Sự dâng hiến cho Chúa

Ma-la-chi 3:10 “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương-thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán, xem ta có mở các cửa-sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!”

Sự dâng hiến cho Chúa
Sự dâng hiến cho Chúa

Nguồn phước lành của sự dâng hiến cho Chúa

Những người Cơ Đốc Nhân khôn ngoan sẽ nhận thấy đây chính là nguồn ân phước lớn mà Chúa ban cho chúng ta. Tại sao chúng ta không đón nhận các ơn phước lớn mà Đức Chúa Trời sẽ đổ lên trên chúng ta. Cá nhân tôi thì rất ít khi tranh luận về chủ đề này, vì đó là tấm lòng của mỗi con dân Chúa. Nếu chúng ta vui lòng mà dâng hiến há chẳng phải là sự tốt lành sao vừa được phước lành Chúa ban , vừa được lợi cho công tác truyền giáo. Thật sự rất đáng buồn vì họ nghĩ rằng dâng hiến Chúa thì sẽ mất mà không nghĩ rằng mình sẽ được.

Đáng buồn thay một số nhóm như Tin Lành Thật của Cha, Nhân Chứng Giê-hô-va…nhân sự tự do nơi Chúa Giê-su lại liên tục công kích chống đối sự dâng hiến này khiến cho một số người không sẵn lòng dân hiến thừa cơ chống đối, họ làm vậy để tăng lượng tín đồ tuy nhiên chất lượng thì vô cùng giảm sút khi họ có nhiều tiền mà lại từ chối sự dâng hiến.

Lưu ý khi dâng hiến cho Chúa

 Dâng bông trái đầu mùa 

Châm ngôn 3:9 – “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa  của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va”

Bông trái đầu mùa để dâng lên Chúa
Bông trái đầu mùa để dâng lên Chúa

Luôn chủ động dâng hiến

1 Cô-rinh-tô 16:2- Vào mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em, tùy khả năng của mình, hãy dành ra một phần; đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên góp.

Tấm lòng vui vẻ

2 Cô-rinh-tô 9:7 – Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.

Tiền ở đâu thì tấm lòng của người đó ở nơi đấy

Lu-ca 21:1-3 – Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng của họ vào thùng lạc hiến. 2Ngài cũng thấy một bà góa nghèo dâng vào hai đồng tiền. 3Ngài phán: “Thật, Ta bảo các con, bà góa nghèo nầy đã dâng nhiều hơn tất cả những người khác

Chúa lên án người đó là kẻ ăn trộm

Ma-la-chi 3:8-9 – “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta.”

 Dâng hiến kín đáo

Ma-thi-ơ 6:3 – “Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì”

Nguồn ân phước khi dâng hiến cho Chúa 

Ðược Chúa yêu thương

2 Cô-rinh-tô 9:7Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.

Gieo nhiều gặt nhiều 

2 Cô-rinh-tô 9:6 –“Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều”. 

Tác hại của việc không dâng hiến

 Xa cách Chúa bị coi là phạm tội 

Malachi 3:8 –Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm Ta. Các ngươi có nói rằng; chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng.”

Nghèo đói và rủa xả

Malachi 3:9 –“Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi , thảy cả nước, đều ăn trộm Ta.”
Chúng ta thường hay lầm tưởng rằng khi dâng tiền cho Chúa chúng ta sẽ nghèo đi đó là tư duy sai lầm và thiếu đức tin. Chúng ta cần tin tưởng và lời Chúa đã hứa với Chúng ta để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sự nghèo đói khi không đi trong đường lối của Chúa
Sự nghèo đói khi không đi trong đường lối của Chúa
 
.
.
.