2300 buổi chiều buổi mai

“Bấy giờ ta nghe một đấng thánh đương nói, và một đấng thánh khác nói cùng đấng đương nói, rằng: Sự hiện-thấy nầy về của-lễ thiêu hằng dâng và về tội-ác sinh ra sự hủy-diệt, đặng phó nơi thánh cùng cơ-binh để bị giày-đạp dưới chân, sẽ còn có cho đến chừng nào? Người trả lời cùng ta rằng: Cho đến hai ngàn ba trăm buổi chiều và buổi mai; sau đó nơi thánh sẽ được thanh-sạch.” Đa-ni-ên 8:13-14

Bối cảnh của lời tiên tri 2300 ngày

Lời tiên tri về 2300 ngày đã được thiên sứ Gabriel ban cho nhà tiên tri Đa-ni-ên trong một khải tượng, như một phần của khải tượng được ghi lại trong Đa-ni-ên 8 . Khi được ban cho, Đa-ni-ên và một số người Do Thái ở Giu-đa đang bị giam cầm ở Ba-by-lôn, nhưng họ sẽ sớm được thả sau khoảng thời gian 70 năm.

Lời tiên tri được đưa ra trong bối cảnh của ba lời tiên tri chính trong ba chương khác nhau trong sách Đa-ni-ên— Đa-ni-ên 2 , 7 và 8. Tất cả đều nói về sự trỗi dậy và sụp đổ của các đế chế vĩ đại trên thế giới, mà cuối cùng sẽ kết thúc bằng việc thành lập vương quốc của Đức Chúa Trời khi Chúa Giê-su tái lâm .

Lời tiên tri 2300 ngày rất quan trọng vì cho chúng ta biết rõ ràng diễn biến lịch sử thế giới, từ thời cổ đại cho đến ngày tận thế.

Đối sánh các lời tiên tri trong sách Đa-ni-ên

Đa-ni-ên 2

Đa-ni-ên chương 2 trình bày bốn đế quốc thế giới nối tiếp nhau theo sau là vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Dưới đây là một bản tóm tắt về những gì họ đã và triều đại của họ trong lịch sử: 2

 • Vàng (Đa-ni-ên 2:37-38) – Ba-by-lôn (626 TCN đến 539 TCN)
 • Bạc (Đa-ni-ên 2:39) – Medo-Persia (539 TCN đến 331 TCN)
 • Đồng (Đa-ni-ên 2:39) – Hy Lạp (331 TCN đến 146 TCN)
 • Sắt (Đa-ni-ên 2:40-44) – La Mã ngoại giáo và Giáo hoàng, sau đó là Châu Âu hiện đại/bị chia cắt (145 TCN cho đến khi Chúa tái lâm)
 • Hòn đá lớn (Đa-ni-ên 2:44-45) – Vương quốc vĩnh cửu của Đức Chúa Trời sau khi Chúa Giê-xu tái lâm

Đa-ni-ên 7

Đa-ni-ên 7 trình bày cùng một vương quốc bằng các biểu tượng khác nhau và cung cấp thêm chi tiết ( Đa-ni-ên 7:3 , 17-18 ):

 • Sư tử ( Đa-ni-ên 7:4 ) – Ba-by-lôn
 • Con gấu ( Đa-ni-ên 7:5 ) – Medo-Persia
 • Con báo ( Đa-ni-ên 7:6 ) – Hy Lạp
 • Con thú đáng sợ ( Đa-ni-ên 7:7 , 8 , 11 , 19-21 , 23-25 ​​) – La Mã ngoại giáo và Giáo hoàng, sau đó là châu Âu hiện đại sẽ bắt bớ dân sự của Đức Chúa Trời
 • Nước Đức Chúa Trời mà dân sự Đức Chúa Trời sẽ chiếm hữu (Đa-ni-ên 7:22 , 27)

Nhưng Đa-ni-ên 7 thêm một yếu tố mới, một yếu tố không có trong Đa-ni-ên 2 .

Trong thời gian của vương quốc thứ tư (Rô-ma), và ngay trước khi vương quốc của Đức Chúa Trời được thiết lập vào Ngày tái lâm, sẽ có sự phán xét trên thiên đàng. Sự phán xét mở ra vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc sẽ bao gồm những người theo Chúa.

Bản án được nhấn mạnh ba lần:

 • Đa-ni-ên 7:9-10 , 13-14
 • Đa-ni-ên 7:21-22
 • Đa-ni-ên 7:26-27

Sự phán xét diễn ra vào thời điểm mà vương quốc thứ tư đã đạt đến đỉnh điểm trong sự bắt bớ và báng bổ, ngay trước khi vương quốc của Đức Chúa Trời được thành lập sau khi Đấng Christ tái lâm.

