Ấn của Đức Chúa Trời

Sách Khải Huyền đã chỉ cho chúng ta biết Dấu của Đức Chúa Trời được ghi trên trán các thánh đồ. Nhưng Dấu của Đức Chúa Trời là gì ? Và điều gì quan trong trọng nhất để nhận được nhận Dấu của Đức Chúa Trời ghi trên trán? Dấu của Đức Chúa Trời và Dấu Con Thú là những vấn đề vô cùng quan trong của chúng ta, những người sống trong thời kì cuối cùng này.Chúng ta cần phải tìm hiểm rõ Dấu của Đức Chúa Trời là gì và Dấu Con thú là gì? Nhiều Cơ Đốc Nhân đang mong chờ một dấu ấn ‘vật lý’ trên trán sẽ đến, nhưng vô hình họ tự làm mất đi dấu ấn thuộc linh sâu sắc.

Chúng ta cần để Lời của Chúa dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật. Để tìm hiểu Dấu của Đức Chúa Trời là gì dựa trên sự soi dẫn từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời , những tư duy lẽ thường và sự logic hơn là đi theo những quan điểm của người khác. Đừng quên rằng Satan đang cố hết sức để lừa dối cả thể gian này.Đó là lý do chúng ta cần bám chắc vào lời của Chúa, và từ đó Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ sự thật cho chúng ta, để chúng ta không bị sa ngã. Vậy Dấu của Đức Chúa Trời là gì ?

Dấu của Đức Chúa Trời

Khải-huyền 7:2-3 …” Chớ làm hại đất, biển và cây-cối, cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi-tớ Đức Chúa Trời chúng ta. ” Vậy thì tôi tớ Đức Chúa Trời sẽ nhận một dấu ghi trên trán

Khải huyền 13: 16-17 …”Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự-chủ và tôi-mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán,” Và những kẻ hư mất cũng sẽ nhận dấu con thú ghi trên trán

Lời tiên tri cho chúng ta biết rằng trong thời kì cuối cùng sẽ có hai nhóm người. Một nhóm người nhận Dấu của Đức Chúa Trời sẽ được cứu và nhận được cuộc sống đời đời. Nhưng hãy xem điều gì sẽ xảy ra với những người nhận Dấu Con Thú.

Khải huyền 14: 9-10 … “Nếu ai thờ-phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh-nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh-nộ Ngài; “ Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đếu muốn nhận Dấu của Đức Chúa Trời thôi phải không ? Đây là một lời cảnh bảo quan trọng trong Kinh Thánh

Ê-xê-chi-ên 9:4-10….”tức giữa Giê-ru-sa-lem, ghi dấu trên trán những người nào than-thở khóc-lóc về mọi sự gớm-ghiếc đã phạm giữa thành nầy.“……

Ê-xê-chi-ên 9:4-10….”Nào già-cả, nào trai-trẻ, nào gái đồng-trinh, nào con-nít, đàn-bà, hãy giết hết; nhưng chớ lại gần một kẻ nào là kẻ đã có ghi dấu và khá bắt đầu từ nơi thánh ta.;“….

 Những từ này sẽ được thi hành theo nghĩa đen ;  thời gian đang trôi qua, và mọi người đang ngủ mê. Họ từ chối sự cáo trách lương tâm của mình và từ chối thay đổi . Không lâu nữa Chúa sẽ bày tỏ với những người có những lẽ thật quan trọng và tiết lộ cho thêm dân Ngài, trừ nhưng ai từ chối đưa những sự thật này vào cuộc sống cá nhân của họ . Thời gian ngắn ngủi. Chúa đang kêu gọi; BẠN sẽ nghe chứ? BẠN sẽ tiếp nhận sứ điệp của Ngài chứ? BẠN sẽ thay đổi trước khi quá muộn? Sớm thôi, rất sớm thôi, mọi sự sẽ được quyết định mãi mãi.

Sách Ê-xê-chi-ên 9, đã miêu tả rõ ràng Dấu của Đức Chúa Trời là gì. Câu hỏi được đặt ra là bạn có than-thở khóc-lóc về mọi sự gớm-ghiếc đã phạm ? Bạn có than thở về tội lỗi của mình không? Bạn có hạ mình trước Đức Chúa Trời và từ bỏ mọi tội lỗi để khoác lên mình sự công chính của Đấng Christ? Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng vì những người không cảm thấy đau buồn vì tội lỗi của mình, cũng không thương tiếc về tội lỗi của người khác, hoặc những điều ghê tởm đã phạm phải trong hội thánh , ví dụ như thờ phượng Một Chúa Ba Ngôi sẽ bị bỏ đi mà không có Dấu của Đức Chúa Trời.

