Đấng Yên Ủi là ai?

Đấng Yên Ủi chính là Chúa Giêsu chứ không phải Đấng nào khác. Thực ra Chúa Giê-su hay có thói quen tự gọi mình với biệt hiệu khác.

Đấng Yên Ủi là ai?

“Nếu các ngươi yêu-mến ta, thì giữ-gìn các điều-răn ta. 16Ta lại sẽ nài-xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17tức là Thần lẽ thật, mà thế-gian không thể nhận-lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. 18 Ta không để cho các ngươi mồ-côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. 19 Còn ít lâu, thế-gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 20 Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi21 Ai có các điều răn của ta và vâng-giữ lấy, ấy là kẻ yêu-mến ta; người nào yêu-mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.22 Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế-gian? 23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu-mến ta, thì vâng-giữ lời ta, Cha ta sẽ thương-yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 24Còn kẻ nào chẳng yêu-mến ta, thì không vâng-giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến.” – Giăng 14:16-23

Các môn đồ thờ phượng Chúa Giê-su
Các môn đồ thờ phượng Chúa Giê-su

Vậy thì chính Đức Chúa Giê-su tuyên bố Ngài là Đấng Yên Ủi.Chúng ta phải dùng chính Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh.

Đấng yên ủi khác

Giăng 14:16 – “Đấng Yên ủi (tiếng Hy Lạp: parakletos) là ai? – 1 Giăng 2:1 ..’Hỡi con-cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay (tiếng Hy Lạp: parakletos) ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus-Christ, tức là Đấng công-bình’

Giăng 14:16 – “Đấng Yên-ủi khác” – Mác 16:12 ..’Sau đó, Ngài hiện ra dưới hình dạng khác với hai người đang khi họ bước đi và đi về miền quê

 Giăng 14:16 – “để ở với các ngươi đời đời” –  và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế. Ma-thi-ơ 28:20. 

Chúa Giê-su chính là Đấng Yên Ủi
Chúa Giê-su chính là Đấng Yên Ủi

Thần Lẽ thật ( Linh của Lẽ Thật )

Giăng 14:17 – ‘Lẽ thật‘ – Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.-Giăng 14:6

Giăng 14:17 – “Thần lẽ thật” – Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Linh Thánh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha! Dường ấy, ngươi không phải là tôi-mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế-tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. 

Giăng 14:17: ‘các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi – “Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên3 Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. 4Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người.…..” – Giăng 10:2-4, 16-18.

Đấng Christ tự nhắc đến chính Ngài như thể Ngài là một người khác. Đó là cách nỏi ẩn dụ của Chúa Giê-su

Thần(chính xác là Linh) lẽ thật chính là Linh Thánh của Đức Chúa Giê-su
Thần(chính xác là Linh) lẽ thật chính là Linh Thánh của Đức Chúa Giê-su

Ngài vẫn ở với các ngươi

Giăng 14:17 – “ta sẽ đến cùng các ngươi và người ở trong ta” –  Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. – Khảihuyền 3:20

” Chỉ có Đấng Christ mới có thể thanh tẩy đền thờ linh hồn. Nhưng Ngài sẽ không ép buộc phải vào. Ngài không vào lòng như đền thờ xưa; nhưng Ngài phán: ‘Này ta đứng ngoài cửa và gõ: nếu có ai nghe thấy. Tiếng nói của tôi, và mở cửa, tôi sẽ vào với anh ấy.’ Khải huyền 3:20. Ngài sẽ đến, không chỉ trong một ngày; vì Ngài phán: ‘Ta sẽ ở và đi lại trong chúng; … và chúng sẽ làm dân Ta.’ ‘Ngài sẽ chinh phục tội ác của chúng tôi; và Ngài sẽ ném tất cả tội lỗi của họ xuống đáy biển sâu.’ 2 Cô-rinh-tô 6:16; Mi-chê 7:19. Sự hiện diện của Ngài sẽ thanh tẩy và thánh hóa tâm hồn, để nó có thể trở thành đền thờ thánh cho Chúa, và là ‘nơi ở của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh’. Ê-phê-sô 2:21, 22.”