Đa-ni-ên 8

Lời tiên tri này chọn ra cùng một chuỗi các đế chế thế giới. Nhưng nó bỏ qua Ba-by-lôn và bắt đầu với Mê-đi Ba-tư, có lẽ vì đế quốc Ba-by-lôn sắp bị chinh phục và uy quyền sẽ sớm chuyển sang vương quốc Mê-đi Ba-tư ( Đa-ni-ên 5:30 ; 8:1 ). 

 • Cừu- Medo-Ba Tư ( Đa-ni-ên 8:3-4 , 20)
 • Dê – Hy Lạp ( Daniel 8:5-8 , 21-22 )
 • Sừng nhỏ – Rome, một đế chế chính trị hùng mạnh phát sinh sau Hy Lạp. Nó bị coi là báng bổ vì làm mất uy tín của hệ thống thánh địa của Chúa và ngược đãi dân Chúa. 

Vương quốc này sẽ tồn tại cho đến ngày tận thế, khi nó bị hủy diệt “ bất đắc dĩ ” ( Đa-ni-ên 8:9-12, ; Đa-ni-ên 8:23-25). 

Và từ ngữ về sự hủy diệt của nó cũng giống như sự hủy diệt của các vương quốc thế gian và sự thành lập vương quốc của Đức Chúa Trời trong Đa-ni-ên 2:34-35 , 44-45 .

Vì vậy, sự tương đồng giữa trình tự các vương quốc và các sự kiện trong lịch sử trong Đa-ni-ên 2,7 và 8 sẽ là:

Đa-ni-ên 2 Đa-ni-ên 7 Đa-ni-ên 8
Ba-by-lôn Ba-by-lôn ——————-
Medo-Persia Medo-Persia Medo-Persia
Hy Lạp Hy Lạp Hy Lạp
la Mã la Mã la Mã
——————– Sự phán xét trên trời Nơi thánh được thanh-sạch
vương quốc của Chúa vương quốc của Chúa  ——————-

Tất cả các lời tiên đã được giải nghĩa cho Đa-ni-ên, nhưng riêng lời tiên tri về thời gian 2300 ngày thì không. 

Đến cuối chương 8, Đa-ni-ên nói rằng ông “kinh ngạc trước khải tượng, nhưng không ai hiểu được” ( Đa-ni-ên 8:27). Vì vậy, trong Đa-ni-ên 9:21-23 , thiên sứ Gabriel đã trở lại để giúp Đa-ni-ên hiểu được khải tượng 2300 buổi chiều và buổi mai.

Như vậy, trong Đa ni-ên 9 thì thiên sứ Gáp-ri-ên đến để giải nghĩa cho tiên tri Đa-ni-ên về khải tượng 2300 buổi chiều và buổi mai .

Khi nào lời tiên tri 2300 ngày bắt đầu?

Dòng thời gian của lời tiên tri 2300 ngày bắt đầu vào năm 457 trước Công nguyên Chúng ta đến năm cụ thể này trong lịch sử bằng cách xem xét lời giải thích mà thiên sứ Gáp-ri-ên đã ban cho Đa-ni-ên để đáp lại mong muốn của ông muốn hiểu các chi tiết của lời tiên tri.

Sau khi người Mê-đi Ba-tư lật đổ đế chế Ba-by-lôn, Đa-ni-ên biết rằng thời kỳ lưu đày của họ sắp kết thúc. Vì vậy, ông  đã cầu nguyện và kiêng ăn cho dân tộc của mình, cầu xin Đức Chúa Trời thay mặt cho người Do Thái và sự phục hồi của Giê-ru-sa-lem.

Trong lúc cầu nguyện này, cũng chính thiên thần Gabriel, người đã giải thích khải tượng trong Đa-ni-ên 8:16, đến gặp ông và nói:Đa-ni-ên 8:16

“Hỡi Đa-ni-ên, giờ đây ta đến để ban cho ngươi khả năng hiểu biết … vậy hãy xem xét vấn đề và hiểu khải tượng” ( Đa-ni-ên 9:22-23).

Cho đến nay, chúng ta biết rằng khải tượng cuối cùng mà Đa-ni-ên nhìn thấy là khải tượng trong chương 8. Khải tượng bao trùm các triều đại của Medo-Persia, Hy Lạp, chiếc sừng nhỏ và kết thúc bằng việc tẩy sạch nơi thánh sau mốc thời gian 2300 ngày. Tuy nhien, Daniel vẫn còn thắc mắc về 2300 ngày.

Để giúp ông hiểu, thiên sứ đưa cho ông một “lời tiên tri về thời gian” khác (một lời tiên tri liên quan đến thời gian) đáp ứng lời cầu nguyện của Đa-ni-ên về việc dân tộc của ông sẽ trở về xứ sở của họ và niềm hy vọng lớn lao hơn về Đấng Mê-si—đồng thời cung cấp manh mối về điểm khởi đầu của lời tiên tri 2300 ngày. Lời tiên tri về thời gian mới này là lời tiên tri về 70 tuần trong Đa-ni-ên 9:24-27

Thời gian bắt đầu của lời tiên tri 2300 buổi chiều và buổi mai trùng với thời gian bắt đầu của lời tiên tri 70 tuần lễ.

