sa bát.

Chữa lành: Chúng ta được chăm sóc người ốm đau bệnh tật trong Ngày Sa bát vì đó là việc phước lành.

Tâm linh hướng về Chúa: Điều quan trọng nhất trong ngày Sabat là phải tập trung tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời Giê-hô-va là Đức Chúa Cha.

Thờ phượng Chúa trong ngày Sabat

Thờ phượng Chúa trong ngày Sabat

Các câu hỏi liên quan về Ngày Sabath

Câu hỏi về ngày Sabat

Cơ đốc nhân có cần giữ ngày Sabat

Đức Chúa Trời là vua trên muôn vua,Chúa trên muôn Chúa lẽ nào Ngài lại nói hai lời. Đến vua thế gian còn chẳng nói 2 lời, lẽ nào VUA trên Trời lại nói 2 lời,điều đó chẳng thể xảy ra được. Đức Chúa Trời Giê-hô-va và Chúa Jesus chưa từng phán thay đổi luật lệ Ngày Sabbath,đó hoàn toàn là sự suy diễn của con người.

Hê-bơ-rơ 13: 8… ” Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi “

Ma-la-chi 3: 6… “Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong”

Chúa Jesus có giữ Ngày Sabbath ?

Trong rất nhiều phân đoạn Kinh Thánh, Đức Chúa Jesus vẫn đi vào nhà hội để giữ Ngày Sabbath của Đức Chúa Trời. Thậm chí sau khi Đức Chúa Jesus chết, các môn đồ vẫn đi vào nhà hội trong Ngày Sabbath.Rõ ràng không hề có sự thay đổi Ngày Sabbath sang ngày Thứ Nhất,vì nếu có sự thay đổi các sứ đồ phải làm theo đầu tiên.

Lu-ca 4:16…” Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng-dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc.”

Chúa Jesus cầu nguyện cho Ngày Sabat

Thậm chí khi Đức Chúa Jesus chết,các sứ đồ và mẹ Người vẫn quay trở về giữ Ngày Sabbat rồi sau đó mới đến tham mộ người. Vì Ngày Sabbath có tầm quan trọng vô cùng lớn nên Người đã liên tục cầu nguyện cho chúng ta vâng giữ.

Ma-thi-ơ 24:20…” Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát;”

Tham khảo thêm :[ Công vụ 10:34 ] và  [Ga-la-ti 3:28 , 29 ]

Các môn đồ có giữ ngày Sabat

Sứ đồ Phao-lô được kêu gọi khi Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá và sống lại, Phao-lô vẫn đi vào nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời và rao giảng Tin Lành. Trong sách Công Vụ sứ đồ đã ghi chép rất rõ ràng những lần mà các sứ đồ đi vào nhà hội trong Ngày Sabbath. Chỉ tính riêng trong sách Công Vụ Sứ Đồ, Kinh Thánh đã ghi chép sứ đồ Phao-lô vào nhà hội trong Ngày Sabbath 84 lần. Trong Kính Thánh hoàn toàn không có bất cứ một phân đoạn nào ghi chép về việc Ngày Sabbath đã được chuyển sang Ngày Chủ Nhật , đó chỉ là sự lừa dối của Satan.

Công-vụ 13:14 ,42 ,44…”Từ Bẹt-ga, họ đi đến tận An-ti-ốt, xứ Bi-si-đi. Nhằm ngày Sa-bát, họ vào ngồi trong hội đường của người Do Thái…..Khi ra về, dân chúng yêu cầu hai ông ngày Sa-bát sau, cũng giảng luận thêm cho họ nghe các điều ấy….Ngày Sa-bát sau, hầu hết dân trong thành đều họp lại để nghe Đạo Chúa. “

Công vụ 18: 1-4 , 11…”Sau đó, Phao-lô rời A-then qua Cô-rinh-tô. Tại đây, ông gặp một người Do Thái tên A-qui-la, sinh quán ở Bông-tu, mới cùng vợ là Bê-rít-sin ở Y-ta-lia đến, vì hoàng đế Cơ-lốt đã ra lệnh trục xuất tất cả người Do Thái ra khỏi thủ đô La Mã. Phao-lô đi thăm họ, và ở lại làm việc với họ, vì ông sinh sống nhờ nghề may lều cũng như cặp vợ chồng này. Mỗi ngày Sa-bát, ông biện luận trong hội đường, thuyết phục cả người Do thái lẫn người Hy Lạp. Ông lưu lại đây một năm sáu tháng dạy Đạo Đức Chúa Trời cho họ”

Tham khảo thêm : [Công vụ 16:13][ Công vụ 18: 1-4, 11]

2 thoughts on “Ngày Sa-bát là gì ?

Trả lời

.
.
.
.