Khải huyền 14: 1…” và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình“

Chúng ta có một thông tin quan trọng trong câu này.Chúng ta sẽ nhận Dấu của Đức Chúa Trời ở đâu và chúng ta sẽ nhận Dấu là danh của ai? Câu trả lời là chúng ta sẽ nhận Dấu với danh của Cha Chiên Con và chúng ta sẽ nhận dấu được ghi trên trán của mình.Chúng ta sẽ nhìn vấn đề này theo hai khía cạnh.Vậy thì Ai là Cha?

Giăng 17:3…”Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” Chúa Jesus nói rằng hãy cầu nguyện với Chúa Cha…

I Cô-rinh-tô 8:6….”chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus-Christ”

II Giăng 1:3…”..sự thương-xót, sự bình-an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus-Christ là Con của Cha, …”

Vậy Ai là “Cha Chiên Con”, Chúng ta được nhận Danh của Ai? Ngài là Đức Chúa Trời có một và thật , và là Cha của Chúa Jesus ( Chúa chúng ta , Đấng Cứu Thế). Đó là lý do tại sao Kinh Thánh không nói rằng chúng ta sẽ nhận được Danh của Chúa Jesus hoặc là Danh của Thánh Linh. Vì chỉ có Đức Chúa Trời có một và thật trong Kinh Thánh và không có Đức Chúa Trời ba ngôi, cái mà hầu hết tất cả các hội thánh ngày này thờ phượng. Đức Chúa Trời có một và thật là Cha Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa Cha. Tôi không thể nhấn mạnh điều này hơn nữa. Bạn sẽ nhận được Dấu của Đức Chúa Trời vì thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi? Chắc chắn là không rồi,chúng ta sẽ chỉ nhận Dấu của Đức Chúa Trời có một và thật ( Chúa Cha). Chúng ta có thể nhận Dấu của Đức Chúa Trời từ đâu? Câu trả lời là được ghi trên trán nghĩa là trong suy nghĩ của chúng ta

Rất sớm thôi, tôi tớ của Ngài sẽ nhận được Dấu của Đức Chúa Trời trên trán họ, Dấu của Đức Chúa Trời hay Dấu Con Thú thì không thể nhìn thấy được,nó như là một sự thiết lập lẽ thật, cả trí tuệ lẫn thuộc linh, vì vậy dấu ấn không thể loại bỏ được-Tôi tớ của Đức Chúa Trời đã được đóng dấu và được chuẩn bị cho sự rung chuyển sắp táp.Thực vậy, sự phán xét của của Đức Chúa Trời đang đến thế gian, cho chúng ta một sự cảnh báo để chúng ta biêt được điều gì săp xảy ra.

Vì vậy tôi tớ Chúa nhận được Dấu của Đức Chúa Trời sẽ nhận Danh của Đức Chúa Trời có một và thật được khắc ghi trên trán họ.Đó là một sự thiết lập trong lẽ thật ,sự thờ phượng và cuộc sống dựa vào lẽ thật trong tâm trí chúng ta.Vậy thì một người không thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật có thể nhận Dấu của Đức Chúa Trời chăng? Chắc chắn là không. Vì vậy chúng ta cần tìm hiểu lẽ thật về về Đức Chúa Trời có một và thật và thờ phượng Ngài.

Khải huyền 14: 6-7 … “Hãy kính-sợ Đức Chúa Trời, và tôn-vinh Ngài, vì giờ phán-xét của Ngài đã đến; hãy thờ-phượng Đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước.”

Thông điệp cuối cùng được đưa ra cho toàn thế giới, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật ( Chúa Cha) ,không phải Đức Chúa Trời Ba Ngôi (Chúa Cha, Chúa Con , Thánh Linh ). Kinh Thánh không bảo chúng ta thờ phượng Chúa Ba Ngôi.Kinh Thánh bảo chúng ta chỉ thờ phượng Cha chúng ta ở trên trời là Đức Chúa Trời có một và thật.Chỉ thờ phượng Ngài và trung thành với Ngài.Nếu bạn thờ phượng Chúa Cha,thì bạn sẽ thờ phượng và bước đi theo Con Ngài ( Chúa Jesus ) -Khải Huyền 14:12.