Kết thúc lời tiên tri 2300 buổi chiều và buổi mai

Lời tiên tri 2300 ngày kết thúc vào mùa thu năm 1844 sau Công nguyên.

Sử dụng nguyên tắc ngày-năm, chúng ta có 2300 năm cho 2300 ngày. Được tính từ năm 457 trước Công nguyên, chúng tôi nhận được đến năm 1844.

Và bởi vì sắc lệnh của Artaxerxes được đưa ra vào mùa thu năm 457 trước Công nguyên, nên thời điểm kết thúc 2300 năm cũng rơi vào mùa thu năm 1844.

Vậy chuyện gì đã xảy ra vào mùa thu năm 1844?

Từ đoạn văn trong Đa-ni-ên 8:14 , chúng ta đọc được rằng nơi thánh sẽ được phục hồi, hoặc như bản King James và New King James đã nói, được tẩy sạch” vào cuối 2300 năm.

Từ “được tẩy sạch” này bắt nguồn từ từ gốc tiếng Hê-bơ-rơ nisdaq , có nghĩa là sửa sai. Hoặc để được làm trong sạch, phục hồi và minh oan. Nhiều bản dịch hiện đại khác phản ánh điều đó.

Và như chúng ta đã thấy trong chuỗi các sự kiện trong lịch sử liên quan đến sự trỗi dậy và sụp đổ của các quốc gia được mô tả trong Đa-ni-ên 2 , 7 và 8, việc thanh tẩy nơi thánh trong Đa-ni-ên 8 tương đương với sự phán xét trên trời trong Đa-ni-ên 7 .

Điều đó có nghĩa là giống như các đế chế khác nhau được mô tả bằng các biểu tượng khác nhau để thể hiện các đặc điểm khác nhau của chúng trong các chương khác nhau, việc thanh tẩy nơi thánh và sự phán xét là một và giống nhau. Và nó xảy ra ngay trước Ngày Tái Lâm, trong thời gian của vương quốc thứ tư.

Chúa Giêsu thanh tay đền thánh
Chúa Giêsu thanh tay đền thánh

Vậy việc thanh tẩy nơi thánh có ý nghĩa gì?

Nhìn qua Kinh thánh, chỉ có một dịp khi nơi thánh (đền thờ) được thanh tẩy—vào Ngày Lễ Chuộc Tội.

Lời tiên tri 2300 buổi chiều buổi mai kết thúc vào mùa thu năm 1844 sau Công nguyên.

Ngày Lễ Chuộc Tội trong Cựu Ước?

Ngày Lễ Chuộc Tội là ngày mà tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên được chuyển đến nơi thánh cả năm thông qua các sinh tế bằng động vật được tẩy sạch theo nghi lễ.

 • Xảy ra vào ngày mồng mười tháng bảy, vào cuối lịch Hê-bơ-rơ ( Lê-vi Ký 16:29).
 • Đó được coi là một ngày Sa-bát, nơi không ai làm bất cứ công việc gì, và mọi người trong Y-sơ-ra-ên phải thú nhận tội lỗi (Lê-vi Ký 23:32).

Các nghi thức trong ngày được mô tả trong Lê-vi Ký 16 . Đó là ngày mà tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên đã được chuyển đến nơi thánh qua các sinh tế trong suốt cả năm cuối cùng đã được tẩy sạch khỏi nơi thánh.

 • một mình thầy tế-lễ thượng-phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm-lỗi dân-chúng (Hê-bơ-rơ 9:7).

Trước tiên, thầy tế lễ thượng phẩm sẽ chuộc tội lỗi của chính mình và tội lỗi của gia đình mình tại Nơi Chí Thánh bằng cách dâng một con bò đực làm của lễ chuộc tội ( Lê-vi Ký 16:11-14 ).

Sau đó, ông sẽ chuộc lỗi cho toàn thể Y-sơ-ra-ên bằng cách mang hai con dê đến trước Đức Chúa Trời trong đền thánh. Sau đó, ông sẽ bắt thăm và chọn một con làm vật hiến tế vì tội lỗi của Y-sơ-ra-ên, và con kia làm “con dê tế thần”. Huyết của con dê sống sẽ được rảy trong Nơi Chí Thánh, tại nắp thi ân, và trên bàn thờ để chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên ( Lê-vi Ký 16:7 ,8, 15-18 ).

Tất cả những điều này để “ làm sạch [thánh thánh], và biệt riêng ra khỏi sự ô uế của con cái Y-sơ-ra-ên”( Lê-vi Ký 16:19 ).

