10 điều răn của Chúa trong Kinh Thánh

10 điều răn là những những điều răn của Chúa tốt đẹp nhất mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, hầu cho ai vâng giữ điều răn và luật pháp của Chúa được phước lành và bình an.

Kinh mười điều răn là gì ?

10 điều răn những giáo lý mà Đức Chúa Trời đã phán thông qua Môi-se tại núi Sinai và được khắc vào hai phiến đá.. Văn bản của Mười Điều Răn xuất hiện hai lần trong Kinh Thánh tiếng Do Thái

Nguồn gốc của 10 điều răn 

 10 Điều Răn đã được giao truyền từ buổi Sáng Thế trước khi Đức Chúa Trời ban cho Môi-se thì đã có mười điều răn rồi. Tất cả những điều răn này đã được đặt trong lòng của mỗi người nhưng chưa có văn bản chính thức.

Điều răn thứ nhất Sáng thế ký 35: 2
Điều răn thứ hai Sáng thế ký 35: 4
Điều răn thứ ba Gióp 1: 5
Điều răn thứ tư Sáng thế ký 2: 3
Điều răn thứ năm Sáng thế ký 28: 6-7
Điều răn thứ sáu Sáng thế ký 4: 6-8
Điều răn thứ báy Sáng thế ký 39: 7-9
Điều răn thứ tám Sáng thế ký 30:33
Điều răn thứ chín Gióp 31: 5-6
Điều răn thứ mười Gióp 31: 9, 11

Khi Đức Chúa Trời ban cho Môi-se những tấm bia đá trên đó Ngài đã khắc10 Điều Răn lên 2 bảng đá trên Núi Sinai.Đức Chúa Trời chỉ đơn thuần là hệ thống hóa những gì Ngài đã giao truyền từ rất lâu trước đó và những gì đã được truyền miệng trước thời điểm đó.

Hình ảnh 10 điều răn
Hình ảnh 10 điều răn
Bảng luật pháp 10 điều răn do Đức Chúa Trời phán thông qua Môi-se

Tầm quan trọng của mười điều răn 

Chúa Giê-xu đến thế gian phải để phá luật pháp mà đến thế gian để làm hoàn thành luật pháp ở mức độ cao hơn.

Bia đá mười điều răn
Bia đá mười điều răn

Cơ đốc nhân cần giữ mười điều răn ?

Khải Huyền 14:12 VIE2010. “Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là

người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.”

CỰU ƯỚC TÂN ƯỚC
Sáng-thế Ký 26: 4-5 Ma-thi-ơ 5:19
Xuất Ê-díp-tô Ký 16:28 : Ma-thi-ơ 19:17
Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 6 Giăng 14:15
Thi-thiên 119: 47 Giăng 15:10
Thi-thiên 119: 47 1 Cô-rinh-tô 7:19
Thi-thiên 119: 172 1 Giăng 2: 3
Châm ngôn 7: 2 1 Giăng 5: 2-3
Truyền đạo 12:13 2 Giăng 1: 6
Đa-ni-ên 9: 4 Khải Huyền 14:12
  Khải Huyền 22:14

Điều răn của Đức Chúa Trời có hiệu lực từ Cựu Ước sang đến tận Tân Ước. Chúng ta là những Cơ Đốc Nhân cần vâng giữ điều răn của Thiên Chúa.

10 điều răn đức chúa trời có phải gắng nặng

Chúa Quyển sách luật-pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Nếu chúng ta cần thận làm theo các điều răn của Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, ban cho chúng ta sự may mắn trong cuộc sống.
Vì ách của Chúa Giê-su thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng hơn bất cứ một vị thần nào khác. Ấy vậy mà ngày này các giáo hội đã tuyên truyền những giáo lý sai lệch rằng những điều răn của Chúa thực là gánh nặng để chia rẽ chính chúng ta với Đức Chúa Trời.