Nhưng hầu hết các Cơ Đốc Nhân đều nghĩ rằng Dấu của Đức Chúa Trời là dấu theo nghĩa đen, cũng vậy họ nghĩ rằng Dấu Con Thú cũng là một dấu theo nghĩa đen.Trong Khải Huyền 17 sứ đồ Giăng nhìn thấy một người đàn bà cưỡi trên lưng một con thú và trên trán của nó có ghi một tên“Sự mầu-nhiệm, Ba-by-lôn lớn”. Đây chắc chắn là một câu mật mã tiên tri nói về người đàn bà tà dâm cưỡi trên lưng một con thú đi khắp thế gian. Trong Khải Huyền 13 chúng ta đã thấy hai con thú ép cả thế gian phải thờ phượng nó. Vậy con thú có phải là con thú theo nghĩa đen .? Và con thú này đi khắp thế gian ép con người phải thờ phượng nó? Chắc chắn không phải vậy, Sách Khải Huyền là một sách tiên nên trong đó có rất nhiều mật mã tiên tri, nên người đàn bà và con thú chắc chắn cũng là mật mã tiên tri cần lời giải đáp.Tên trên trán của người đàn bà cũng là một mật mã, cũng vậy Dấu của Đức Chúa Trời cũng là mật mã. Vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểm ý nghĩa thuộc linh là gì ?

Những ai có Danh Cha ghi trên trán ( chứ không phải Chúa Cha, Chúa Con,Chúa Thánh Linh ). Chỉ những người hiểu về Đức Chúa Trời thật mới nhận được Dấu của Đức Chúa Trời- tức Danh Cha…và bước đi theo Con Ngài là Chúa Jesus,

Điều Răn, Thần Tinh và Dấu Của Đức Chúa Trời.

Vậy làm sao để chúng ta nhận được Dấu của Đức Chúa Trời ghi trên trán ( tâm trí ) . Chỉ đơn giản là nhận biêt Ai là Chúa Cha hay sao ? Chúng ta có cần thêm điều gì nữa không ? Hãy xem Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Môi se như thế nào trên núi Si-na-i.

Xuất Ai Cập 34:5-7″Đức Giê-hô-va đi qua trước mặt ông và tuyên bố:“Giê-hô-va! Giê-hô-va!…”

Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se và công bố Danh Ngài. bạn có thể thấy ở Xuất Ai Cập 34:5-7 không chỉ có tên của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Ngài còn bày tỏ Thần Tính của Ngài– nhân từ, nhân hậu, nhịn nhục, tha thứ, công bằng . Các Thần Tính này thì được coi như là tên của Đức Chúa Trời.

Giăng 17:6…”Con đã bày tỏ danh Cha cho những người Cha ban cho Con từ giữa thế gian nầy. Họ thuộc về Cha, Cha ban họ cho Con, và họ đã vâng giữ lời Cha”. Chúa Jesus không nêu rõ tên của Đức Chúa Trời.Thông qua cuộc sống thế gian Chúa Jesus đã bày tỏ Thần Tính của Đức Chúa Trời. Trong lời tiên tri Kinh Thánh, những ai là đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ nhận được Danh Cha ghi trên trán. Nhưng không có nghĩa là chúng ta chỉ cần BIẾT và TIẾP NHẬN là được. Điều đó có nghĩa là các Thần Tính của Đức Chúa Trời phải trở thành những suy nghĩ và hành động của chúng ta.Đó là lý do tại sao trán ( tâm trí ) của chúng ta chính là nơi chúng ta nhận Dấu của Đức Chúa Trời.

Tình yêu đối với Chúa được bày tỏ trong sự vâng phục,và một tình yêu thực sự với Thiên Chúa sẽ dập tắt sự lo sợ. Những ai yêu Chúa ,thì sẽ có Dấu của Đức Chúa Trời trên trán, và làm những công việc từ nơi Đức Chúa Trời.

LƯU Ý : Chúng tôi rao giảng rằng,chúng ta được cứu chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Cha, thông qua chỉ bởi sự công chính của Chúa Jesus ( Con Ngài). Ân điển của Đức Chúa Trời là một phần quà vô giá, và như vậy thì ẩn điển không bởi việc chúng ta làm. Nhưng những ai “sống dưới ân điển” sẽ tự nhiên làm những công việc giống như luật pháp Chúa, đó như là một chứng cớ về đức tin của họ vào Đức Chúa Jesus.Chúng ta vâng giữ điều răn Ngài vì chúng ta thực sự yêu Ngài ( kính sợ ) . Và Đức Chúa Trời biết con dân của Ngài là ai- những người vâng phục theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và đang được thánh hóa.Một sự tuyên xưng đức tin đơn giản mà không có sự biến đổi thực sự thì coi như vô dụng.