(Tất cả dòng máu này là để “tẩy sạch” những thứ được chỉ ra khi Chúa Giê-su chết thay cho loài người trên thập tự giá. Ngài đổ máu và chết cho chúng ta để tẩy sạch chúng ta khỏi vết nhơ tội lỗi đời đời, và các sinh tế bằng động vật đã giúp dân Y-sơ-ra-ên hiểu điều này để họ biết điều gì sẽ xảy ra sau đó với Chúa Giê-su.)

Sau đó, anh ta sẽ mang con dê sống đến, đặt tay lên đầu nó và chuyển mọi tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên đã được chuyển đến nơi thánh nhờ máu của sự hy sinh cho nó.

Ông sẽ “đặt hai tay mình trên đầu con dê sống, thú nhận mọi điều gian ác của con cái Y-sơ-ra-ên, và mọi sự vi phạm, về mọi tội lỗi của chúng, đặt chúng trên đầu con dê, và… nó đi vào vùng hoang dã bởi bàn tay của một người đàn ông phù hợp. Con dê sẽ mang trên mình mọi tội lỗi của họ đến một vùng đất không có người ở; và anh ta sẽ thả con dê trong đồng vắng”( Lê-vi Ký 16:20-22, NKJV ).

Trong khi thầy tế lễ thượng phẩm làm tất cả những điều này trong nơi thánh, thì mọi người trong Y-sơ-ra-ên phải đứng ngoài dò xét lòng mình, xưng tội mình ( Lê-vi Ký 16:29-31 ).

Nếu bất cứ ai tập trung vào những thứ khác và không thú nhận tội lỗi của mình để không bị chuyển đến đền thờ thông qua của lễ hy sinh, và cuối cùng bị loại khỏi nơi thánh qua con dê tế thần, thì người đó sẽ chết ( Lê-vi Ký 23:29 ) . Điều này cho dân Y-sơ-ra-ên thấy tội lỗi nghiêm trọng như thế nào.

Cái chết sẽ là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của họ, tội lỗi vẫn còn trên họ trong khi phần còn lại của Y-sơ-ra-ên đã được tẩy sạch.

Theo nghĩa này, Ngày Lễ Chuộc Tội là ngày phán xét. Một ngày mà mỗi cá nhân sẽ được kiểm tra. Và nếu họ đã thú nhận tội lỗi của mình, họ sẽ được ban phước. Nhưng nếu người ta phát hiện ra rằng họ đang ôm giữ tội lỗi và không chịu thú nhận điều đó, họ sẽ bị kết án tử hình.

Vì vậy, sự phán xét này vào Ngày Lễ Chuộc Tội, liên quan đến đền thánh trên đất, có liên quan gì đến sự phán xét trên thiên đàng của Đa-ni-ên 7 ?

Sự phán xét trên trời

Ngày Lễ Chuộc Tội và các nghi lễ của nó đều được thực hiện trong thánh địa Cựu Ước trên đất .

Nhưng trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời để làm khuôn mẫu cho nơi thánh này đến nơi thánh khác—nghĩa là nó là bản sao của một nơi thánh khác ( Xuất Ê-díp-tô Ký 25:8-9 ).

Sau đó, Phao-lô cho chúng ta biết rằng nơi thánh trên đất là “bản sao và hình bóng của các sự vật trên trời”. Một bản sao của đền thờ trên trời do chính Đức Chúa Trời làm ra chứ không phải do con người làm ra ( Hê-bơ-rơ 8:2; Hê-bơ-rơ 8:5,).

Vì vậy, nơi thánh trên đất và mọi thứ xung quanh nó là bản sao hoặc hình bóng của những điều trên trời. Có nghĩa là, họ cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về những gì đang xảy ra trong đền thờ trên trời ( Hê-bơ-rơ 8:5 ).

Rất nhiều những điểm tương đồng này được tìm thấy trong Tân Ước . Và nhiều người trong số họ tiết lộ rằng hầu hết các buổi lễ, ngày lễ và các vật dụng của nơi thánh trên đất đều chỉ về cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu, và đã được hoàn thành bởi nhiều cột mốc khác nhau trong kế hoạch của Ngài để cứu chúng ta khỏi tội lỗi.

Các ví dụ về cách các khía cạnh khác nhau của nơi thánh trên đất song song với các khía cạnh khác nhau của kế hoạch cứu rỗi và giáo vụ của Chúa Giê Su trong nơi thánh trên trời bao gồm:

 • Của lễ bằng thú vật dâng lên để được tha tội chỉ về sự hy sinh cuối cùng của Chúa Giê-xu cho chúng ta qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. 

Chúa Giêsu là “ Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi!” ( 1 Giăng 1:7 ; Giăng 1:29, ).

 • Chức vụ thầy tế lễ tượng trưng cho chức vụ thầy tế lễ của Chúa Giê-xu trong đền thánh trên trời. 

Thứ nhất, ngay sau khi Ngài phục sinh và thăng thiên, Phi-e-rơ nói rằng Chúa Giê-xu đang ở bên hữu Đức Chúa Trời ( Công vụ 2:33 ). 