Ý nghĩa 10 điều răn của chúa

Ngay cả khi chúng ta đang sống ở thế gian này thì mười điều răn cũng có lợi ích vô cùng lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Bạn thử phạm tội giết người, tội tà dâm, trộm cướp…thì chính bạn cũng bị thế gian định tôi rồi chứ đừng nói đến Thiên Chúa. Vậy thì rõ như ban ngày những điều răn của Chúa ban cho chúng ta là tốt lành.
Khải Huyền 14:12. Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.
CỰU ƯỚC TÂN ƯỚC
Phục-truyền 11:27 I Giăng 3:22
Thi-thiên 112:1 Giăng 15:10
Phục-truyền 4:40 Khải Huyền 14:12
Phục-truyền 4:40 Khải Huyền 14:13
Phục-truyền 30:16 Khải Huyền 22:14

Không những vậy khi bạn vâng phục các điều răn của Chúa thì Thiên Chúa sẽ ban sự sống đời đời được ban cho những ai vui lòng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Đây là kế hoạch của Ngài— trở nên giống Ngài bằng cách vâng giữ các điều răn của của Ngài một cách thiêng liêng và sau đó được sống mãi mãi như con cái của Ngài !

Phân tích 10 điều răn

Điều răn Do Thái Anh giáo Chính Thống Công giáo Tin Lành
Ta là Thiên Chúa của ngươi 1 lời đầu
1
1
lời đầu
Ngươi chớ có các thần khác.
2
1 1
Ngươi chớ làm tượng chạm 2 2 2
Chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi 3 3 3 2 3
Ngươi phải giữ ngày Sabát 4 4 4 3 4
Tôn kính cha mẹ 5 5 5 4 5
Ngươi chớ giết người. 6 6 6 5 6
Ngươi chớ phạm tội tà-dâm. 7 7 7 6 7
Ngươi chớ trộm-cướp 8 8 8 7 8
Ngươi chớ nói chứng dối 9 9 9 8 9
Ngươi không được chiếm đoạt vợ của người khác
10
10
10
9
10
   

Câu hỏi về 10 điều răn

 

Câu hỏi về 10 điều răn

Chúa Giêsu có giữ 10 điều răn?

“Đừng tưởng rằng ta đến để phá luật pháp Mô-se và lời dạy của các nhà tiên tri. Ta đến không phải để phá, mà để hoàn thành những gì luật pháp và các nhà tiên tri nói…”– Ma-thi-ơ 5: 17-19 

Chúng ta cần vâng giữ điều răn, luật pháp của Chúa theo cách thiêng liêng nhất. Nghĩa là chúng ta phải giữ những luật pháp này bằng cả con tim, trí óc, và hành động cụ thể.Chứ không đơn thuần là bề ngoài như những người Do Thái Giáo.

Các sứ đồ có giữ mười điều răn?

“Ấy vậy, luật-pháp là thánh, điều-răn cũng là thánh, công-bình và tốt-lành”- Rôma 7:12, 14 .

Chúng ta không được giữ luật pháp như bề ngoài như những kẻ giả hình, nhưng phải giữ luật pháp theo lương tâm theo Linh Thánh của Đức Chúa Trời.

Nguyên nhân không phải do luật pháp là thừa, mà là xác thịt yếu ớt của chúng ta. Nhưng nhờ Linh Thánh của Đức Chúa Trời giúp chúng ta vượt qua trở ngại đó bằng cách khắc ghi luật pháp vào trái tim và tâm trí khi chúng ta siêng năng học tập và tìm cách tuân theo luật pháp của Ngài ( Hê-bơ-rơ 8: 8-10 ). Đây là trọng tâm của Giao ước Mới.

Điều răn có phải là gánh nặng?

Chúa Quyển sách luật-pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước.

Nếu chúng ta cần thận làm theo các điều răn của Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, ban cho chúng ta sự may mắn trong cuộc sống.

Vì ách của Chúa Giê-su thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng hơn bất cứ một vị thần nào khác. Ấy vậy mà ngày này các giáo hội đã tuyên truyền những giáo lý sai lệch rằng những điều răn của Chúa thực là gánh nặng để chia rẽ chính chúng ta với Đức Chúa Trời.

Quan điểm sai về mười điều răn

Điều răn của Chúa bị bãi bỏ?

Chúa Giêsu đến thế gian này không phải để bãi bỏ luật pháp mà làm cho trọn luật pháp.

Trả lời

.
.
.
.