Khải huyền 14:12 …”Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.” Trong những ngày cuối, Đức Chúa Trời có một nhóm người là dân Ngài,những người vâng giữ MƯỜI ĐIỀU RĂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI và đức tin nơi Đức Chúa Jesus ( thực ra phải là Lời Chứng của Chúa Jesus). Bạn có thấy các Cơ Đốc Nhân đã bỏ quên đi những chi tiết quan trọng ? Phần lớn các Cơ Đốc Nhân thì không quan tâm đến luật pháp mười điều răn và nói rằng chúng ta chỉ cần giữ các điều răn trong thời kì Tân Ước của Chúa Jesus. Nếu vậy thì CÁC ĐIỀU RĂN của ĐỨC CHÚA TRỜI là những gì? Chắc chắn chỉ có thể là luật pháp mười điều răn thôi. Và chú ý rằng, các thánh đồ không chỉ giữ niềm tin vào Đức Chúa Jesus, mà họ còn giữ đức tin của Chúa Jesus.Các thánh đồ không chỉ tin vào Chúa Jesus, mà còn bước đi theo Người

Dấu của Đức Chúa Trời liên quan gì đến điều răn Ngài.

Ê-sai 8:16 … “Hãy buộc chặt lời chứng, hãy niêm phong luật pháp giữa các môn đồ Ta!”

Xuất hành 13: 9 … “Và đối với anh em, đó sẽ như một dấu ấn trên tay, một kỷ niệm giữa hai mắt để cho luật pháp của Đức Giê-hô-va…”

Phục truyền luật lệ ký 6: 1-8 …” … Hãy buộc những lời ấy vào tay làm dấu, đeo lên trán làm hiệu”

Dấu ấn thì cũng có ý nghĩa như là một ấn chứng. Rô-ma 4:11…”..Ông đã nhận dấu cắt bì như ấn chứng của sự công chính mà ông đã có được”

Đây tớ thực sự của Đức Chúa Trời sẽ vâng giữ LUẬT PHÁP MƯỜI ĐIỀU RĂN,và như là một ấn chứng rằng họ là con dân của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn dân Do Thái xăm hình LUẬT PHÁP NGÀI lên trán hay lên tay họ . Đức Chúa Trời muốn LUẬT PHÁP NGÀI ở trong tâm trí họ.Ngài muốn họ suy ngẫm về LUẬT PHÁP NGÀI mỗi ngày,để họ không phạm tội nghịch cùng Ngài. Những ngày cuối cùng, những ai vâng giữ tất cả các LUẬT PHÁP MƯỜI ĐIỀU RĂN thì sẽ được nhận Dấu của Đức Chúa Trời , bao gồm cả ngày Sabath. Nhưng ai không giữ LUẬT PHÁP MƯỜI ĐIỀU RĂN thì sẽ nhận Dấu Con Thú. Vì con thú đã khiên thế gian trở nên nghịch cùng Đức Chúa Trời và nghe theo Satan.

Vậy trong những ngày cuối cùng, chúng ta sẽ có hai nhóm người. Một nhóm người để tâm trí họ theo con thú và sẽ nhận Dấu Con Thú,một nhóm người sẽ để tâm trí họ theo Đức Chúa Trời và sẽ nhận Dấu của Đức Chúa Trời

Dấu của Đức Chúa Trời chứa những gì ? (thiếu)

Đa-ni-ên 6:15-17 …”.. mọi lệnh cấm hay sắc chỉ mà vua đã lập đều bất di bất dịch.” vì vậy Dấu của Đức Chúa Trời đã được xác lập, không ai có thể thay đổi được.

Với luật pháp mười điều răn của Đức Chúa Trời, Liệu có dấu ấn hay ấn chứng nào cho chúng ta biết chúng ta đang thờ phường ai ? Chúng ta đang trung thành với ai?. Đó chính là điều răn thứ 4. Đây là điều răn duy nhất cho chúng ta biêt chúng ta đang thờ phượng ai? Điều răn thứ 4 có sự đảm bảo của Đức Chúa Trời.Vậy thì Chúa ban cho chúng ta luật pháp ngày Sabath vì lí do gì.

Xuất hành 31: 16-17 …” phải tuân giữ ngày sa-bát qua mọi thế hệ như một giao ước đời đời. Đó là một dấu hiệu đời đời giữa Ta và con dân Y-sơ-ra-ên “

Phần lớn các Cơ Đốc Nhân nghĩ rằng điều này chỉ dành cho người Do Thái, nhưng bản thân họ không nhận ra được rằng Cơ Đốc Nhân chỉ là sự tiếp bước của Do Thái giáo.Rô-ma 9: 6-8 …”nghĩa là chẳng phải con cái theo phần xác là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là dòng dõi thật..” Bạn nói rằng các Cơ Đốc Nhân là con của lời hứa đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cũng là con của Israel.