Ngoài ra, khi Ê-tiên bị ném đá, chúng ta đọc rằng “được đầy dẫy Đức Thánh Linh, [ông] ngước mắt lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời”( Công Vụ 7:56-57).

Sau đó, Phao-lô gọi Chúa Giê-xu là “Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, ngồi bên hữu ngai của Đấng Uy Nghi trên các từng trời, là Đấng Phục Vụ nơi thánh và đền tạm thật mà Chúa đã dựng lên, chứ không phải loài người ( Hê-bơ-rơ 8:1-2 ).

 • Hê-bơ-rơ 9:2 , 6 chỉ rõ rằng các thầy tế lễ phục vụ hàng ngày ở phần thứ nhất hoặc Nơi Thánh.

Các sứ đồ có nhiều điều để nói về chức vụ tiếp tục của Chúa Giê-su đối với chúng ta trong đền thánh trên trời. Ví dụ:

 • Ngài cầu thay cho chúng ta cùng Đức Chúa Cha ( Hê-bơ-rơ 7:25 ; Rô-ma 8:1 ).
 • Ngài là người bênh vực chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời là cha khi chúng ta phạm tội ( 1 Giăng 2:1 ).
 • Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta, Đấng thông cảm với chúng ta và ban cho chúng ta ân điển, lòng thương xót và sự giúp đỡ trong những lúc chúng ta cần ( Hê-bơ-rơ 4:14-16 ).
 • Hê-bơ-rơ 9:3 , 7 cho chúng ta biết rằng mỗi năm một lần, thầy tế lễ thượng phẩm bước vào phần thứ hai, hay Nơi Chí Thánh.

Điều này chỉ xảy ra vào Ngày Lễ Chuộc Tội.

Và Hê-bơ-rơ 9:23-26 cho chúng ta biết rằng cũng giống như các thầy tế lễ trong đền thánh trên đất, Chúa Giê-xu vào Nơi Chí Thánh một lần đủ cả để thanh tẩy hoặc tẩy sạch những vật trên trời (nơi thánh) bằng chính huyết và của lễ của Ngài. Ngài đã hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời trên thiên đàng để chúng ta cất bỏ tội lỗi.

Hê-bơ-rơ 9:26 khẳng định chắc chắn rằng Chúa Giê-xu đã xuất hiện “một lần duy nhất vào cuối các thời đại… để cất đi tội lỗi” (NKJV).

Từ đây, chúng tôi bắt đầu có các liên kết đến các đoạn trong sách Đa-ni-ên.

Ứng dụng tiên tri của các dịch vụ thánh địa trong Cựu Ước

Đầu tiên, sự phán xét và thanh tẩy nơi thánh xảy ra trong vương quốc thứ tư, ngay trước khi Chúa Giê-su tái lâm, vào Thời kỳ Cuối cùng . Và thiên sứ cũng nói với Đa-ni-ên rằng lời tiên tri về việc tẩy sạch nơi thánh liên quan đến “thời kỳ cuối cùng” ( Đa-ni-ên 8:17, ).

Sau đó, Hê-bơ-rơ 9:27 giới thiệu sự phán xét mà tất cả mọi người phải đối mặt vào một lúc nào đó, ngay cả sau khi chết, và Chúa Giê-xu đã chết để gánh lấy tội lỗi của chúng ta.

Và Hê-bơ-rơ 9:28 nói rằng đối với “những ai sốt sắng trông đợi Ngài, thì Ngài sẽ hiện đến lần thứ hai, không còn tội lỗi nữa, để được cứu” (NKJV).

Ở đây, chúng ta được giới thiệu về sự đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu.

Sau khi đến thế gian lần đầu tiên để gánh lấy tội lỗi của chúng ta, và sau công việc phán xét trong thánh điện trên trời, Ngài đến để cứu chúng ta (nhưng lần này, công việc gánh lấy tội lỗi của chúng ta đã kết thúc, và những người đã chấp nhận sự hy sinh của Ngài là đã lưu).

Những bản văn này liên kết công việc thanh tẩy nơi thánh trên trời của Ngài (được biểu thị bằng Ngày Lễ Chuộc Tội trong nơi thánh trên đất), với công việc phán xét xảy ra trước khi Ngài đến lần thứ hai vào thời kỳ cuối cùng.

Làm thế nào để sự phán xét trên trời gắn liền với sự kết thúc của 2300 năm, vào năm 1844?

Như chúng tôi đã khám phá ra, mùa thu năm 1844 đánh dấu sự khởi đầu của công việc này trong thánh địa trên trời.

Đó là khi Chúa Giê-su di chuyển từ phần đầu tiên của cung thánh (Nơi Thánh), đến phần thứ hai (Nơi Chí Thánh) của cung thánh trên trời.