Chúa Giê-su sẽ đến cùng chúng ta 

Giăng 14:18 – “ta sẽ đến cùng các ngươi”  – Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Khải Huyền 3:20

” Chỉ có Đấng Christ mới có thể thanh tẩy đền thờ linh hồn. Nhưng Ngài sẽ không ép buộc phải vào. Ngài không vào lòng như đền thờ xưa; nhưng Ngài phán: ‘Này ta đứng ngoài cửa và gõ: nếu có ai nghe thấy. Tiếng nói của tôi, và mở cửa, tôi sẽ vào với anh ấy.’ Khải huyền 3:20. Ngài sẽ đến, không chỉ trong một ngày; vì Ngài phán: ‘Ta sẽ ở và đi lại trong chúng; … và chúng sẽ làm dân Ta.’ ‘Ngài sẽ chinh phục tội ác của chúng tôi; và Ngài sẽ ném tất cả tội lỗi của họ xuống đáy biển sâu.’ 2 Cô-rinh-tô 6:16; Mi-chê 7:19. Sự hiện diện của Ngài sẽ thanh tẩy và thánh hóa tâm hồn, để nó có thể trở thành đền thờ thánh cho Chúa, và là ‘nơi ở của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh’. Ê-phê-sô 2:21, 22.

Mối liên hệ giữa Chúa Cha, Chúa Con và chúng ta

Giăng 14:20  “ta ở trong Cha ta” – Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta tự nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Giăng 14:10

“Khi dân của Đức Chúa Trời đảm nhận vị trí rằng họ là đền thờ của Đức Thánh Linh, chính Đấng Christ ngự bên trong, họ sẽ bày tỏ rõ ràng về Ngài trong tinh thần, lời nói và hành động, đến nỗi sẽ có sự phân biệt không thể nhầm lẫn giữa họ và những kẻ theo Sa-tan.” 

ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi  – Tôi đã bị đóng  đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Ga-la-ti 2:20

Chúa sẽ tỏ cho chúng ta biết
 
Giăng 14:21-22 – ” Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi ” – Nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi, vì cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, bức màn ấy vẫn chưa cất khỏi họ; vì chỉ trong Đấng Christ, bức màn ấy mới được cất bỏ. Thật vậy, cho đến ngày nay, mỗi khi nghe đọc sách Môi-se thì bức màn lại che phủ lòng họ. Nhưng khi một người trở lại với Chúa, thì màn ấy được cất đi.Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. 2 Cô-rinh-tô 3:14-17

“Ai yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu mến, Ta sẽ yêu người và tỏ mình ra cho người.’ Chúa Giêsu đọc về tương lai của các môn đệ của Người, Người nhìn thấy một người bị đưa lên đoạn đầu đài, một người bị đóng đinh, một người bị lưu đày giữa những tảng đá cô đơn ngoài biển, những người khác bị bắt bớ và chết . ở với họ. Lời hứa đó không hề mất đi sức mạnh của nó. Chúa biết tất cả về những tôi tớ trung thành của Ngài đang phải nằm tù vì Ngài hoặc bị đày đến những hòn đảo cô đơn . người tin Chúa đứng trước các tòa án bất chính, Đấng Christ đứng bên cạnh người ấy. Mọi lời trách móc đổ xuống trên người ấy, Đấng Christ lại bị kết án nơi con người môn đồ của Ngài . trái tim với tình yêu của Ngài.”

Chúa Cha và Chúa Giê-su đến với chúng ta

 Giăng 14:23 – ” chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.” –   Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.  Con đã ban cho họ sự vinh-hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con. Giăng 17:20-23

 Nếu bạn tiếp tục tin và tuân theo những lẽ thật mà bạn đã chấp nhận lần đầu tiên về nhân cách của Chúa Cha và Chúa Con, bạn sẽ được kết hợp với Ngài trong tình yêu thương. Sẽ thấy được sự kết hợp mà Chúa Kitô đã cầu nguyện ngay trước khi bị xét xử và đóng đinh: ‘Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta: để thế gian tin rằng Cha đã sai Con và vinh quang mà Con đã ban cho Con. đã ban cho họ, để họ nên một, cũng như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được nên một và thế gian biết rằng Cha đã sai Con và đã yêu thương họ; , như anh đã yêu em.

.
.
.