Vì vậy ngày Sabath là một ấn chứng đời đời của Đức Chúa Trời.bày tỏ uy quyền Ngài như là Đấng Tạo Hóa của trời đất. Băng việc điều răn thứ 4 ,thì chúng ta đã công bố Đức Giê-Hô-Va, là Đấng Tạo Hóa có một và thật, là Chúa chúng ta thờ phượng.

Điều răn thứ 4

Xuất hành 20: 8-11 … ” Đức Giê-hô-va đã tạo dựng trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, nhưng Ngài nghỉ ngày thứ bảy.”

Bạn có thấy Dấu của Đức Chúa Trời trong điều răn này ? Tên Ngài: Chúa, Quyền Năng Ngài: Đấng Tạo Hóa, Nơi Ngài Cai Trị:Trời và đất.Trong luật pháp Mười Điều Răn đã bày tỏ rõ rằng cho chúng ta biết Ngài là Ai? Quyền Năng Ngài như thế nào? và Ngài Cai Trị nơi đâu.

Điều răn thứ 4 là điều răn duy nhất cho biết chúng ta đang thờ Ai.

Vì vậy, Điều răn thứ 4 tuyên bố ngày thứ bảy (Saturday) là Ngày Sa-bát của Chúa. Để xác nhận điều này, Đức Chúa Trời đã đặt dấu ấn của Ngài trên Điều răn này, và không ai có thể thay đổi được.Chúa biết rằng tổ chức antiChrist (Giáo hội Công giáo La Mã) sẽ đến và thay đổi luật pháp của Ngài và cố gắng làm cả thể gian phải thờ phượng nó, thay vì Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ngài gắn Dấu của Ngài vào Luật Pháp Ngài., được gìn giữ theo cách tâm linh bời những người vâng giữ luật pháp Ngài và thờ phượng ĐỨC CHÚA TRỜI có một và thật và giữ ngày Sabbath.Các thánh đồ thứ sự là những người vâng giữ ĐIỀU RĂN CHÚA, bao gồm Ngày Thứ 7 Sabbath, họ vâng phục và công bố Quyền Năng Chúa.

Lưu ý: Chúng ta không thể nhận Dấu của Đức Chúa Trời chỉ bởi việc giữ ngày Sabbath

Chúng ta có nhận được Dấu của Đức Chúa Trời,nếu chúng ta chỉ giữ điều răn thứ 4?- -chúng ta cần thờ phượng ĐỨC CHÚA TRỜI Có Một và Thật, va thông qua đức tin Chúa Jesus ( Lời chứng của Chúa Jesus ),và giữ tât cả các luật pháp mười điều răn của Đức Chúa Trời để được nhận Dấu của Đức Chúa Trời. Lời cảnh bảo trong Khải Huyền 14 không những bảo chúng ta phải giữ ngày Sabbath, mà còn nói chúng ta phải thờ phượng ĐỨC CHÚA TRỜI có một và thật và bước đi theo Chúa Jesus bằng đức tin.Như vậy chúng ta cần phải giữ tất cả các điều răn để được nhận Dấu của Đức Chúa Trời, không chỉ riêng điều răng thứ 4

Vấn đề Sabbath là một bài thử thách cuối cùng , và rồi luật nghỉ ngày Chủ Nhật được thi hành bởi luật pháp.Thì có chín điều răn còn lại vẫn không bị ảnh hưởng . Sẽ có một sự lừa dối trong các hội thánh liên quan đến Chúa mà chúng ta thờ phượng.Giáo Hội Công Giáo đã lừa phần lớn các hội thánh với học thuyết thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi, điều mà Kinh Thánh không nhắc tới dù chỉ một lần .Trong khi Kinh Thánh chỉ bảo chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật (Giăng 17: 3, 1 Cô-rinh-tô 8: 6, 1 Giăng 1: 3, 1 Ti-mô-thê 2: 5).

Bạn sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật và nhận Dấu của Đức Chúa Trời? Hay là bạn sẽ theo chân con thú và nhận Dấu Con Thú?Hãy nhớ rằng, những người nhận được Dấu Con Thú sẽ bị ném xuống hồ lửa và bị hủy diệt mãi mãi, và sẽ bỏ lỡ một cuộc sống đời đời của niềm vui thuần khiết với Đức Chúa Trời. Nhưng những người nhận được Dấu của Đức Chúa Trời sẽ thừa hưởng cuộc sống đời đời và hạnh phúc!

Trả lời

.
.
.