Vì vậy, phần cuối của lời tiên tri 2300 ngày trong Đa-ni-ên 8:13-14 chỉ ra ngày bắt đầu chức vụ của Đấng Christ tại Nơi Chí Thánh trên trời.

Và đây là sự kiện mà Ngày Lễ Chuộc Tội đã mô tả trong Lê-vi Ký 16 và Lê-vi Ký 23:26–32 đã chỉ ra.

Sự di chuyển từ Nơi Thánh đến Nơi Chí Thánh này được mô tả trong Đa-ni-ên 7:9-10 , 13-14 .

Đa-ni-ên nói rằng ông đã thấy “ngai vàng được đặt tại chỗ, và Đấng Thượng Cổ ngự trị”. Những ngai vàng này có bánh xe nên có thể di chuyển được ( Đa-ni-ên 7:9, CSB ).

Hãy nhớ trong Hê-bơ-rơ 8:1-2 , chúng ta đọc rằng Chúa Giê-xu đang ở bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Nhưng lần này, ngai vàng của Ngày xưa (Chúa Cha) được thiết lập và Daniel chỉ nhìn thấy Chúa Cha.

Đức Chúa Cha dời khỏi Nơi Thánh trong khi Chúa Giê-xu ở lại.

Và toàn bộ thiết lập là của một phòng xử án. Kinh thánh nói rằng “tòa án xét xử,”và sách được mở ra ( Đa-ni-ên 7:10).

Sau đó, vào một thời điểm nào đó, “Đấng giống như Con Người”cùng với mây trời đến Đấng Thượng Cổ ( Đa-ni-ên 7:13).

Và chúng ta có thể kết luận rằng Chúa Giêsu là Con Người, vì nhiều lần Ngài tự mô tả mình là Con Người. 

Một lần nữa, hãy nhớ rằng đây là một tình huống trong phòng xử án và phần mô tả trước đó về Chúa Giê-su với tư cách là người bào chữa cho chúng ta trong 1 Giăng 2:1 hoàn toàn phù hợp với bối cảnh này.

Kết quả của phiên tòa là Chúa Giê-su “được ban cho quyền thống trị, vinh quang và vương quốc, để mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ phải phục vụ Ngài” ( Đa-ni-ên 7:14 ).

Đa-ni-ên tiếp tục mô tả quyền thống trị của Ngài là quyền thống trị đời đời, không thể kết thúc cũng như không thể bị hủy diệt.

Vì vậy, nó cho thấy hai giai đoạn cuối cùng trong chuỗi các vương quốc trong sách Đa-ni-ên—sự phán xét, tiếp theo là vương quốc vĩnh cửu của Đức Chúa Trời.

Và từ mô hình đền thánh trên đất, chúng ta thấy sự phán xét này đã xảy ra trong Nơi Chí Thánh vào Ngày Lễ Chuộc Tội. Và do đó, sự phán xét trong thánh điện trên trời vào thời kỳ cuối cùng là sự ứng nghiệm của Ngày Lễ Chuộc Tội.

Và vì việc thanh tẩy nơi thánh vào cuối 2300 năm trong Đa-ni-ên 8 song song với sự phán xét trong Đa-ni-ên 7 , nên chúng ta có thể kết luận một cách an toàn rằng sự di chuyển của Đức Chúa Trời (và sau đó là Chúa Giê-su) đến Nơi Chí Thánh, và sự phán xét diễn ra sau đó, xảy ra vào mùa thu năm 1844.

Nhưng bạn có thể thắc mắc, liệu Cơ đốc nhân hay người dân có nhận ra rằng điều này đã xảy ra trên thiên đường vào năm 1844 không?

Vâng, rất nhiều người.

Đây là câu chuyện của họ, và làm thế nào họ hiểu được sự ứng nghiệm của lời tiên tri này.

Phán quyết Điều tra, mục đích và kết quả của nó là gì?

Sự phán xét trước mùa Vọng (còn được gọi là Sự phán xét điều tra) liên quan đến việc xem xét “những cuốn sách” được mở ra trong Đa-ni-ên 7:10 , để tìm hồ sơ của những người tự xưng là tín đồ của Đức Chúa Trời.

Giống như trong Ngày Lễ Chuộc Tội, khi mọi người phải thú nhận tội lỗi của mình và chấp nhận công việc chuộc tội thay cho họ thông qua nghi lễ hy sinh, thì dân sự của Đức Chúa Trời phải xem xét đời sống của họ, thú nhận bất kỳ tội lỗi nào mà họ đang mắc phải và sửa đổi. được hòa thuận với Đức Chúa Trời và nhận được sự tha thứ qua sự hy sinh của Đấng Christ nếu họ chưa có.

Trong Ngày Lễ Chuộc Tội, nếu một người bị phát hiện đang nắm giữ hoặc che giấu tội lỗi, họ sẽ bị “khai trừ” hoặc bị tách khỏi dân sự của Đức Chúa Trời ( Lê-vi Ký 23:29 ).

