Đức Chúa Trời có một và thật

Sứ điêp ba thiên sứ đã được công bố cho toàn thế giới vào những năm 1800. Những sứ điệp này thì vô cùng quan trọng đối với sự sống của chúng ta nên đã được công bố ” LỚN TIẾNG “. Nhưng thật đáng tiếc thay, Phần lớn các Cơ Đốc Nhân đã ngoảnh mặt lại với các sứ điệp này và tiếp nhận những giáo lý trái nghịch Kinh Thánh của ” Babylon Đổ Nát ” Không những thế, nhiều hội thánh được Đức Chúa Trời lựa chọn đã từ chối những lời cảnh báo trong thời kì cuối. Cả thế gian này bị lừa dối để rồi đi thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi của Babylon. Sứ điệp ba thiên sứ đang kêu gọi con dân của Ngài quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật. Cha chúng ta đang kiên nhẫn chờ đợi những đứa con hoang đàng quay trở về nhà. LƯU Ý:  Khải huyền 14:1 Nói về nhóm người đặc biệt là các thánh đồ trong thời kì cuối .144000 người là những người có Danh Cha trên trán họ . Hãy nhớ kĩ điều này vì nó rất quan trong đối với sinh mạng của tất cả chúng ta.

Sứ điệp thiên sứ thứ nhất

1.Thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật

Khải huyền 14:6-7 …”Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên-sứ khác bay giữa trời, có Tin-lành đời đời, đặng rao-truyền cho dân-cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi-phái, mọi tiếng, và mọi dân-tộc.Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính-sợ Đức Chúa Trời, và tôn-vinh Ngài, vì giờ phán-xét của Ngài đã đến; hãy thờ-phượng Đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước.”
 • Sứ điệp thiên sứ thứ nhất kêu gọi chúng ta quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật, rõ ràng là ở đây chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất . Không phải là Đức Chúa Trời ba ngôi như phần lớn các hội thánh ngày nay đang thờ phượng.
Giăng 4: 21-24 … ” Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi người đàn-bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ-lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ-lạy sự các ngươi không biết,………… chúng ta thờ-lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu-rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy.”
 • Chúa Jesus nói rằng các người thờ lạy sự mà các người không biết .Đó là tử huyệt của phần lớn các Cơ Đốc Nhân ngày này, họ thờ vị Chúa Ba Ngôi mà chính họ cũng chẳng hiểu rõ về vị Chúa mà họ thờ phượng.
 • Người Giu-đa thì biết chính xác về Đấng mà họ cần thờ phượng, Đấng mà Chúa Jesus (chúng ta) cũng thờ phượng. Còn người Giu-Đa thì không thờ phượng Chúa Ba Ngôi, họ thờ phượng Chúa Cha.
Mác 12: 28-32 …” Bấy giờ, có một thầy thông-giáo nghe Chúa và người Sa-đu-sê biện-luận với nhau, biết Đức Chúa Jêsus đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều-răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết trí-khôn, hết sức mà kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi..Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân-cận như mình. Chẳng có điều-răn nào lớn hơn hai điều đó.Thầy thông-giáo trả lời rằng: Thưa thầy, thầy nói phải, hợp lý lắm, thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa; “ Chúa có một là Ai? Đức Chúa Trời có một là Ai ?  Đấng mà chúng ta cần thờ phượng là ai ? – Đó chính là Chúa Cha. Hãy cùng xem thêm vài dẫn chứng khác. Ê-phê-sô 1:17 …”Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, là Cha vinh-hiển, ban thần-trí của sự khôn-sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, “
Giăng 17: 1-3 … “Thưa Cha…Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến.”
1 Cô-rinh-tô 8: 4-6 … “Vậy, về sự ăn của cúng-tế các thần-tượng, chúng ta biết thần-tượng trong thế-gian thật là hư-không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. 5Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa), 6về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus-Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.”
Giăng 20:17 …”và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Jêsus chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác.’
1 Cô-rinh-tô 11: 3 …”Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn-ông là đầu người đàn-bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ.’
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 9-10 …”Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp-đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình-tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân-thật, đặng chờ-đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải-cứu chúng ta khỏi cơn thạnh-nộ ngày sau.”
2 Giăng 1: 3 …”nguyền xin ân-điển, sự thương-xót, sự bình-an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus-Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu-thương”
Ê-phê-sô 1: 2-3 …”nguyền xin ân-điển và sự bình-an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus-Christ!Ngợi-khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng-liêng ở các nơi trên trời’
Hê-bơ-rơ 12: 22-24 … “Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên-sứ nhóm lại, gần Hội-thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh-hồn người nghĩa được vẹn-lành, gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung-bảo của giao-ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.”
1 Ti-mô-thê 2: 5 … “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung-bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus-Christ, là người”
Rô-ma 2:16 …”Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus-Christ mà xét-đoán những việc kín-nhiệm của loài người, y theo Tin-lành tôi.” Kết luận:
 • Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta cần thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật.
 • Chúa Cha phán xét thế gian qua con Ngài tức là Đức Chúa Jesus Christ,
 • Chúa Jesus là Đấng Trung Bảo giữ Đức Chúa Trời và con người.

