Bảy bát thạnh nộ

Bát thạnh nộ thứ nhất

“Thiên sứ thứ nhất đi đổ bát mình xuống đất thì có những ung nhọt độc và đau nhức xuất hiện trên những người có dấu con thú và thờ lạy hình tượng nó.” – Khải Huyền 16-2

Bát thạnh nộ thứ nhất
Bát thạnh nộ thứ nhất

Bát thạnh nộ thứ hai 

“3Thiên sứ thứ hai đổ bát mình trên biển thì biển trở nên như máu người chết; và tất cả sinh vật trong biển đều chết hết.” Khải Huyền 16:3

Bát thạnh nộ thứ hai
Bát thạnh nộ thứ hai

Bát thạnh nộ thứ ba

4Thiên sứ thứ ba đổ bát mình trên các sông và các nguồn nước thì chúng biến thành máu. 5Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng:

“Lạy Đấng Thánh, ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, Ngài là công chính,

Vì Ngài đã xét đoán những điều nầy;

6Bởi chúng đã làm đổ máu những thánh đồ và các nhà tiên tri,

Nên Ngài đã cho chúng uống máu.

Thật là đáng lắm!”

7Rồi tôi nghe tiếng từ bàn thờ nói rằng:

“Thật vậy, lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng,

Những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công minh.” Khải Huyền 16:4-7

Bát thạnh nộ thứ ba
Bát thạnh nộ thứ ba

Bát thạnh nộ thứ tư

“8Thiên sứ thứ tư đổ bát mình trên mặt trời thì mặt trời được phép dùng lửa thiêu đốt loài người. 9Loài người bị hơi nóng dữ dội thiêu đốt và xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền trên các tai họa nầy, nhưng họ cũng không ăn năn để tôn vinh Ngài.” Khải Huyền 16:8-9

Bát thạnh nộ thứ tư
Bát thạnh nộ thứ tư

Bát thạnh nộ thứ năm

“10Thiên sứ thứ năm đổ bát mình trên ngai con thú, vương quốc của nó liền bị tối, và người ta cắn lưỡi vì đau đớn. 11Họ xúc phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì sự đau đớn và ung nhọt của mình, nhưng không ăn năn những việc mình làm.” Khải Huyền 16:10-11

Bát thạnh nộ thứ năm
Bát thạnh nộ thứ năm

Bát thạnh nộ thứ sáu

“12Thiên sứ thứ sáu đổ bát mình trên sông Ơ-phơ-rát, sông liền cạn khô để chuẩn bị lối đi cho các vua phương đông. 13Tôi thấy từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng kẻ tiên tri giả có ba uế linh giống như ếch nhái đi ra. 14Chúng là linh của ma quỷ, thực hiện các dấu lạ, và đi đến với các vua của cả thế gian để tụ họp họ lại cho chiến trận vào ngày trọng đại của Đức Chúa Trời Toàn Năng. 15“Kìa, Ta đến như kẻ trộm, phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn y phục mình để khỏi đi lõa lồ, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình!” 16Chúng tụ họp các vua tại một chỗ mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.” Khải Huyền 16:12-16

Bát thạnh nộ thứ sáu
Bát thạnh nộ thứ sáu

Bát thạnh nộ thứ bảy

“17Thiên sứ thứ bảy đổ bát mình trong không khí thì có một tiếng lớn từ ngai trong đền thờ nói rằng: “Xong rồi!” 18Liền có những tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm và động đất lớn; động đất lớn đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa từng có như vậy. 19Thành phố vĩ đại bị chia làm ba; còn các thành phố của các dân tộc đều đổ xuống. Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn vĩ đại, để cho nó uống chén rượu thịnh nộ lôi đình của Ngài. 20Tất cả các đảo đều chạy trốn, các núi biến mất. 21Những hạt mưa đá lớn, nặng khoảng bốn mươi ki-lô-gam, từ trời rơi xuống loài người, loài người xúc phạm đến Đức Chúa Trời bởi tai họa mưa đá ấy, vì đó là một tai họa khủng khiếp.” Khải Huyền 16:17-20

Bát thạnh nộ thứ bảy
Bát thạnh nộ thứ bảy
.
.
.