Trong sự phán xét của thiên đàng, có ghi lại cuộc đời của tất cả mọi người, cuộc sống của họ như thế nào và họ đã làm gì (cả thiện và ác).

Những người xưng tội và được tha tội, mọi hành động tội lỗi của họ đều được xóa khỏi sách kỷ lục (được bao phủ bởi huyết chuộc tội của Chúa Giê-su), và tên của họ được ghi vào sách sự sống. Và chỉ những ai có tên được ghi trong sách sự sống mới có sự sống đời đời với Chúa trên thiên đàng ( Lu-ca 10:20 ; Phi-líp 4:3 ; Đa-ni-ên 12:1 ).

Những người không có tên trong đó sẽ phải đối mặt với sự phán xét về việc làm của họ ( Khải huyền 20:12 ; 21:27 ). Bởi vì điều này có nghĩa là cuối cùng họ đã từ chối sự hy sinh và chuộc tội của Đấng Christ.

Và nếu ai đó đã được ghi tên trong sách sự sống nhưng sau đó họ chọn quay lưng lại, thì tên của họ sẽ bị xóa khỏi sách sự sống ( Khải Huyền 3:5 ). Bởi vì Chúa sẽ không bao giờ loại bỏ ý chí tự do của chúng ta mà Ngài đã tạo ra chúng ta.

Trong thời kỳ phán xét trước mùa Vọng, Đức Chúa Trời xem qua “sổ sách” ghi chép của Ngài và xem ai đã chấp nhận món quà tha thứ và cứu rỗi qua Đấng Christ, còn ai thì chưa.

Vì vậy, Ngài “điều tra” qua các cuốn sách để xem dấu ấn của tính cách của chúng ta. Đây là lúc Ngài quyết định liệu chúng ta có thực sự chấp nhận hay từ chối Ngài hay không. Anh ấy nhìn vào trái tim của chúng tôi.

Vì vậy, tất cả những điều này nói về công việc là gì? Chẳng phải chúng ta bị phán xét bởi đức tin, không phải bởi việc làm sao ( Ê-phê-sô 2:8-9 )?

Mặc dù những câu này về Bản án Điều tra đề cập đến việc bị phán xét bởi “việc làm”, nhưng điều này đang nói về sự biểu hiện của việc chúng ta đã chấp nhận để được cứu bởi huyết của Chúa Giê-xu hay chưa (Ê-phê-sô 2:10; Gia-cơ 1 : 14-26 ) . Bởi vì nếu chúng ta thực sự tin vào điều gì đó, thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta là ai, chúng ta làm gì, v.v. Điều đó không khiến chúng ta trở nên hoàn hảo, nhưng nó ảnh hưởng đến chúng ta. Và đó là những gì Chúa nhìn thấy.

Nói cách khác, mục đích của Bản Án Điều Tra là tiết lộ ai là người tin đích thực vào Chúa Giê-xu và ân điển cứu rỗi của Ngài. Ai bước đi trong tình yêu và phấn đấu hướng tới tình yêu?

Cuộc điều tra này được mô tả trong dụ ngôn tiệc cưới ( Ma-thi-ơ2:1-14 ).

Khách dự tiệc cưới tượng trưng cho những người tự xưng là tín đồ, việc Vua kiểm tra khách mời tượng trưng cho Sự Phán Xét Điều Tra đối với khách mời, và trang phục lễ cưới tượng trưng cho chiếc áo công bình của Đấng Christ mà những người theo Ngài mặc để được “phán xét” là những tín đồ chân thành.

Ngoài việc quyết định ai sẽ được cứu và ai không, bản án còn nhằm minh chứng cho công lý của Đức Chúa Trời trong việc cứu những ai tin vào Chúa Giê-xu.

Có vẻ lạ khi nghĩ về một vị thần toàn năng, Đấng Tạo Hóa của vạn vật , lại đang xem sách hoặc ngồi trong phòng xử án. Nhưng các tác giả Kinh thánh biết rằng đây sẽ là một phép loại suy có thể chấp nhận được và dễ hiểu để hiểu các quá trình phán xét, cứu rỗi, chuộc tội, cứu chuộc, v.v. của Đức Chúa Trời.

Chúa biết rằng những vai trò và lý tưởng này là cách chúng ta thường hiểu về luật pháp, đạo đức và công lý. Vì vậy, cho dù có một cuốn sách thực sự hay không, điều chúng ta có thể tin tưởng là Chúa Giê-xu biết mọi thứ. Mọi thứ đều được ghi lại và tính đến—Anh ấy sẽ không “bỏ lỡ” bất cứ điều gì. Đây là cách chúng ta cho thấy rằng Ngài công bằng và yêu thương, công bình và nhân từ—và rằng Ngài kiểm soát được mọi thứ. Tất cả sẽ được thực hiện ngay.