2. Kêu gọi con người thờ phượng Đức Chúa Trời ngày Sabbath

 • Sứ điệp thiên sứ thứ nhất kêu gọi con người quay lại  thờ phượng Đức Chúa Trời vào ngày Sabbath( Saturday ). Vì sứ điệp chỉ rõ cho chúng ta biết Đấng Tạo Hóa của trời và đất, ngày Sabbth. là một dấu hiệu của Đấng Tạo Hóa giúp chúng ta biết rõ đến Đấng tạo nên trời đất. Do đó ngày Sabbath là một phần rất quan trọng của sứ điệp này.
 • Nhưng chúng ta cần phải hiểu,biết rõ về Đấng Tạo Hóa là Ai ?
Ê-phê-sô 3: 9 …” và soi sáng cho mọi người biết sự phân-phát lẽ mầu-nhiệm, từ đời thượng-cổ đã giấu-kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật.”
Ma-thi-ơ 11:25 …” Lúc đó, Đức Chúa Jêsus nói rằng: Hỡi Cha! Là Chúa của trời đất, tôi khen-ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn-ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay.”
Công vụ 4: 24-27 … “Mọi người nghe đoạn, thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh-Linh, phán bởi miệng tổ-phụ chúng tôi, tức là đầy-tớ Ngài, là vua Đa-vít, rằng:Vì sao các dân nổi giận,Lại vì sao các nước lập mưu vô-ích?Các vua trên mặt đất dấy lên,Các quan hiệp lại,Mà nghịch cùng Chúa và Đấng chịu xức dầu của Ngài…Vả, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm-họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy-tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho,”
Công vụ 14:15 … “Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin-lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư-không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó.”
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 9-10 … ““Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp-đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình-tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân-thật, đặng chờ-đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải-cứu chúng ta khỏi cơn thạnh-nộ ngày sau.” Kết luận:
 • Sứ điệp thiên sứ thứ nhất kêu gọi chúng ta thờ phượng Chúa Cha. Chúa Cha chính là Đấng Tạo Hóa nên muôn vật . Ngài đã tạo dựng muôn vật thông qua Con Ngài, tức là Đức Chúa Jesus.
 • Kinh Thánh không dạy chúng ta thờ phượng Chúa Ba Ngôi, không có bất cứ câu nào nói vậy.

Sứ điệp thiên sứ thứ hai

Khải Huyền 14: 8 …”Một vị thiên-sứ khác, là vị thứ hai, theo sau mà rằng: Ba-by-lôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân-tộc uống rượu tà-dâm thạnh-nộ của nó.”
 • Chúng ta đã xác định rõ ” Mẹ của kẻ tà dâm” chính là Giáo Hội Công Giáo La Mã , đã khiến cả thế gian uống rượu tà dâm và chấp nhận những giáo lý phản nghịch Kinh Thánh.
 • Tin Lành cũng theo chân Công Giáo phản bội Đức Chúa Trời.Các thiên sứ phải dùng từ “đã đổ ” để phơi bày sự biến của các Giáo Hội Tin Lành. Từ “đã đổ” ám chỉ sự trung tín ban đầu  nhưng rồi sau trở nên bội đạo.Nên sứ điệp này dành riêng cho các Giáo Hội Tin Lành.
 • Giáo Hội Công Giáo đã lừa gạt Tin Lành và rất nhiều Hội Thánh khác trong việc giữ ngày Chủ Nhật thay vì ngày Sabbath. Nhưng còn một sự lừa gạt khủng khiếp hơn thế gấp bội lần.
Giu-đe 1: 3-4 … ” Hỡi kẻ rất yêu-dấu, vì tôi đã ân-cần viết cho anh em về sự cứu-rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh-chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, là những kẻ bị định đoán-phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin-kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà-ác, chối Đấng Chủ-tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus-Christ.”
 • Babylon đã rất thành công trong việc lừa dối cả thế gian tin vào Giáo Lý Ba Ngôi, một điều chưa tưng được nhắc tới trong Kinh Thánh.Một Giáo Lý hoàn toàn không có trong Kinh Thánh, một giáo lý được xây dựng bởi các giám mục Công Giáo trong thế kỉ thứ tư
 • Họ đã chối bỏ Đức Chúa Trời có một và thật  mà chính Chúa Jesus xác nhận trong Giăng 17:3 .
 • Không dừng lại ở đó họ còn lừa dối cả thế gian trong việc chối bỏ Chúa Jesus chính là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời theo nghĩa đen

Sứ điệp thiên sứ thứ ba

Khải Huyền 14: 9-12 … ” Lại một vị thiên-sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ-phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, 10thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh-nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh-nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên-sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau-đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ-lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên-nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn-nhục của các thánh-đồ: Chúng giữ điều-răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus. Các thánh đồ , là những người không bị Babylon lừa dối và không nhận dấu của con thú. Đó là những người vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và có lòng tin của Chúa Jesus( Faith of Jesus).Nhưng Satan đã rất dối chúng ta ở điều răn đầu tiên.

1.Điều răn của Đức Chúa Trời

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3 …”Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.”
 • Rõ rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận việc con dân của Ngài đi thờ phượng ” các vị thần khác “, vị thần Chúa Ba Ngôi, hay là ba Đấng trên một Chúa….hay bất cứ vị thần nào khác.
 • Ngài ra lệnh các con dân của Ngài chỉ được thờ phượng Ngài thôi.

2.Niềm tin của Đức Chúa Jesus

Ma-thi-ơ 16: 15-18 … ” Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội-thánh ta trên đá nầy, các cửa âm-phủ chẳng thắng được hội đó.” Ma-thi-ơ 16:16 …”Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.”
 • Đức Chúa Jesus đã công bố trong Giăng 17:3. Người tuyên bố rằng Cha của Người  là Đức Chúa Trời có một và thật.
 • Không chỉ vậy Chúa Jesus còn nói rằng Người là con độc sanh, là con theo nghĩa đen, là con thực của Đức Chúa Cha.

Trả lời

.
.
.