Và đó là lý do tại sao Bản án Điều tra đóng một vai trò quan trọng trong lời tiên tri về Ngày tận thế và sự cứu rỗi của nhân loại . Nó cho chúng ta thấy rằng số phận vĩnh cửu của chúng ta không được quyết định một cách tùy tiện. Chúa nhìn xem chúng ta thực sự là ai và chúng ta thực sự, thực sự muốn gì. Những người trải qua cái chết thứ hai sẽ là những người đã chọn không sống với Chúa Giê-xu đời đời ( Khải huyền 2:11 ; 20:6 ; 22:11 ).

Và đó là kết quả tương tự của Bản án Điều tra sẽ được xác nhận bởi dân Chúa trong Thời kỳ Ngàn năm tại sự phán xét ngàn năm, và cũng tại bản án hành pháp cuối cùng sẽ chấm dứt mọi tội lỗi ( Khải Huyền 20:4 , 11-15 ).

Một số người đã góp phần phát triển sự hiểu biết về học thuyết này bao gồm các nhà lãnh đạo trong Giáo hội Cơ đốc phục lâm, chẳng hạn như Elon Everts, James White , Uriah Smith, JN Andrews và Ellen G. White . 

Viết về Phán quyết Điều tra, Ellen White nói:

“Khi các sách kỷ lục được mở ra trong cuộc phán xét, mạng sống của tất cả những ai tin vào Chúa Giê-su đều được xem xét trước mặt Đức Chúa Trời. Bắt đầu với những người đầu tiên sống trên trái đất, Advocate của chúng tôi trình bày các trường hợp của từng thế hệ kế tiếp và kết thúc với những người còn sống. Mọi cái tên đều được nhắc đến, mọi trường hợp đều được điều tra chặt chẽ.” 

Sau đó, khi những người Cơ Đốc Phục Lâm tổ chức thành một giáo phái và quyết định tập hợp những tuyên bố về niềm tin của họ về Kinh thánh, họ đã đưa vào sự hiểu biết của họ về Bản án Điều tra. Nó được ghi lại như một phần của niềm tin 24: Chức vụ của Đấng Christ trong thánh điện trên trời.

Và trọng tâm của công việc trong thánh điện trên trời, và trọng tâm của sự phán xét của Đức Chúa Trời, là tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đó là về việc giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi và cái ác và mang đến cho chúng ta sự cứu chuộc, nếu chúng ta chọn nó.

Lời tiên tri 2300 ngày cho thấy Chúa Giê-xu đang làm việc cho chúng ta

Lời tiên tri 2300 ngày hướng dẫn chúng ta về sự tham gia của Đức Chúa Trời vào lịch sử loài người, cũng như kế hoạch vĩ đại của Ngài cho sự cứu rỗi của chúng ta.

Nó cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu đang phục vụ chúng ta như thế nào với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm nhân từ và đầy lòng trắc ẩn.

Và khi các trường hợp của chúng ta đang được xem xét trong thánh điện trên trời, thì Ngài ở đó, biện hộ cho chúng ta chống lại những lời buộc tội của Sa-tan.

Mặc dù sự vĩnh cửu đang bị đe dọa đối với chúng ta trong sự phán xét đang diễn ra trên thiên đàng, nhưng chúng ta có thể yên tâm khi biết rằng cuối cùng, sự phán xét sẽ có lợi cho dân của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời (Đa-ni  ên 7:22 ).

Chúa Giê-xu đã mở đường cho chúng ta được tẩy sạch tội lỗi qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chấp nhận sự cứu rỗi của Ngài .

Và ngay cả khi chúng ta phạm tội, chúng ta có thể có được sự bình an rằng nếu chúng ta thú nhận tội lỗi của mình, thì Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Và nếu Sa-tan tiếp tục cố gắng buộc tội và lên án chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta có “người bào chữa cho Đức Chúa Cha, là Chúa Giê-xu Christ, Đấng công bình” ( 1 Giăng 1:9; 1 Giăng 2:1-2,).

Từ tất cả những điều này, chúng ta thấy lời tiên tri trong Kinh Thánh có thể hấp dẫn biết bao. Làm thế nào chỉ một vài từ có thể đóng gói trong một thế giới đầy ý nghĩa—cho chúng ta biết về kế hoạch vĩ đại của Chúa cho toàn bộ lịch sử và cách mỗi người chúng ta phù hợp với kế hoạch đó.

Chúng ta cũng thấy làm thế nào, qua việc siêng năng nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta có thể hiểu được ý định của Đức Chúa Trời để truyền đạt cho chúng ta qua lời tiên tri của Ngài, bất kể lúc đầu lời ấy có vẻ phức tạp đến đâu.

Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ chúng ta nhiều hơn trong Lời của Ngài, và đã ban cho chúng ta Linh Thánh để giúp chúng ta hiểu lẽ ​​thật ( Giăng 16:13 ).

.
.
.